Kunnen financiële instrumenten in geval van een faillissement teruggegeven worden?

In het algemeen vertrouwt de cliënt die effecten toe aan zijn financiële instelling - die dus enkel ageert als bewaarder zonder deze financiële instrumenten te gebruiken voor eigen doeleinden - en blijft hij altijd de wettige eigenaar. Bijgevolg beschikt de cliënt over een rechtstreekse vordering indien de financiële instelling failliet zou gaan. In dat geval kan de cliënt de teruggave van zijn financiële instrumenten rechtstreeks bij de curator eisen wetend dat deze financiële instrumenten nooit binnen de activa van het faillissement kunnen vallen.

Bijgevolg is het enkel als sommige eigenaars hun effecten niet bij de curator kunnen terugkrijgen (weinig waarschijnlijke hypothese), dat het Beschermingsfonds moet tussenkomen.

Ook te noteren valt dat met het oog op de bescherming van het vermogen van de cliënt, er strikte regels gelden voor het beheer van effecten door de financiële instellingen. We denken onder meer aan de gedragsregels die aan de voornoemde instellingen worden opgelegd, aan de reglementering betreffende de uitvoering van orders en interne organisatie van financiële instellingen (zoals de dematerialisering van effecten en het gebruik van geïndividualiseerde effectenrekeningen per cliënt, gescheiden boekhoudingen ...) en aan de voorschriften betreffende bewaring van financiële instrumenten voor cliëntenrekeningen.

Lees de informatiefiche 'Depositobescherming' voor meer info.