Online Banking

  • Home
  • Over ons
  • Actueel
  • Lenen
  • Financieel getroffen door de coronacrisis? Een tijdelijke opschorting voor de terugbetaling van uw hypothecair krediet is mogelijk.

21 december 2020

Financieel getroffen door de coronacrisis? Een tijdelijke opschorting voor de terugbetaling van uw hypothecair krediet is mogelijk.

In maart 2020 kondigde de financiële sector een eerste reeks steunmaatregelen aan om gezinnen en ondernemingen door de moeilijke periode van de coronacrisis heen te loodsen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

De gezinnen en ondernemingen die door de tweede golf van de coronacrisis (opnieuw) financieel getroffen worden en aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, kunnen een uitstel van betaling van hun hypothecair en/of professioneel krediet aanvragen, in het kader van een tweede Charter.

In dit artikel vindt u alle nuttige informatie over de opschorting van de terugbetaling van uw hypothecair en/of professioneel krediet indien u financieel getroffen bent door de coronacrisis.

Het nieuwe betalingsuitstel kan worden toegekend voor maximum 3 maanden, met ingang vanaf 1 januari 2021. De uiterste datum voor een aanvraag van betalingsuitstel is 21 maart 2021. Bovendien komen enkel kredieten toegestaan voor 1 april 2020 in aanmerking. Het toegekende uitstel in het kader van het eerste en het tweede Charter kunnen samen nooit meer dan 9 maanden bedragen.

Maatregelen oor professionele kredieten

Het is opnieuw mogelijk om een uitstel van betaling te vragen voor professionele kredieten.
Wie komt er in aanmerking voor dat uitstel van betaling?
Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:
1) De onderneming/organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:

- De omzet of activiteit is gedaald of zal dalen;
- Er wordt volledig of deels een beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
- De overheid heeft – in het kader van de indijking van het coronavirus – bevolen tot sluiting van de onderneming.

2) De onderneming/organisatie is permanent gevestigd in België.

3) De onderneming/organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 september 2020 of de onderneming/organisatie had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 30 september 2020. Uitstellen van betaling (bv. btw, sociale bijdragen, eerste Charter) die werden toegekend als COVID-19-steunmaatregel worden niet als achterstallen beschouwd.

4) De onderneming/organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 augustus 2020 en doorliep geen actieve kredietherstructurering voor 31 augustus 2020.

• Een betalingsuitstel kan aangevraagd worden voor volgende professionele kredieten die voor 1 april 2020 werden toegekend:
- kredieten met een vast aflossingsplan
- kaskredieten/straight loans
• Het betalingsuitstel heeft enkel betrekking op het kapitaal, intresten blijven verschuldigd.

Wat betekent dit concreet?

  • Cliënten die aan de voorwaarden voldoen en die een uitstel wensen voor de aflossingen januari-februari-maart, dienen uiterlijk 21/12 hun aanvraag in te dienen.
  • Cliënten die in het kader van het eerste Charter reeds een uitstel hebben gekregen van 8 maanden, komen nog in aanmerking voor een extra verlenging van maximaal 1 maand.
  • Cliënten die enkel uitstel vroegen van april tot 31/10, kunnen nog een uitstel aanvragen voor maximaal 3 maanden indien zij aan de gestelde voorwaarden voldoen.
  • Nagelmackers zal geen dossier- of administratiekosten aanrekenen voor dit betalingsuitstel.

Wat moet u doen indien u een opschorting van uw professioneel krediet wenst?
Contacteer uw Nagelmackers-adviseur via e-mail of telefonisch.
Uw adviseur zal dan samen met u een aanvraag tot betalingsuitsteI invullen. Hij bezorgt u vervolgens het document zodat u het kunt ondertekenen. U stuurt hem ten slotte het ondertekende document terug.
Nadat ze uw dossier analyseerde, zal de bank u haar beslissing meedelen.
Als u aan de criteria voor het uitstel voldoet, krijgt u na enkele weken eveneens een aangepast aflossingsschema voor uw krediet en/of een aanpassing van uw kredietbrief.

