Disclaimer

Informatie door Bank Nagelmackers nv verstrekt via haar website

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina’s en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde en verbinden zij Bank Nagelmackers nv in dat opzicht in geen geval. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Bank Nagelmackers nv geeft evenwel geen garanties wat betreft de actualiteit, nauwkeurigheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of de publicatie.

De via de website verstrekte informatie vormt geen aanbod van bankdiensten of producten, behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld is.

Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod moet u zich wenden tot de Nagelmackers-kantoren en agenten.

De aansprakelijkheid van Bank Nagelmackers nv voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan enkel in het geval van een opzettelijke fout harerzijds worden ingeroepen. De ontheffing van aansprakelijkheid is eveneens van toepassing in geval van een zware fout vanwege de bank.

De door Bank Nagelmackers nv verstrekte dienst- en productinformatie en de eventueel hieruit voortvloeiende aanbiedingen zijn uitsluitend onderworpen aan de regels van het Belgisch recht. Deze informatie is dus uitsluitend bestemd voor de personen die deze site consulteren en onderworpen zijn aan rechtsregels, welke zij worden verondersteld te kennen, verenigbaar met de betrokken regels van het Belgisch recht. Bijgevolg kan Bank Nagelmackers nv in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schadelijke gevolgen voortvloeiend uit de onverenigbaarheid van de toegang tot de site en de informatie en/of de hieruit voortvloeiende aanbiedingen, met het recht dat van toepassing is op de bezoekers van deze site.

De intellectuele eigendomsrechten op de via deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan Bank Nagelmackers nv. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding, reproductie en verwerking, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om uitspraak te doen inzake geschillen voortvloeiend uit de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op deze website en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen.

Informatie aan Bank Nagelmackers nv verstrekt via haar website

De bank beschouwt alle aanvragen, ongeacht hun aard, die via dit kanaal worden doorgegeven met als doel het uitvoeren van bankverrichtingen (overschrijvingen, effectentransacties ...) of het verkrijgen van inlichtingen over bij de bank geopende rekeningen (historiekaanvraag, bevestiging van uitvoering van een verrichting, identiteit van de titularis ...) als ongeldige instructies. Hieruit volgt dat de bank hieraan in geen geval gevolg kan geven en dat de niet-uitvoering bij gebreke aan een geldige instructie nooit van dien aard kan zijn dat de bank aansprakelijk wordt gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

De aansprakelijkheid van Bank Nagelmackers nv kan niet worden ingeroepen voor enigerlei schade die het gevolg is van de consultatie of het gebruik van de via dit kanaal uitgewisselde informatie en gegevens.

Voor advies of een gepersonaliseerd aanbod, om een bankverrichting uit te voeren of om persoonlijke inlichtingen te verkrijgen voor een rekening, moet u de tot uw beschikking gestelde systemen Online Banking en Mobile Banking gebruiken of u rechtstreeks wenden tot uw Nagelmackers-kantoor.

Onderhavig bericht vormt een aanvulling op de Algemene Bankvoorwaarden die, voor de rest, van toepassing zijn.