Online Banking

Algemene principes van onze beleggingsfilosofie

In dit artikel beschrijven we de algemene principes die Nagelmackers hanteert om haar fondsen en portefeuilles voor discretionair vermogensbeheer te beheren en samen te stellen. Ook voor de samenstelling van ons fondsengamma van derde partijen houden we vast aan deze principes.

Daarnaast passen we nog bijkomende criteria toe naargelang de beleggingsstijl van het onderliggende fondsengamma. Zo kunnen we u bijvoorbeeld fondsen aanbieden die meer inzetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid of fondsen samengesteld uit ondergewaardeerde bedrijven die volgens specifieke criteria door onze beheerders werden geselecteerd. Op die manier zorgen we er bij Nagelmackers voor dat we maximaal rekening kunnen houden met uw persoonlijke voorkeuren en beleggingsdoelstellingen.

Inhoud:

 1. Investing is a marathon, not a sprint
 2. Waardering als onderdeel van een brede analyse
 3. Actief versus passief? Of eerder actief én passief?
 4. Duurzaam beleggen

1. Investing is a marathon, not a sprint

Beleggen vergt een goed voorbereide, gedisciplineerde aanpak die te allen tijde rekening houdt met de doelstellingen op lange termijn zoals het verwachte rendement, de risicotolerantie en de liquiditeit.

Net zoals een marathonloper zijn tempo afstelt op de tijd die hij wenst te behalen, zorgt onze ‘buy & hold’-strategie ervoor dat wij investeren met aandacht voor die langetermijndoelstellingen en een adequate spreiding over diverse activaklassen.

Uiteraard moet een marathonloper zijn tempo op een verstandige manier bijstellen in functie van het parcours en de omstandigheden. Analoog verfijnen wij onze strategie naargelang de marktopportuniteiten op korte termijn. Het is daarbij niet de bedoeling te sprinten na elke schommeling, maar eerder op basis van een objectieve analyse selectief te bepalen welke investeringen kunnen bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen.

 

2. Waardering als onderdeel van een brede analyse

De waardering van een belegging blijft essentieel voor de uiteindelijke schommelingen in rendement binnen de gestelde beleggingshorizon. Daarom vormt waardering een belangrijk onderdeel in onze analyse. Klassieke waarderingsratio’s zoals bijvoorbeeld de koers/winstverhouding hebben echter nauwelijks tot geen voorspelbare kracht voor aandelenrendementen op kortere termijn (bv. 1 jaar). Bovendien kan er een goede reden zijn waarom een aandeel historisch goedkoop noteert, bijvoorbeeld als de winstgevendheid van het bedrijf sterk onder druk staat.

Daarom volstaat een loutere blik op waarderingen niet, maar worden ook andere factoren zoals de kwaliteit van het management, de stijl, de sector, het momentum, de grootte van de onderneming, de marktgevoeligheid en het marktsentiment in rekening genomen. De impact van die factoren verandert naargelang de marktomgeving, waardoor een flexibele en pragmatische beheerstijl noodzakelijk is die de allocatieverdeling aanpast aan de situatie om de risico/rendementsverwachting te optimaliseren.

 

3. Actief versus passief? Of eerder actief én passief?

De hoofdvraag voor elke belegger blijft een kwestie van allocatieverdeling: welke activaklassen moet ik opnemen en in welke mate om mijn doelstellingen op lange termijn te kunnen behalen?

We zijn ervan overtuigd dat actieve en passieve beleggingen complementair zijn om onze beleggingsdoelstellingen te behalen. Passieve beleggingen zoals ETF’s (Exchange Traded Funds) bieden via hun beursnotering de mogelijkheid om intraday, dus binnen de handelsdag, te handelen. Via die weg kunnen posities snel op- of afgebouwd worden. Ook voor beleggingen op lange termijn zijn ze geschikt door hun algemeen lagere kosten. Teveel passieve beleggingen kunnen echter voor distorsies zorgen, voornamelijk indien een index hoofdzakelijk uit een geconcentreerd aantal posities bestaat en dat ongeacht de onderliggende waardering (van aandelen) of kredietwaardigheid (bij obligaties).

Actieve fondsbeheerders kunnen selectiever te werk gaan en bepaalde bedrijven uit hun selectie weren of zorgen voor een betere diversificatie. Bovendien kunnen fondshuizen zich specialiseren in bepaalde markten (zoals groeilanden) of in bepaalde thematieken zoals duurzaam beleggen (ESG/SRI) of impact investing en een eigen proces uitbouwen dat diepgaander is dan de methodologie van de indexaanbieders.

Onze fondsanalisten screenen en selecteren dergelijke fondsen volgens onze intern ontwikkelde ‘7P-methode’:

 • People
  Wie is de beheerder van het fonds? Hoelang is hij al bezig? Welke expertise heeft de beheerder in huis? Was hij ooit betrokken bij een fraudegeval? Met andere woorden, we willen weten met wie we in zee gaan.
 • Philosophy
  Volgens welke filosofie wordt het fonds beheerd? Strookt die filosofie met de onze? Een duidelijk uitgesproken beleggingsfilosofie die consistent op lange termijn wordt aangehouden is belangrijk voor ons.
 • Process
  Op welk manier worden de aandelen voor het fonds geselecteerd? Naar welke waardeparameters wordt er gekeken? Kijkt de beheerder enkel naar de aandelen of doet hij een top down-selectie? Kijkt hij ook naar de landen waarin hij investeert? Kortom, welke elementen neemt de beheerder in aanmerking?
 • Principles of responsible investing
  Is ESG-screening (‘Environmental, Social and Governance’) een onderdeel van het investeringsproces?
  Is er een apart team aangesteld met betrekking tot ESG? Sluit de beheerder bepaalde bedrijven, sectoren of industrieën uit? Heeft de asset manager de UNPRI (‘United Nations Principles for Responsible Investment’) ondertekend? Hoe scoort het fonds volgens externe dataproviders zoals Morningstar, Globes en MSCI?
 • Portfolio construction
  Hoe is de portefeuille samengesteld? Is er veel spreiding? Wordt het financieel risico afgedekt door middel van een andere investering? Wordt het wisselrisico afgedekt? Is er veel cash in portefeuille of net niet? We willen precies weten hoe de beheerder zijn portefeuille samenstelt.
 • Performance
  Hoe presteerde het fonds in het verleden? Komt dat overeen met wat de beheerder beweert? We willen fondsen die het op lange termijn beter doen dan de index, al weten we dat een fonds niet elk jaar de beste kan zijn in zijn categorie.
 • Protection of shareholders
  Een van de belangrijkste toetsstenen is de bescherming van onze cliënten. We focussen vooral op kleinere fondsbeheerders die vier of vijf fondsen beheren en zich daar helemaal op toeleggen. Op die manier lopen de belangen van de beheerders gelijk met die van de investeerders. Ook beheerders die een fonds durven afsluiten als ze een bepaald bedrag onder hun hoede hebben, genieten daarom onze interesse.

Bovendien proberen we het aantal fondsen dat in de portefeuille vervangen wordt, laag te houden, op nog geen 10% per jaar. Heel veel fondsen die vier of vijf jaar geleden werden geselecteerd, houden we vandaag nog altijd aan. Voor u als cliënt betekent dat dat u van alle bijbehorende instap- en uitstapkosten en beurstaksen bespaard blijft.

Ook de selectie van ETF’s gebeurt volgens een kwantitatieve en kwalitatieve screening.

 

4. Duurzaam beleggen

Zoals hierboven beschreven onder ‘Principles of responsible investing‘ geven we bij Nagelmackers de voorkeur aan beheerders die oog hebben voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Fondsen en ondernemingen die bovenop onze andere criteria goed scoren in dit domein hebben dus een streepje voor.

Nagelmackers toonde haar engagement om duurzame instrumenten op te nemen in haar selectie, voor zover de beleggingsstijl van het betrokken fondsengamma dat toelaat, door in 2019 de ‘Principles for Responsible Investment’ (UNPRI) van de Verenigde Naties te ondertekenen.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak