Online Banking

16 maart 2020

Maatschappelijk verantwoord beleggen: onze specialisten aan het woord

Asset Management

Expert

Maatschappelijk verantwoord beleggen of SRI (Socially Responsible Investing) wint aan belang. Het is niet zomaar een modeverschijnsel, maar een echt streven naar een duurzamere toekomst. Onze specialisten van Asset Management Funds vertellen ons er meer over en beantwoorden onze vragen. We interviewden Anh Nguyen en Evy Mercie, twee fondsanalisten bij Nagelmackers.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Hoe komt het dat maatschappelijk verantwoord beleggen zo belangrijk is geworden?

Anh Nguyen: “Sinds enkele jaren berichten de media uitgebreid over diverse problemen, zoals de klimaatverandering, kinderarbeid in sommige fabrieken of de wereldwijde toename van obesitas. Ook beleggers delen vandaag die bekommernissen.

Er komen steeds meer maatschappelijk verantwoorde producten op de markt. Duurzame beleggingen – van zogeheten ‘groene’ obligaties tot impactbeleggen – kenden tussen 2016 en 2018 een groei van 25% per jaar en zijn vandaag goed voor circa 30.000 miljard dollar. Het einde is bovendien nog niet in zicht, want steeds meer institutionele beleggers en vermogensbeheerders nemen principes voor verantwoord beleggen aan en wereldwijd treffen regeringen maatregelen om het milieu te beschermen.

Er is trouwens veel kapitaal nodig om de uitdagingen op het vlak van klimaat, ongelijkheid, armoede, welzijn, vrede enz. overal ter wereld het hoofd te bieden. Zo schatten de Verenigde Naties dat er jaarlijks vijf tot zeven miljard dollar moet worden geïnvesteerd om tegen 2030 de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te halen.”

De opkomst van duurzaam beleggen gaat gepaard met heel wat nieuwe afkortingen: MVO, SRI, ESG, PRI ... wat betekenen die allemaal?

Evy Mercie: “In de wereld van duurzaam beleggen doen inderdaad heel wat afkortingen de ronde. Dat verdient een woordje uitleg.
MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat “bedrijven in hun commerciële activiteiten en hun betrekkingen met stakeholders vrijwillig rekening houden met maatschappelijke en ecologische vraagstukken”. Dat kunnen ze doen door allerlei maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door de arbeidsomstandigheden voor hun werknemers te verbeteren.

SRI: ‘Socially Responsible Investing’ is de overkoepelende term voor alle beleggingen die behalve traditionele financiële criteria ook ESG-criteria in aanmerking nemen (zie hierna).

ESG: staat voor ‘Environmental, Social and Governance’ en verwijst naar de niet-financiële criteria waarmee de prestaties van een bedrijf op het vlak van milieubeheer, maatschappelijke verantwoordelijkheid en behoorlijk bestuur worden beoordeeld.

PRI: de ‘Principles for Responsible Investment’ (principes van verantwoord beleggen) kwamen tot stand op initiatief van de Verenigde Naties. Ruim 2.300 internationale spelers uit meer dan 50 landen schaarden zich erachter. De PRI ijveren ervoor om bij beleggingsbeslissingen ook rekening te houden met ecologische, sociale en governancecriteria.”

Waarom heeft Nagelmackers beslist dergelijke beleggingen in huis te halen?

Evy Mercie: “Maatschappelijk verantwoorde beleggingen zijn niet nieuw bij Nagelmackers. In heel wat financiële producten waarin wij beleggen was die duurzame component immers al vervat. We merkten echter een groeiende vraag naar portefeuilles die zich volledig op deze problematiek toeleggen. Het is dan ook logisch dat we als reactie daarop een nieuw beleggersprofiel hebben ontwikkeld: ‘ESG’.”

Wat hebben we concreet gedaan?

Anh Nguyen: “Onze eerste belangrijke stap was om de ‘Principles for Responsible Investment’ (PRI) te ondertekenen. Dat betekent dat Nagelmackers zich er onder meer toe verbindt in haar beleggingsbeslissingen rekening te houden met ESG-vraagstukken en als actieve aandeelhouder ESG-thema’s op de kaart te zetten.

Vervolgens hebben we een volledig aanbod financiële producten uitgewerkt die ESG-criteria in aanmerking nemen. We hebben oplossingen voor elk beleggersprofiel, van conservatieve producten zoals obligaties tot dynamischere producten zoals aandelen.

Wij zijn ervan overtuigd dat we met dit aanbod beleggingen kunnen aanbieden die rendement voor de cliënt combineren met winst voor de maatschappij in haar geheel.”

Zal dit onze manier van werken veranderen?

Evy Mercie: “We hechtten altijd al veel belang aan ESG-criteria, dus dit is geen radicale ommezwaai in onze manier van werken. We hebben onze aanpak wel beter formeel verankerd en onze 6P-methode om externe fondsen te selecteren uitgebreid met een zevende P: Principles (principes voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen).”

Waarom die zevende P toevoegen en wat brengt die bij?

Anh Nguyen: “Zoals Evy net zei is de zevende P die van Principles, wat wil zeggen dat wij de principes van duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen zullen bestuderen. Zo vullen we de bestaande zes P’s aan met een diepgaand analysekader op basis van een groot aantal verschillende bronnen.

Bij de analyse van de zevende P gaan we na in hoeverre de beheerder oog heeft voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid wanneer hij aandelen of obligaties selecteert. Nagelmackers toetst alle fondsen aan de normen op het vlak van milieubeheer, maatschappelijke verantwoordelijkheid en behoorlijk bestuur. We controleren ook of het fondsenhuis net zoals wij de ‘Principles for Responsible Investment’ van de Verenigde Naties heeft onderschreven.”

Welke veranderingen brengt dat voor de cliënten met zich mee?

Anh Nguyen: “Onze cliënten krijgen een ruimere keuze. Behalve ons traditionele aanbod stellen we, aan wie daar de voorkeur aan geeft, ook een aanbod van beleggingsproducten voor die niet louter financiële, maar ook niet-financiële doeleinden, zoals ESG-criteria, nastreven.”

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak