Diversiteitsbeleid

Diverse group of people with various ethnic backgrounds

1. Diversiteitsvisie

Diversiteit bij Nagelmackers (‘de bank’) wordt uitgedrukt door middel van het engagement van het management om elk individu met respect te behandelen. De bank zet zich in om een rijke cultuur, een divers personeelsbestand en een gezonde werkomgeving te ontwikkelen waarin elke medewerker eerlijk wordt behandeld, gerespecteerd wordt en de kans krijgt om bij te dragen aan het succes van de onderneming, terwijl hij ook de kans krijgt om zijn volledige potentieel as individu te bereiken.

De bank erkent haar getalenteerd en divers personeelsbestand als een belangrijk concurrentievoordeel. Ons succes als onderneming is een weerspiegeling van de kwaliteit en bekwaamheid van onze medewerkers. De bank zet zich in om het beste talent te vinden en te behouden, om een aanzienlijke groei en goede prestatie van de onderneming te garanderen.

Diversiteitsmanagement heeft een positieve impact op individuen, teams, onze onderneming in het algemeen en onze cliënten. We erkennen dat elke medewerker zijn eigen unieke talent, ervaring en persoonlijkheid met zich meebrengt. We waarderen deze diversiteit op elk niveau van de onderneming, in alles wat we doen.

De bank gelooft in een respectvolle en waardige behandeling van ieder individu. We streven naar het creëren en koesteren van een ondersteunende en begripvolle omgeving waarin elk individu zich maximaal kan ontplooien binnen de onderneming, ongeacht de verschillen. We zetten ons in om de beste personen te werk te stellen, om zo goed mogelijk werk af te leveren.
We erkennen het belang van het reflecteren van de diversiteit van onze cliënten en markten in ons personeelsbestand. De diverse capaciteiten die binnen ons personeelsbestand te vinden zijn, geven ons de mogelijkheid om op de noden van onze diverse cliënten te anticiperen en deze te vervullen door producten en diensten van hoogwaardige kwaliteit te leveren. 

De bank is divers over verschillende dimensies. Onze diversiteit omvat verschillen in afkomst, geslacht, taal, leeftijd, seksuele oriëntatie, religie, socio-economische status, fysieke en mentale bekwaamheid, denkstijl, ervaring en opleiding. We geloven dat de brede waaier van perspectieven die uit zulke diversiteit ontstaat leidt tot innovatie en zakelijk succes. Diversiteitsmanagement maakt ons creatiever, meer flexibel, responsief, productief, competitief en creëert een hogere waarde voor onze aandeelhouders …

2. Omvang

Dit beleid geldt voor alle medewerkers, leden van het directiecomité, agenten, aannemers en consultants wanneer ze in naam van de bank handelen.

3. Engagement van de bank

We geloven dat onze medewerkers van verschillende culturele, taalkundige en nationale achtergronden ons waardevolle kennis inzake het begrip van complexe markten verstrekt. Wanneer de bank kandidaten selecteert voor tewerkstelling, promotie, opleiding of een ander voordeel, zal dit op basis van hun geschiktheid, talent, vaardigheden en verdiensten zijn. Alle managers krijgen instructies om er voor te zorgen dat alle medewerkers eerlijk behandeld en objectief beoordeeld worden.
De bank is tegen elke vorm van illegale en oneerlijke negatieve of positieve discriminatie. Alle medewerkers, deeltijds, voltijds of tijdelijk, zullen eerlijk en respectvol behandeld worden.

De bank engageert zich om:

  • een omgeving te creëren waarin de individuele verschillen en bijdragen van alle leden van het team erkent en gewaardeerd worden;
  • een werkomgeving te creëren dat waardigheid en respect voor elke medewerker bevordert;
  • te garanderen dat geschikte selectiecriteria, gebaseerd op verschillende vaardigheden, ervaringen en perspectieven, worden gebruikt bij de aanwerving van nieuw personeel, inclusief bestuursleden. Job beschrijvingen, aankondigingen, sollicitatieformulieren en contracten zullen geen enkele vorm van directe of geïmpliceerde discriminatie bevatten;
  • te voldoen aan de gelijke kansen- en anti-discriminatiewetgeving;
  • haar systemen, processen en praktijken te controleren en beheren zodat gelijke kansen voor iedereen verzekerd en versterkt worden;
  • geen enkele vorm van intimidatie, pesten of laster te tolereren en disciplinaire actie te ondernemen wanneer iemand deze regels overtreedt;
  • te garanderen dat elk geslacht vertegenwoordigd is binnen de bestuursorganen;
  • redelijke doelen inzake genderdiversiteit te zetten, die zullen gecontroleerd worden en getoetst worden aan de doeltreffend van dit beleid.

Het diversiteitsbeleid van de bank wordt helemaal gesteund door het senior management en de Raad van Bestuur. Ons beleid zal jaarlijks gecontroleerd en herzien worden om te garanderen dat gelijkheid en diversiteit continu bevorderd worden op de werkvloer.

4. Diversiteit organen

Ons engagement naar diversiteit toe wordt geleid door de Raad van Bestuur. Het Directiecomité is verantwoordelijk voor het garanderen dat ons diversiteitsbeleid geuit wordt in het dagelijks beheer en in de strategie van de bank.

5. Doel inzake diversiteit conform Artikel 31 van de Belgische Bankwet.

Het Benoemingscomité is verantwoordelijk voor het bepalen van een doel inzake de representatie van het ondervertegenwoordigde geslacht in de Raad van Bestuur. Dat doel wordt, samen met het diversiteitsbeleid, publiek gemaakt op het intranet van de bank.

De bank stelt zich tegen 30 juni 2026 ten doel om het ondervertegenwoordigde geslacht op minimaal 33% van de Raad van Bestuur van Nagelmackers te brengen.

Het Benoemingscomité bepaalt een strategie om dat doel te bereiken.

De strategie om dit doel te bereiken moet rekening houden met het strikte anti-discriminatie beleid van de bank, dat ook positieve discriminatie uitsluit. De Raad van Bestuur zal jaarlijks rapporteren over het al dan niet bereiken van het doel. Het doel inzake genderdiversiteit wordt als ‘zwak’ beschouwd in die zin dat geen vervangingen of toevoegingen zullen geforceerd worden enkel om dat doel te bereiken.