Wie kan voordeel halen uit een tussenkomst van het Garantiefonds?

Kunnen er voordeel uit halen:

  • elke particulier, meerderjarig, minderjarig, in voogdij of vertegenwoordigd door een derde, ongeacht zijn/haar woonplaats of zijn/haar nationaliteit;
  • elke vereniging, burgerlijke vennootschap, stichting en andere vereniging van eender welke aard (vzw ...);
  • elke onderneming ongeacht haar statuut of grootte (zelfstandigen, zoals titularissen van vrije beroepen en vennootschappen).

Zijn uitgesloten:

  • vennootschappen actief in de financiële sector (banken, verzekeringen ...);
  • de Staat en overheidsinstanties (regio's, provincies, gemeentes, OCMW ‘s ...);
  • de bestuurders of commissarissen van de in gebreke blijvende kredietinstelling;

 

Lees de informatiefiche 'Depositobescherming' voor meer info.