Nagelmackers Invest (juni 2024)

17 Juni 2024 -
Christofer Govaerts
Chief Strategist
Image of stock market graphs

Macro-economische visie & financiële markten

Algemeen genomen is er op macro-economisch vlak weinig gewijzigd de afgelopen weken. In Europa lijkt het erop dat de vooruitzichten langzaam verbeteren na zes kwartalen van quasi stagnerende groei. In de VS zijn de laatste indicatoren gemengd, maar het glas is zeker nog halfvol. Het recentste arbeidsmarktrapport onderstreepte dat eens te meer met een degelijk maandelijks aangroeiritme van nieuwe werkgelegenheid. De Amerikaanse economie heeft dus haar zachte landing nog niet helemaal ingezet, wat uiteraard een weerslag heeft op het inflatoire en monetaire beleid. 

Beleidsmatig wijzigde de ECB haar beleid door voor de eerste maal in vier jaar de rente met 25 bp te laten zakken. De ECB is ervan overtuigd dat de inflatoire trend onder controle is, maar voegde er eveneens aan toe dat het traject voor toekomstige renteverlagingen onzeker blijft. Dat kunnen we ook afleiden uit de recente inflatiecijfers en -gegevens over loonvorming in het eerste kwartaal, die beide aan de hoge kant lagen en dus het verdere desinflatieproces wat stokken in de wielen steken. Volgens de markt zouden er dit jaar in totaal twee tot drie renteverlagingen doorgevoerd worden in de eurozone. Wat de VS betreft blijft het plaatje onduidelijk omdat men ook hier met een desinflatietendens zit die vertraging oploopt. Hier verwacht de markt een tot twee renteverlagingen in het najaar. 

"Sell in May and go away"

Het adagium “sell in May and go away” was dit jaar niet aan de orde. Ondanks wat teleurstellingen over de centrale banken en hun toekomstig rentebeleid, was de risicoappetijt voldoende aanwezig, ondersteund door het resultatenseizoen en optimisme over de technologiesector (onder meer AI). Maar ook hier is het plaatje wat gemengd. Enerzijds zijn er de winnaars, met name de VS en Europa met winsten van 3 à 4%. Japan zag zijn beursrally echter haperen en was onderhevig aan wat winstnemingen. Azië en China gingen ten slotte initieel fors verder op het herstel van het elan van april (midden mei: +8%), maar moesten uiteindelijk naar het einde van de maand toe alle winsten inleveren. Naar obligaties toe was mei een maand voor niets met zeer bescheiden winsten in het satellietluik van de portefeuille (bedrijfsobligaties van hoge en lage kwaliteit). Op de markt van vreemde deviezen bleef EUR/USD redelijk stabiel en was er voornamelijk aandacht voor de JPY die wederom psychologische grenzen aftast. Wat die laatste betreft waren er herhaaldelijk mondelinge interventies nodig om verdere verzwakking te stoppen.

 


Deze publicatie is opgesteld met de nodige zorg, mede op basis van zorgvuldig uitgekozen bronnen, maar zonder garantie dat de opgenomen informatie in alle omstandigheden actueel, nauwkeurig, volledig, juist en geschikt is. De opgenomen informatie kan steeds wijzigen zonder mededeling hiervan. De inhoud van deze publicatie kan geenszins beschouwd worden als financieel of beleggingsadvies, noch als juridisch of fiscaal advies, noch als een aanbod van bank- en/of verzekeringsproducten en/of -diensten. De inhoud van deze publicatie is louter informatief en de afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor elk eventueel gebruik ervan. Bank Nagelmackers nv is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen en ook niet aansprakelijk (direct of indirect) (1) voor het niet-verwezenlijken van verwachtingen of voor enige beslissing of handeling die de lezer al dan niet zou nemen of stellen op basis van deze publicatie, (2) noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (incl. winstderving of verlies van opportuniteit) als gevolg daarvan bij hem of derden. Niemand mag deze publicatie kopiëren of verspreiden voor eender welk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bank Nagelmackers nv.


Gerelateerde artikels

Christofer Govaerts - Chief Strategist Wereldeconomie Artikel
19 Juni 2024

Outlook 2024: halfjaarlijkse update en financiële vooruitblik

Image op stock market graphs Wereldeconomie Artikel
16 Mei 2024

Nagelmackers Invest (mei 2024)

Image of stock market graphs Wereldeconomie Artikel
17 April 2024

Nagelmackers Invest (april 2024)