Insurance Distribution Directive

1. Wat is IDD?

IDD of ‘Insurance Distribution Directive’ is een Europese richtlijn van toepassing op de distributie van verzekeringsproducten. Sinds einde 2018 is IDD ook omgezet in Belgische wetgeving (die we hierna gemakshalve ‘IDD’ noemen). Ze zijn van toepassing op de bank (= Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107) wanneer zij handelt als verzekeringstussenpersoon.

IDD wil op het vlak van verzekeringen de concurrentie en transparantie verhogen, en de verzekeringnemers beter beschermen. In principe is IDD in België van toepassing op alle levens- en schadeverzekeringen, behalve enkele specifieke uitzonderingen.

De IDD-regels omvatten o.a. volgende domeinen:

 • Zorgplicht van de verzekeraars en verzekeringstussenpersonen tegenover hun cliënten (verlangens- en behoefteanalyse, eventuele passendheids- en geschiktheidstesten van het product) - Know your customer;
 • Informatieplicht van de verzekeraars en verzekeringstussenpersonen ten opzichte van hun cliënten (transparantie) - Inform your customer;
 • Beheer van belangenconflicten;
 • Vergoedingsbeleid en transparantie over de kosten.


2. Zorgplicht – Know your customer

De zorgplicht houdt in dat de bank als verzekeringstussenpersoon zich op een loyale, billijke en professionele wijze moet inspannen om de belangen van zijn verzekeringscliënten optimaal te behartigen.

De IDD-regels hebben als doel een beter begrip van de aard van het voorgestelde contract of de voorgestelde dienst, alsook van de verbonden risico’s, zodat de cliënten kunnen beslissen en al dan niet onderschrijven met volledig kennis van zaken. Enkel personen die een opleiding hebben gevolgd en voldoende technische kennis hebben, kunnen advies en gepersonaliseerde aanbevelingen geven in de domeinen en takken van verzekeringen die zij kennen.

In het algemeen moet de verzekeringstussenpersoon ervoor zorgen dat het verzekeringscontract dat hij voorstelt aan alle vereisten en behoeften van zijn cliënten beantwoordt. Voor een spaar- of beleggingsverzekering is de verzekeringstussenpersoon ook verplicht om op het ogenblik van de analyse een geschiktheids- of passendheidstest van het product voor de (potentiële) cliënt uit te voeren.


3. Informatieplicht – Inform your customer

De informatieplicht houdt in dat financiële instellingen verplicht zijn om aan hun cliënten informatie te verstrekken die duidelijk, correct, volledig, tijdig en niet-misleidend is. De belangrijkste gedragsregels met betrekking tot de informatieverstrekking aan cliënten kunnen als volgt samengevat worden.

De cliënt krijgt voor het verlenen van een verzekeringsbemiddelingsdienst voldoende informatie zodat hij met kennis van zaken een beslissing kan nemen (het al dan niet onderschrijven van een verzekeringscontract en/of het al dan niet vragen naar bijkomende informatie).
De informatie moet juist, duidelijk, volledig en niet-misleidend zijn.

Deze verplichtingen betreffen de dienstverlener zelf, de diensten die hij voorstelt en de verzekeringscontracten waarop de diensten betrekking hebben. Deze informatieverplichtingen kunnen verschillen naargelang het al dan niet om een spaar- of beleggingsverzekering gaat.


4. Categorisering van beleggingscliënten

In het kader van haar diensten als verzekeringstussenpersoon onderscheidt de bank conform de regelgeving drie categorieën verzekeringscliënten, die elk een apart beschermingsniveau genieten:

 • ‘niet-professionele cliënten’ (ook ‘retailcliënten’ genoemd) genieten het hoogste beschermingsniveau;
 • ‘professionele cliënten’ genieten een minder hoog beschermingsniveau;
 • ‘in aanmerking komende tegenpartijen’ genieten het laagste beschermingsniveau.

De bank informeert de cliënten over de categorie waartoe zij behoren. Behoudens tegenbericht genieten alle verzekeringscliënten van het hoogste beschermingsniveau.


5. Belangrijkste kenmerken van de producten

De bank biedt verzekeringen aan van de tak leven en niet-leven:

 • Beleggingsverzekeringen:
  • Tak 21
  • Tak 23
 • Schuldsaldoverzekingen

Uitgebreide informatie over deze verzekeringsproducten vindt u hier.

De bank biedt zelf geen verzekeringen van de tak niet-leven aan, bijvoorbeeld:

 • Schadeverzekeringen:
  • Autoverzekeringen
  • Brand- of woningverzekeringen
  • BA familiale verzekeringen
 • Hospitalisatieverzekeringen
 • Rechtsbijstandverzekeringen
 • (Reis)bijstandsverzekeringen

Voor verzekeringen van de tak niet-leven verwijst de bank cliënten/prospecten door naar makelaars die handelen onder de naam Induver (www.induver.be).


6. Niet-verbonden verzekeringsagent en preferente partners

Om de belangen van haar cliënten optimaal te kunnen behartigen, koos de bank ervoor om te opereren als niet-gebonden agent. Dat houdt in dat de bank in de verzekeringstak leven met verschillende verzekeringsmaatschappijen een preferente (maar niet geheel exclusieve) samenwerking heeft om zo het product dat het meest aangepast is aan de behoeften van haar individuele cliënt voor te stellen.

De bank werkt structureel samen met NN Insurance Belgium en Baloise als preferente partners voor levens-, spaar- en beleggingsverzekeringen.

Enkel die verzekeringsmaatschappijen die tot de top van de Belgische verzekeringsmarkt behoren en dus kwalitatieve producten aanbieden aan correcte prijzen komen in aanmerking om preferente partner te worden. Onze verzekeringsexperts blijven de producten aangeboden door preferente partners permanent toetsen en vergelijken met andere producten beschikbaar op de markt om zo de kwaliteit van ons verzekeringsaanbod te blijven waarborgen.

Werken met preferente verzekeringspartners heeft een aantal voordelen voor de cliënten. Door het grote aantal contracten die de bank bij de preferente partner aanhoudt en plaatst, kan de bank zeer gunstige voorwaarden voor haar cliënten onderhandelen. De bank heeft met haar preferente partners goed gestructureerde processen opgezet waardoor ze de verzekeringsdossiers van haar cliënten op een zeer efficiënte en kwalitatieve manier kan beheren.

In de regel biedt de bank dus de verzekeringen van haar preferente partners aan. Indien uitzonderlijk zou blijken dat de producten voorgesteld door haar preferente partners geen goede oplossing zijn of dat zij in een concreet geval geen oplossing aanbieden, dan kan de bank producten aanbieden van andere verzekeraars.


7. Kosten en tarieven

In het kader van verzekeringsbemiddelingsdiensten kan de bank al dan niet financiële voordelen (‘inducements’) ontvangen van of geven aan de cliënt of derden. Met name als distributeur van sommige verzekeringen zoals spaar- en beleggingsverzekeringen ontvangt de bank distributievergoedingen (‘retrocessies’). Dit helpt de bank om via een ruim kantorennetwerk een breed gamma aan verzekeringen aan haar cliënten aan te bieden.

Alle details van kosten, tarieven en door de bank ontvangen commissies vindt u hier:

 

8. Arbitrageadvies

‘Arbitrageadvies’ betekent dat men aan een cliënt voorstelt om voortijdig uit te treden uit een verzekeringscontract dat zijn vervaldatum nog niet heeft bereikt, om over te schakelen naar een of meerdere andere producten. De bank en de aan haar verbonden personen leven de volgende principes na wanneer zij advies inzake arbitrage verlenen.

De bank zal enkel arbitrage voor spaar- en beleggingsverzekeringen adviseren in het belang van de cliënt, bijvoorbeeld:

 • om ervoor te zorgen dat de portefeuille van de cliënt (opnieuw) in overeenstemming wordt gebracht met zijn beleggersprofiel;
 • indien een spaar- of beleggingsverzekering zijn maximaal potentieel heeft bereikt of indien er een reëel gevaar bestaat op substantiële verliezen voor de cliënt;
 • om een concentratie van een bepaald product binnen de portefeuille te vermijden en om te zorgen voor een betere spreiding.

De bank verplicht zich ertoe bij een arbitrageadvies correcte, duidelijke en niet-misleidende informatie aan de cliënt te verschaffen. Zo kan hij een beslissing nemen met kennis van zaken, in het bijzonder over de impact van de kosten verbonden aan de voorgenomen transacties en over de kenmerken van de betrokken producten.


9. Beleid op het gebied van belangenconflicten

Een samenvatting van het belangenconflictenbeleid van de bank als verzekeringstussenpersoon vindt u hier.


10. Bijkomende informatie

De communicatie tussen de cliënt en de bank verloopt in het Nederlands of Frans, naar keuze van de cliënt. De communicatie met een bankkantoor in het Vlaams of Waals Gewest kan echter door de bank worden beperkt tot respectievelijk het Nederlands of het Frans. Alle contracten, reglementen en andere bankdocumenten zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.

De bank communiceert via diverse kanalen met haar cliënten, onder andere:

 • via rekeninguittreksels, beheersverslagen, periodieke overzichten en andere mededelingen, die u per post
 • worden bezorgd of elektronisch ter beschikking worden gesteld via een dagafschriftendrukker of via Online Banking;
 • via borderellen;
 • via brochures, technische fiches of informatiebulletins;
 • via haar website nagelmackers.be;
 • via reglementen, de Algemene Bankvoorwaarden en tarieflijsten.

De precontractuele informatie specifiek verbonden aan een advies rond een of meerdere verzekeringsproducten, zoals een verzekeringsvoorstel, productfiche, algemene voorwaarden en de behoefteanalyse, bezorgen wij per e-mail aan onze cliënten. De productfiches en de algemene voorwaarden zijn tevens beschikbaar op nagelmackers.be/reglementen.

De IDD reglementering voorziet dat u periodiek op de hoogte gehouden wordt van de opbrengsten en kosten omtrent uw beleggingsverzekering. Hiervoor bezorgd de verzekeringsmaatschappij u jaarlijks een overzicht met vermelding van deze zaken.
Uiteraard kan u bij ons, als tussenpersoon, of bij de maatschappij terecht voor toelichting bij uw rapportering.

De bank heeft als toezichthouders de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), congresstraat 10-16, 1000 Brussel en de Nationale Bank van België (NBB), Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. De bank is in de FSMA-registers (zie www.fsma.be) ingeschreven als kredietinstelling en als niet-verbonden verzekeringsagent. De bank is ook in de NBB-registers (zie www.nbb.be) ingeschreven als kredietinstelling.

Voor klachten over verzekeringsdiensten kan de cliënt zich wenden tot de Ombudsdienst Verzekeringen: de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, telefoon 02 547 58 71, info@ombudsman-insurance.be (zie ook www.ombudsman-insurance.be).