Online Banking

MiFID

 

1.    Wat is MiFID?


MiFID of Markets in Financial Instruments Directive is een geheel van Europese rechtsregels die bijdragen tot de harmonisatie van de regelgeving voor transacties in financiële producten en de integratie van de financiële markten.

De belangrijkste doelstellingen van MiFID zijn enerzijds het versterken van de concurrentie en de transparantie van de financiële markten en anderzijds het zorgen voor een betere bescherming van de belegger.

De richtlijn is sinds 1 november 2007 van kracht binnen alle landen van de Europese Unie en in Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein. Vanaf 3 januari 2018 is een verstrengde versie van de MiFID-reglementering van toepassing, MiFID II.

De MiFID-reglementering is van toepassing op een ruime waaier financiële van instrumenten. Naast de gewone instrumenten zoals aandelen, obligaties, gestructureerde beleggingen en beleggingsfondsen, vallen hier ook opties, futures, geldmarktinstrumenten en overige derivaatcontracten onder. Beleggingsverzekeringen, spaarrekeningen en termijnrekeningen zijn echter uitgesloten.

De MiFID-regels omvatten met name 4 domeinen:


Zorgplicht - Know your customer

De zorgplicht houdt in dat financiële instellingen zich op een loyale, billijke en professionele wijze moeten inspannen om de belangen van hun cliënten optimaal te behartigen.

Cliënten moeten ingedeeld worden in categorieën waarop specifieke beschermingsregels van toepassing zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 categorieën: in aanmerking komende tegenpartijen, professionele cliënten en niet-professionele cliënten of retailcliënten. Die laatsten genieten de hoogste bescherming. De bank informeert u tot welke categorie u behoort, o.a. via de trimestriële overzichten van uw effectenrekening.

Om na te kunnen gaan of de financiële diensten en producten die de Bank aanbiedt wel geschikt zijn voor of aangepast zijn aan de cliënt, zal uw Nagelmackers-adviseur samen met u uw beleggersprofiel opstellen.

Als cliënt bent u in principe vrij om in te tekenen op een belegging die niet overeenstemt met uw profiel. In dat geval zal uw Nagelmackers-adviseur geen advies (noch positief, noch negatief) verlenen en dit op het transactieborderel aanduiden. Bovendien zal hij u, indien nodig, waarschuwen als u deze belegging niet kent en/of er onvoldoende ervaring mee hebt.

Wanneer er geen beleggersprofiel werd opgesteld, kunt u geen advies (noch positief, noch negatief noch hold-advies) krijgen voor eender welke belegging. Indien u toch zonder vooraf bepaald beleggersprofiel wenst in te tekenen op een belegging, kunt u dat enkel doen wanneer u een borderel ondertekent waarin u uitdrukkelijk verklaart dat u het daarbij horende risico neemt.
U hebt er dus alle belang bij om samen met uw Nagelmackers-adviseur uw beleggersprofiel te bepalen.

Informatieplicht - Inform your customer

De informatieplicht houdt in dat financiële instellingen verplicht zijn om aan hun cliënten informatie te verstrekken die correct, duidelijk, volledig, tijdig en niet-misleidend is.

De informatie moet eveneens aangepast zijn zodat de cliënt de risico’s, de te verwachten kosten en inkomsten van elke voorgestelde dienst of product kan beoordelen.

Meer informatie over de aard en risico’s van de financiële instrumenten die Nagelmackers aanbiedt, vindt u hier.

Deze informatieplicht gaat hand in hand met het aan elke cliëntencategorie verbonden beschermingsniveau.

MiFID gaat er namelijk van uit dat hoe hoger het beschermingsniveau is dat u als cliënt geniet, hoe groter de behoefte aan informatie.

Samenvatting van het beleid inzake de uitvoering van orders (Best execution)

Het principe van ‘best execution’ houdt in dat de Bank alle redelijke stappen moet zetten om bij de uitvoering van orders in financiële instrumenten het best mogelijk resultaat te bereiken voor haar cliënten. Het gaat om een middelenverbintenis. De financiële instelling moet kunnen aantonen dat iedere uitgevoerde transactie in overeenstemming is met haar uitvoeringsbeleid. Dat betekent niet dat voor iedere individuele transactie steeds het best mogelijke resultaat bekomen moet worden.

Meer informatie over hoe Nagelmackers een optimale uitvoering van uw beursorders garandeert, vindt u hier.

Interne organisatie

MiFID legt financiële instellingen ook strenge eisen op in verband met hun interne organisatie en bedrijfsvoering.

Bijzondere regels moeten in acht genomen worden op het gebied van compliance, risk management en interne audit. Maar ook voor persoonlijke transacties, outsourcing en het behoud van gegevens gelden bijzondere afspraken.

Er moeten eveneens speciale procedures opgevolgd worden voor het beheer van belangenconflicten en klachtenbehandeling.

Wilt u graag nog meer informatie over MiFID? Contacteer uw beherend kantoor.

Top

 

2. Samenvatting van het beleid inzake de uitvoering van orders (Best Execution)

Door het doorgeven van een order aan Nagelmackers aanvaardt de cliënt het orderuitvoeringsbeleid van Nagelmackers, conform de MiFID-reglementering en onze algemene bankvoorwaarden.

Top

 

3.    Beleid inzake MIFID- en RFP-belangenconflicten - Samenvatting


3.1. Inleiding

Bank Nagelmackers nv (hierna “de bank”) kan te maken krijgen met situaties waarin de belangen van een cliënt in conflict zouden kunnen komen met die van een andere cliënt of met die van (medewerkers van) de bank.

De bank heeft een beleid uitgewerkt om de belangen van de cliënten van de bank te beschermen in geval van een belangenconflict zoals beschreven in de Europese regelging betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID) bij het verstrekken van beleggingsdiensten/activiteiten of nevendiensten enerzijds, en in de wet inzake het verstrekken van raad over financiële planning (RFP) anderzijds.

Dit document geeft een samenvatting van dit belangenconflictenbeleid, meer informatie kan steeds worden verkregen via de kantoren van de bank.


3.2. Identificatie van belangenconflicten

Om potentiële belangenconflicten te identificeren, die de belangen van een cliënt, met inbegrip van zijn duurzaamheidsvoorkeuren, kunnen schaden, houdt de bank rekening met de mogelijkheid dat zijzelf of een van haar medewerkers terecht zou kunnen komen in o.a. een van de volgende situaties:

 • De bank of haar medewerker kan financieel gewin behalen of een financieel verlies vermijden ten koste van de cliënt.
 • De bank of haar medewerker heeft een belang bij het resultaat van een ten behoeve van de cliënt verrichte dienst of een namens of een namens de cliënt uitgevoerde transactie, dat verschilt van het belang van de cliënt bij dit resultaat.
 • De bank of haar medewerker heeft een financiële of andere drijfveer om het belang van een andere cliënt of groep cliënten te laten primeren op het belang van de cliënt.
 • De bank of haar medewerker oefent dezelfde professionele activiteit uit als de cliënt.
 • De bank of haar medewerkers ontvangt of zal van een andere persoon dan de cliënt voor een ten behoeve van de cliënt verrichte dienst een inducement ontvangen in de vorm van geldelijke of niet-geldelijke voordelen of diensten.

Deze identificatie wordt geconcretiseerd in een belangenconflictenmatrix waarin de mogelijke belangenconflicten en hun bijhorende maatregelen in kaart worden gebracht.


3.3. Maatregelen om belangenconflicten te voorkomen en beheersen

De bank heeft al haar activiteiten doorgenomen om situaties op te sporen die kunnen leiden tot belangenconflicten. In dat verband heeft zij o.a. volgende procedures en maatregelen ingevoerd om eventuele belangenconflictsituaties op een passende manier te voorkomen of te beheersen.

Gedragscodes en procedures: volgende gedragscodes en procedures dragen bij tot de voorkoming en beheersing van belangenconflicten:

 • de gedragscode financiële transacties, met o.a. bepalingen over persoonlijke transacties, volmachten en nevenactiviteiten van medewerkers, over schenkingen aan medewerkers en over belangenconflicten met betrekking tot medewerkers;
 • de gedragscode relatiegeschenken;
 • het beleid anti-omkoping en -corruptie;
 • de MiFID-procedure over het commercialiseren van beleggingsproducten;
 • de procedure ‘Target Market’ betreffende de financiële instrumenten;
 • de procedure kredieten aan bestuurders, aandeelhouders en verbonden personen;
 • de onverenigbaarheidsregeling voor externe mandaten van de leiders/directeurs verantwoordelijken voor onafhankelijke controlefuncties;
 • het beloningsbeleid;
 • het orderuitvoeringsbeleid;
 • het charter inzake Asset Management;
 • het charter inzake het Retail Investment Comité;
 • de procedure verkoop- en arbitrageadvies;
 • het beleid en de procedure m.b.t. de inducements;
 • de gedragscode inzake het verstrekken van RFP;
 • de klachtenprocedure;
 • het klokkenluiderbeleid.

Opleiding en begeleiding: de bank zorgt voor een geschikte opleiding van haar betrokken medewerkers zodat zij volledig op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden en verplichtingen en in staat zijn belangenconflicten op een adequate manier te beheersen.

'Chinese walls'/Scheiding van functies: om belangenconflicten in verband met de uitwisseling van gevoelige informatie en/of voorkennis te voorkomen, past de bank de hiërarchische en fysieke scheiding toe van activiteiten die belangenconflicten kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld scheiding tussen activiteiten voor rekening van cliënten en activiteiten voor eigen rekening van de bank); zo wordt iedere onterechte overdracht van vertrouwelijke informatie of voorkennis verhinderd.

Voordelen voor medewerkers: alle medewerkers van de bank moeten uitdrukkelijk afzien van het vragen of aanvaarden van geschenken of voordelen die hun onpartijdigheid of hun integriteit op het spel kunnen zetten, ongeacht of deze geschenken of voordelen van cliënten, leveranciers of derden komen.

Verrichtingen door medewerkers: de medewerkers van de bank mogen de informatie over een cliënt, waarover zij in het kader van hun beroepsactiviteiten zouden beschikken, niet gebruiken voor eigen rekening. Bovendien zijn hun eigen verrichtingen onderworpen aan interne procedures.

Mogelijkheid tot het afwijzen van een dienst: wanneer de bank oordeelt dat het belangenconflict niet kan worden opgelost, kan de bank ervan afzien om voor deze cliënt op te treden om haar belangen te beschermen.

Keuze van de tussenpersonen: tussenpersonen binnen of buiten de bank worden gekozen met prioriteit voor de belangen van de cliënt en de integriteit van de markt, zoals o.a. toegelicht in het orderuitvoeringsbeleid van de bank.

Voordelen voor de bank: in het kader van haar diensten kan de bank al dan niet financiële voordelen (‘inducements’) ontvangen van of geven aan derden. Dergelijke voordelen voor een aan cliënten geleverde dienst zijn enkel aanvaardbaar indien de cliënt duidelijk geïnformeerd is over het bestaan en de omvang ervan, indien het gaat om normale vergoedingen bedoeld om de kwaliteit van de geboden dienst te verbeteren en indien die voordelen de bank niet verhinderen te blijven handelen in het belang van de cliënt.

De dienst Asset Management beslist onafhankelijk over het al dan niet selecteren van beleggingsfondsen en het opnemen ervan in de portefeuille ‘discretionair vermogensbeheer’ of in de door Nagelmackers beheerde dakfondsen, zoals nader bepaald in het Charter Asset Management. 

In het kader van het beheer van Nagelmackers Multifund zal evenwel tot 11.01.2026 een minimumpercentage aangehouden worden in Goldman Sachs Asset Management-fondsen (GSAM-fondsen), enkel op voorwaarde echter dat de betrokken GSAM-fondsen voldoen aan vooropgestelde kwalitatieve en kwantitatieve vereisten. Dit minimumpercentage bedraagt 75% voor Nagelmackers Multifund Conservative, en 75% voor Nagelmackers Multifund Balanced, Nagelmackers Multifund Growth en Nagelmackers Multifund Full Equity. Boven deze percentages genieten GSAM-fondsen geen enkele voorrang.


3.4. Openbaarmaking van belangenconflicten

Als blijkt dat de getroffen maatregelen niet volstaan om de belangen van een van haar cliënten met redelijke zekerheid te beschermen, dan brengt de bank hem/haar, voordat zij in zijn/haar naam handelt, duidelijk en uitvoerig op de hoogte van de algemene aard en/of de oorzaak van deze belangenconflicten en de genomen maatregelen om dit risico te beperken, zodat de cliënt een weloverwogen beslissing kan nemen.

Top
 

4.    Aard en risico’s van de financiële instrumenten


Uitgebreide informatie over de aard en risico’s van de financiële instrumenten vindt u hier.

Top
 

5.    Kosten en tarieven


Alle details van de kosten en tarieven van beleggingen leest u hier.

Alle details van de kosten en tarieven van Private Banking kunnen worden opgevraagd via privatebanking@nagelmackers.be.

Om de cliënt, voordat hij een beleggingsbeslissing zou nemen, een duidelijk inzicht te geven in de kosten en lasten die hij kan verwachten gedurende de volledige looptijd van zijn belegging, werden voorbeeldsimulaties uitgewerkt die u hier kan terugvinden.

Top
 

6.    Bijkomende informatie

Talen waarin Nagelmackers met u communiceert

De communicatie tussen de cliënt en Nagelmackers verloopt in het Nederlands of Frans, naar keuze van de cliënt. De communicatie met een Nagelmackers-kantoor of -agentschap in het Vlaams of Waals Gewest kan echter door de bank worden beperkt tot respectievelijk het Nederlands of het Frans.

Alle contracten, reglementen en andere bankdocumenten zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.

Methoden van communicatie

Nagelmackers communiceert via diverse kanalen met haar cliënten, onder andere:

 • Via rekeninguittreksels, beheersverslagen, periodieke overzichten en andere mededelingen, die u per post worden bezorgd of elektronisch ter beschikking worden gesteld via Online Banking.
 • Via borderellen
 • Via brochures, technische fiches of informatiebulletins
 • Via reglementen, de Algemene Bankvoorwaarden en tarieflijsten


Vergunning

De bank heeft als toezichthouders de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), congresstraat 10-16, 1000 Brussel en de Nationale Bank van België (NBB), Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. De bank is in de FSMA-registers (zie www.fsma.be) ingeschreven als kredietinstelling en als verzekeringstussenpersoon (FSMA 025573 A). De bank is ook in de NBB-registers (zie www.bnb.be) ingeschreven als kredietinstelling.

Verbonden agenten

De zelfstandige bankagenten van Nagelmackers zijn ingeschreven bij de FSMA. Alle gegevens zijn terug te vinden op de website van de FSMA: www.fsma.be onder de rubriek ‘Tussenpersonen’.

Aard, frequentie en tijdschema van de rapporten over de verrichting van de dienst

U wordt over al uw verrichtingen geïnformeerd via rekeninguittreksels die u ter beschikking worden gesteld via brief of online banking.

In functie van het soort verrichting is dat dagelijks, wekelijks, 14-daags, maandelijks of trimestrieel.

Indien u over een effectenrekening beschikt, worden de rekeninguittreksels dagelijks ter beschikking gesteld en ontvangt u op het einde van elk kwartaal een overzicht van de inhoud van deze rekening.

Top


7.    TOP 5-plaatsen van uitvoering met betrekking tot 2022

Om aan de MiFID II-verplichtingen te voldoen, publiceert Nagelmackers een overzicht van de identiteit van de uitvoeringsplaats per type financieel instrument.

Concreet wordt er een algemeen kwantitatief overzicht per type financieel instrument meegegeven om een overzicht te bekomen van de 5 belangrijkste uitvoeringsplaatsen voor het desbetreffende type financieel instrument. Dit kwantitatief overzicht wordt aangevuld met een kwalitatieve toelichting.

De opsplitsing per type instrument, alsook de criteria zijn deze gestipuleerd in zowel Richtlijn 2014-65/EU, als Verordening (EU)2017/576 en Verordening (EU)2017/575.

Lees meer

 

Top