Meer weten? Lees volgende publicaties van Febelfin:

Tweede Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten
Vragen en antwoorden betalingsuitstel ondernemingskredieten

Maatregelen voor hypothecaire kredieten

U kunt eveneens een tijdelijke opschorting van de terugbetaling van uw hypothecair krediet aanvragen indien u aan volgende 5 voorwaarden voldoet:

1. Uw inkomen is gedaald of valt weg door de coronacrisis door:

• tijdelijke of volledige werkloosheid
• ziekte ten gevolge van COVID-19
• sluiting van een zaak
• overbruggingsmaatregelen

De kredietnemer hoeft slechts aan een van deze voorwaarden te voldoen.

2. Er was op 1 september 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor uitstel gevraagd wordt. Tevens mag het betrokken krediet op de datum van de aanvraag van het betalingsuitstel niet in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België zijn geregistreerd met een niet-geregulariseerde betalingsachterstand.

3. Het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan).

4. Het onroerend goed dat door uw hypothecair krediet wordt gefinancierd, is uw enige onroerend goed waar u ook gedomicilieerd staat.

5. Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totale roerende vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij Nagelmackers of een andere bank kleiner dan 25.000 EUR. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.

De intresten gedurende het betalingsuitstel worden achteraf verrekend. Kredietnemers met een maandelijks nettogezinsinkomen lager dan of gelijk aan 1.700 EUR kunnen betalingsuitstel krijgen zonder dat ze intresten op het betalingsuitstel verschuldigd zijn. De banken nemen dit op zich.

Wat betekent dat concreet?

• U kunt een betalingsuitstel voor maximaal 3 maanden aanvragen. Kreeg u al een betalingsuitstel in het kader van het eerste Charter? U kunt nog een uitstel aanvragen naar aanleiding van dit tweede Charter. In totaal mag het betalingsuitstel van het eerste en tweede Charter echter niet langer zijn dan 9 maanden.

• Begin maart 2021 zal het moratorium opnieuw worden geëvalueerd, indien de regering besluit het systeem van tijdelijke werkloosheid te verlengen.

• U kunt een aanvraag tot betalingsuitstel indienen tot 21/03/2021.

• Nagelmackers zal geen dossier- of administratiekosten aanrekenen voor dit betalingsuitstel.

We zullen uw aanvraag zo snel mogelijk behandelen. We verwachten echter een groot aantal aanvragen. Daarom kan het behandelen van uw aanvraag tot 10 werkdagen duren. Concreet betekent dat voor de aanvragen die na de 21ste van de maand bij ons toekomen, dat het betalingsuitstel pas 2 maanden na uw aanvraag zal beginnen (als wij uw aanvraag bijvoorbeeld op 22/12/2020 ontvangen, zal uw betalingsuitstel pas op 01/02/2021 in werking treden).

Wat moet u doen indien u een opschorting van uw hypothecair krediet wenst?

Contacteer uw Nagelmackers-adviseur via e-mail of telefonisch.
Uw adviseur zal u dan samen met u een aanvraag tot betalingsuitsteI invullen. Hij bezorgt u vervolgens het document zodat u het kunt ondertekenen. U stuurt hem ten slotte het ondertekende document terug. Nadat ze uw dossier analyseerde, zal de bank u haar beslissing meedelen.
Als u aan de criteria voor het uitstel voldoet, krijgt u na enkele weken eveneens een aangepast aflossingsschema voor uw krediet en/of een aanpassing van uw kredietbrief.

Wat indien u niet aan de voorwaarden voldoet maar toch enige vorm van steun wenst?

De financiële gezondheid van onze cliënten is onze grootste zorg. We helpen u ook graag met het zoeken naar een gepaste oplossing indien u niet aan de voorwaarden van de coronamaatregelen voldoet, maar toch tijdelijke liquiditeitsproblemen ondervindt door die crisis.
Contacteer uw adviseur, die samen met u zal bekijken hoe we u kunnen helpen deze moeilijke periode door te komen.
Voor de aanpassing van uw kredietovereenkomst buiten het kader van de coronamaatregelen blijft echter een verwerkingskost verschuldigd.

Meer weten? Lees volgende publicaties van Febelfin:

Tweede Charter betalingsuitstel hypothecair krediet
Vragen en antwoorden betalingsuitstel hypothecair krediet

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak