MiFID

MiFID of Markets in Financial Instruments Directive is een geheel van Europese rechtsregels die bijdragen tot de harmonisatie van de regelgeving voor transacties in financiële producten en de integratie van de financiële markten.

Man using tablet

Wat is MiFID?

MiFID of Markets in Financial Instruments Directive is een geheel van Europese rechtsregels die bijdragen tot de harmonisatie van de regelgeving voor transacties in financiële producten en de integratie van de financiële markten. 

De belangrijkste doelstellingen van MiFID zijn enerzijds het versterken van de concurrentie en de transparantie van de financiële markten en anderzijds het zorgen voor een betere bescherming van de belegger. 

De richtlijn is sinds 1 november 2007 van kracht binnen alle landen van de Europese Unie en in Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein. Vanaf 3 januari 2018 is een verstrengde versie van de MiFID-reglementering van toepassing, MiFID II. 

De MiFID-reglementering is van toepassing op een ruime waaier financiële van instrumenten. Naast de gewone instrumenten zoals aandelen, obligaties, gestructureerde beleggingen en beleggingsfondsen, vallen hier ook opties, futures, geldmarktinstrumenten en overige derivaatcontracten onder. Beleggingsverzekeringen, spaarrekeningen en termijnrekeningen zijn echter uitgesloten. 
 

De MiFID-regels omvatten met name 4 domeinen:

List icon
Know your customer

Zorgplicht van de financiële instellingen ten opzichte van hun cliënten

Info icon
Inform your customer

Informatieplicht van de financiële instellingen ten opzichte van hun cliënten

Navigate icon
Best execution

Orderuitvoeringsbeleid en bijhorende transparantie

Kredieten icon
Interne organisatie

Interne organisatie van de financiële instelling

Zorgplicht - Know your customer

De zorgplicht houdt in dat financiële instellingen zich op een loyale, billijke en professionele wijze moeten inspannen om de belangen van hun cliënten optimaal te behartigen.

Cliënten moeten ingedeeld worden in categorieën waarop specifieke beschermingsregels van toepassing zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 categorieën: in aanmerking komende tegenpartijen, professionele cliënten en niet-professionele cliënten of retailcliënten. Die laatsten genieten de hoogste bescherming. De bank informeert u tot welke categorie u behoort, o.a. via de trimestriële overzichten van uw effectenrekening.

Om na te kunnen gaan of de financiële diensten en producten die de Bank aanbiedt wel geschikt zijn voor of aangepast zijn aan de cliënt, zal uw Nagelmackers-adviseur samen met u uw beleggersprofiel opstellen.

Als cliënt bent u in principe vrij om in te tekenen op een belegging die niet overeenstemt met uw profiel. In dat geval zal uw Nagelmackers-adviseur geen advies (noch positief, noch negatief) verlenen en dit op het transactieborderel aanduiden. Bovendien zal hij u, indien nodig, waarschuwen als u deze belegging niet kent en/of er onvoldoende ervaring mee hebt.

Wanneer er geen beleggersprofiel werd opgesteld, kunt u geen advies (noch positief, noch negatief noch hold-advies) krijgen voor eender welke belegging. Indien u toch zonder vooraf bepaald beleggersprofiel wenst in te tekenen op een belegging, kunt u dat enkel doen wanneer u een borderel ondertekent waarin u uitdrukkelijk verklaart dat u het daarbij horende risico neemt.

U hebt er dus alle belang bij om samen met uw Nagelmackers-adviseur uw beleggersprofiel te bepalen.

Happy middleaged couple
A young couple talking to a Nagelmackers Advisor

Informatieplicht (Inform your customer)

De informatieplicht houdt in dat financiële instellingen verplicht zijn om aan hun cliënten informatie te verstrekken die correct, duidelijk, volledig, tijdig en niet-misleidend is.

De informatie moet eveneens aangepast zijn zodat de cliënt de risico’s, de te verwachten kosten en inkomsten van elke voorgestelde dienst of product kan beoordelen.

Deze informatieplicht gaat hand in hand met het aan elke cliëntencategorie verbonden beschermingsniveau.

MiFID gaat er namelijk van uit dat hoe hoger het beschermingsniveau is dat u als cliënt geniet, hoe groter de behoefte aan informatie.

Meer info

Samenvatting van het beleid inzake de uitvoering van orders (Best execution)

Het principe van ‘best execution’ houdt in dat de Bank alle redelijke stappen moet zetten om bij de uitvoering van orders in financiële instrumenten het best mogelijk resultaat te bereiken voor haar cliënten. Het gaat om een middelenverbintenis. De financiële instelling moet kunnen aantonen dat iedere uitgevoerde transactie in overeenstemming is met haar uitvoeringsbeleid. Dat betekent niet dat voor iedere individuele transactie steeds het best mogelijke resultaat bekomen moet worden.

Door het doorgeven van een order aan Nagelmackers aanvaardt de cliënt het orderuitvoeringsbeleid van Nagelmackers, conform de MiFID-reglementering en onze algemene bankvoorwaarden.

Meer info
Woman reading on tablet
A woman gracefully walks through an office, her silhouette reflected in the glass wall, creating a captivating visual as she navigates the professional environment.

Interne organisatie

MiFID legt financiële instellingen ook strenge eisen op in verband met hun interne organisatie en bedrijfsvoering.

Bijzondere regels moeten in acht genomen worden op het gebied van compliance, risk management en interne audit. Maar ook voor persoonlijke transacties, outsourcing en het behoud van gegevens gelden bijzondere afspraken.

Er moeten eveneens speciale procedures opgevolgd worden voor het beheer van belangenconflicten en klachtenbehandeling.

Wilt u graag nog meer informatie over MiFID? Contacteer uw beherend kantoor.

Kosten en tarieven

Alle details van de kosten en tarieven van beleggingen leest u hier.

Alle details van de kosten en tarieven van Private Banking kunnen worden opgevraagd via privatebanking@nagelmackers.be.

Om de cliënt, voordat hij een beleggingsbeslissing zou nemen, een duidelijk inzicht te geven in de kosten en lasten die hij kan verwachten gedurende de volledige looptijd van zijn belegging, werden voorbeeldsimulaties uitgewerkt die u hier kan terugvinden.

Bijkomende informatie

 

Talen waarin Nagelmackers met u communiceert

De communicatie tussen de cliënt en Nagelmackers verloopt in het Nederlands of Frans, naar keuze van de cliënt. De communicatie met een Nagelmackers-kantoor of -agentschap in het Vlaams of Waals Gewest kan echter door de bank worden beperkt tot respectievelijk het Nederlands of het Frans.

Alle contracten, reglementen en andere bankdocumenten zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.

Methoden van communicatie

Nagelmackers communiceert via diverse kanalen met haar cliënten, onder andere:

  • Via rekeninguittreksels, beheersverslagen, periodieke overzichten en andere mededelingen, die u per post worden bezorgd of elektronisch ter beschikking worden gesteld via Online Banking.

  • Via borderellen

  • Via brochures, technische fiches of informatiebulletins

  • Via reglementen, de Algemene Bankvoorwaarden en tarieflijsten

Vergunning

De bank heeft als toezichthouders de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), congresstraat 10-16, 1000 Brussel en de Nationale Bank van België (NBB), Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. De bank is in de FSMA-registers (zie www.fsma.be) ingeschreven als kredietinstelling en als verzekeringstussenpersoon (FSMA 025573 A). De bank is ook in de NBB-registers (zie www.bnb.be) ingeschreven als kredietinstelling.

Verbonden agenten

De zelfstandige bankagenten van Nagelmackers zijn ingeschreven bij de FSMA. Alle gegevens zijn terug te vinden op de website van de FSMA: www.fsma.be onder de rubriek ‘Tussenpersonen’.

Aard, frequentie en tijdschema van de rapporten over de verrichting van de dienst

U wordt over al uw verrichtingen geïnformeerd via rekeninguittreksels die u ter beschikking worden gesteld via brief of online banking.

In functie van het soort verrichting is dat dagelijks, wekelijks, 14-daags, maandelijks of trimestrieel.

Indien u over een effectenrekening beschikt, worden de rekeninguittreksels dagelijks ter beschikking gesteld en ontvangt u op het einde van elk kwartaal een overzicht van de inhoud van deze rekening.

TOP 5-plaatsen van uitvoering met betrekking tot 2023

Om aan de MiFID II-verplichtingen te voldoen, publiceert Nagelmackers een overzicht van de identiteit van de uitvoeringsplaats per type financieel instrument.

Concreet wordt er een algemeen kwantitatief overzicht per type financieel instrument meegegeven om een overzicht te bekomen van de 5 belangrijkste uitvoeringsplaatsen voor het desbetreffende type financieel instrument. Dit kwantitatief overzicht wordt aangevuld met een kwalitatieve toelichting.

De opsplitsing per type instrument, alsook de criteria zijn deze gestipuleerd in zowel Richtlijn 2014-65/EU, als Verordening (EU)2017/576 en Verordening (EU)2017/575.

Lees meer