Online Banking

17 juni 2021

Hoe wordt uw tweede verblijf in Frankrijk belast?

Solange Saghbini

Senior Tax Advisor

De ligging en het aangename klimaat maken van Frankrijk het land bij uitstek voor een tweede verblijf. Bent u eigenaar van een tweede verblijf in Frankrijk, dan bent u daar uiteraard ook verschillende belastingen en taksen verschuldigd. Frankrijk is immers bevoegd om belastingen te heffen op onroerende goederen die zich op zijn grondgebied bevinden.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Maar hoe zit het in België?  Moet u nog andere belastingen betalen op uw tweede verblijf in het buitenland? We bekijken deze situatie vanuit de personenbelasting. Wat hierna volgt, geldt niet alleen voor een tweede verblijf in Frankrijk, maar voor alle landen waarmee België dubbelbelastingverdragen heeft gesloten.

Wat is het principe?

Als Belgisch rijksinwoner onderworpen aan de personenbelasting bent u ertoe gehouden alle onroerende inkomsten aan te geven, behoudens die van de gezinswoning. De ligging van het onroerend goed (in België of in het buitenland) en het gebruik dat ervan wordt gemaakt (eigen gebruik, verhuur …) zijn van weinig belang. De taxatie zal vaak gebeuren op basis van een ‘fictief’ inkomen. In principe zullen buitenlandse onroerende inkomsten vrijgesteld zijn van belasting, maar zullen ze wel mee in aanmerking worden genomen voor het progressievoorbehoud. We komen hier verder nog meer in detail op terug.

Een tweede verblijf in België

Bent u eigenaar van een tweede verblijf in België dat al dan niet verhuurd wordt aan particulieren, dan dient u het kadastraal inkomen aan te geven. U zult forfaitair belast worden op het geïndexeerde kadastraal inkomen verhoogd met 40%.

Dat geïndexeerde kadastraal inkomen verhoogd met 40% zal beschouwd worden als een ‘onroerend inkomen’.

Die berekening zal gebeuren door de fiscale autoriteit belast met de behandeling van uw fiscale aangifte.

U dient enkel het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen te vermelden.

Voor aanslagjaar 2021 (inkomstenjaar 2020) bedraagt de revalorisatiecoëfficiënt voor het kadastraal inkomen 1,8492. Een kadastraal inkomen van 1.000 euro levert dus na indexatie en verhoging een belastbaar inkomen op van 2.588,88 euro.

Een tweede verblijf in het buitenland (niet verhuurd)

De manier waarop u hier uw onroerende inkomsten zult moeten berekenen en aangeven, werd recent gewijzigd.

Inkomsten 2020 – Aanslagjaar 2021 (aangifte in te dienen dit jaar dus)

Tot aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) moet u die buitenlandse inkomsten in uw fiscale aangifte vermelden door de ‘brutohuurwaarde’ te vermelden. Dat zijn de huurinkomsten die u had kunnen verdienen mocht u de woning een volledig jaar verhuurd hebben.

Voor Frankrijk mag u van de fiscus gebruikmaken van de ‘valeur locative cadastrale’ en voor Spanje van de ‘valor cadastral’.

Het aangegeven bedrag wordt door de fiscus automatisch verminderd met een kostenforfait van 40%.

De onroerende inkomsten uit buitenlands vastgoed (gelegen in een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag sloot) worden in principe niet ‘an sich belast’ in België, maar worden wel in rekening gebracht om het toepasselijke belastingtarief te bepalen op uw overige (in België) belastbare inkomsten. Dat is wat we het progressievoorbehoud noemen.

Inkomsten 2021 – Aanslagjaar 2022 (aangifte in te dienen in het voorjaar van 2022)

Vanaf aanslagjaar 2022, inkomstenjaar 2021, wordt de aangifte van buitenlandse inkomsten onder druk van Europa in lijn gebracht met de regeling die al jaren geldt voor de tweede verblijven die in België gelegen zijn.

Het Europees Hof heeft zich uitgesproken over het verschil in fiscale behandeling tussen een tweede verblijf gelegen in het buitenland en in België voor een Belgische rijksinwoner. Het Hof oordeelde dat België het vrije verkeer van kapitaal schond aangezien de huurwaarde voor een tweede verblijf in het buitenland (niet verhuurd) of de werkelijk ontvangen huuropbrengsten (indien verhuurd) over het algemeen hoger zijn dan de forfaitaire belastbare grondslag die geldt voor een in België gelegen onroerend goed (al dan niet verhuurd). Dat verschil in behandeling kon Belgische rijksinwoners er volgens het Hof toe aanzetten af te zien van een investering in het buitenland.

De taxatie van die buitenlandse onroerende inkomsten zal dus ook gebeuren op basis van het kadastraal inkomen, op dezelfde manier als voor de in België gelegen onroerende goederen. De forfaitaire kostenaftrek van 40% verdwijnt. De onroerende inkomsten van in het buitenland gelegen vastgoed (verhuurd of niet) zullen bepaald worden op basis van het kadastraal inkomen verhoogd met 40%.

Interesten betaald voor de financiering van het vastgoed kunnen in mindering gebracht worden.

De fiscale impact van die verandering zal in principe erg beperkt zijn vermits die onroerende inkomsten vrijgesteld zijn van belasting met progressievoorbehoud.

Concreet betekent dat dat de fiscale administratie een kadastraal inkomen zal toekennen aan dat in het buitenland gelegen vastgoed, aangehouden door een Belgische rijksinwoner. Om het kadastraal inkomen vast te stellen zal de administratie zich baseren op de nettohuurwaarde van die onroerende goederen in 1975 en indien ze niet over die gegevens beschikt, zal het kadastraal inkomen gelijk zijn aan 5,3% van de actuele normale verkoopwaarde vermenigvuldigd met een correctiefactor die varieert naargelang het jaar van verwerving.

Bezit u reeds in het buitenland gelegen vastgoed waarvan u de inkomsten in het verleden al aangaf in uw fiscale aangifte, dan zal de fiscale administratie u zelf in de loop van 2021 contacteren om de gegevens te verzamelen die pertinent zijn om het kadastraal inkomen te bepalen.

Is dat niet het geval (dus u werd recent eigenaar na 31/12/2020), dan moet u zelf deze goederen spontaan aangeven bij de Administratie Opmetingen en Waarderingen. U deelt de gegevens van het vastgoed mee alsook de actuele verkoopwaarde. Doet u dat niet, dan riskeert u een boete.

De fiscale administratie heeft aangekondigd dat ze van plan is om de kadastrale inkomsten vast te stellen op uiterlijk 1 maart 2022. Het hoeft niet gezegd dat dat een erg ambitieus plan is!

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven, geeft u Nagelmackers (verwerkingsverantwoordelijke) toestemming om u per e-mail gepersonaliseerde, commerciële aanbiedingen te versturen over Nagelmackers en haar producten en diensten.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak