DBI-fonds: een interessant alternatief voor individuele aandelen?

Voor een vennootschap zijn de dividenden en meerwaarden uit aandelen slechts onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van vennootschapsbelasting (DBI-aftrek).

Businessman smiling

Wat zijn de voorwaarden?

 • Taxatievoorwaarde
  De aandelen moeten zijn uitgegeven door een vennootschap die onderworpen is aan vennootschapsbelasting of aan een gelijkaardige buitenlandse belasting.

 • Permanentievoorwaarde
  De aandelen moeten gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar in volle eigendom worden aangehouden.

 • Participatievoorwaarde
  Minimale deelneming in het kapitaal van 10% of een historische aanschaffingswaarde van minstens 2.500.000 euro.
  Het is niet voor elke beleggende vennootschap weggelegd om aan bovenstaande voorwaarden te voldoen. Vooral de participatievoorwaarde zorgt voor problemen.
  Bank Nagelmackers biedt u een manier om dit fiscale voordeel toch eenvoudig te kunnen genieten: het DBI-fonds, dat kan gelden als alternatief voor een belegging in individuele aandelen.

 

Vrijstelling meerwaarden en dividenden uit DBI-fonds

Een DBI-fonds is een distributiefonds specifiek voor vennootschappen. Het belegt (vrijwel) uitsluitend in ‘goede aandelen’ (namelijk aandelen uitgegeven door vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting of een gelijkaardige buitenlandse belasting) en heeft als doel jaarlijks minstens 90% van de ontvangen inkomsten - na aftrek van vergoedingen, commissies en kosten - uit te keren.

Het fiscale regime van dit soort belegging is afhankelijk van de aard van de inkomsten:

 • voor de periodieke dividenden of de meerwaarde gerealiseerd bij de uitstap ingevolge de inkoop van aandelen door het fonds (in dat geval spreken we over ‘inkoopboni’), bestaat het fiscale voordeel uit een 100% aftrek ten belope van de definitief belaste inkomsten (DBI);

 • voor de gerealiseerde of vastgestelde meerwaarde in het kader van een overdracht van de aandelen aan een derde, bijvoorbeeld bij een overdracht van de aandelen naar de effectenrekening van de aandeelhouder bij de liquidatie van de vennootschap, bestaat het fiscale voordeel uit een volledige vrijstelling via een verhoging van de begintoestand van de reserves.

Er worden in elk geval geen voorwaarden opgelegd over hoelang de belegging moet worden aangehouden door de beleggende vennootschap of over het belegde bedrag.

 

Risico’s

 • Wisselkoersrisico: er kan belegd worden in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten niet volledig worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.

 • Kredietrisico: het risico dat een emittent of een tegenpartij in gebreke blijft en haar verplichtingen ten aanzien van het fonds niet naleeft.

 • Inflatierisico: de koopkracht van de belegde euro en daarmee van de belegging kan afnemen door geldontwaarding.

 • Liquiditeitsrisico: dit risico ontstaat in geval van problemen om een financieel instrument te verkopen tegen de reële marktwaarde en op het gewenste ogenblik door een gebrek aan kopers.

 • Rendementsrisico: Dit is het risico verbonden aan de volatiliteit van de prestaties van het Compartiment. Deze prestatie is rechtstreeks gerelateerd aan de investeringen uitgevoerd door het Compartiment, in overeenstemming met haar beleggingsbeleid ten opzichte van de markt onder dit beleid.

 • Kapitaalrisico: Er is geen kapitaalbescherming of -garantie.

 • Marktrisico: Dit is een algemeen risico dat van toepassing is op alle soorten beleggingen. De schommeling van de waarde van effecten en andere instrumenten wordt voornamelijk bepaald door de schommeling van de financiële markten en door de economische ontwikkeling van de uitgevers, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie en de economische en politieke ontwikkelingen in hun eigen land.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via deze website.

 

Boekhoudkundige en fiscale verwerking

Het DBI-fonds wordt boekhoudkundig op dezelfde manier verwekt als een gewoon DIS-fonds. Zo zal het DBI-fonds aanvankelijk geboekt worden aan zijn initiële aankoopwaarde.
De uitgekeerde dividenden of gerealiseerde meerwaarden worden geboekt bij de financiële opbrengsten.

Het fiscaal voordeel situeert zich op het vlak van de berekening van de vennootschapsbelasting en dus via de jaarlijkse aangifte van de vennootschapsbelasting. De inkomsten die een DBI-fonds genereert, zijn inderdaad aftrekbaar of vrijgesteld voor de belegger voor zover ze afkomstig zijn van ‘goede inkomsten’, namelijk dividenden en meerwaarden die het DBI-fonds ontvangt van de ‘goede aandelen’ waarin hij heeft belegd.

Als het DBI-fonds uitzonderlijk intrest heeft ontvangen op een tijdelijke belegging van liquiditeiten, moet de aftrek of de vrijstelling (zeer) licht worden geprorateerd.

De percentages die aftrekbaar of vrijgesteld zijn, vindt u hieronder terug, inclusief de betreffende verdeelsleutel. Het aftrekbare of vrijgestelde bedrag moet in de belastingaangifte van de vennootschapsbelasting in de betreffende DBI-rubriek worden ingegeven.

Informatie over deze proratering en het bijhorende attest kunt u onderaan deze pagina terugvinden.

 

Het DBI-fonds, een ideale keuze?

Vanuit fiscaal oogpunt is het DBI-fonds een zeer interessant alternatief voor een belegging in individuele aandelen of klassieke aandelenfondsen. Ook bij een dergelijke belegging mogen het risicoprofiel van de belegger en het diversificatieprincipe echter niet uit het oog verloren worden.

Belangrijk om weten:

 • Notionele intrestaftrek: een belegging in een DBI-fonds verlaagt de basis voor de berekening van de notionele intrestaftrek, in tegenstelling tot beleggen in individuele aandelen. Door de aanpassing van de vennootschapsbelasting is het belang van de notionele intrestaftrek echter verder beperkt, waardoor dit specifieke voordeel quasi teniet werd gedaan.
 • Het DBI-fonds is een aandelenbelegging. Wanneer u als vennootschap meer dan 50% van uw fiscaal kapitaal, belaste reserves en herwaarderingsmeerwaarden belegt in dit fonds, hebt u niet langer recht op het verlaagde tarief vennootschapsbelasting voor kleine vennootschappen.

DBI-fonds bij Bank Nagelmackers

Bij Bank Nagelmackers zijn we portefeuillebeheerder van een DBI-fonds. Bij Bank Nagelmackers is het DBI-fonds het compartiment Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap DISTRIBUTIE dat deel uitmaakt van het Nagelmackers Institutional-fonds. Dat compartiment voldoet aan alle voorwaarden om als DBI-fonds in aanmerking te komen. Iedere verdere vermelding van het Nagelmackers-DBI-fonds verwijst naar dit voorgenoemde compartiment. Het Nagelmackers Institutional-fonds is een zelfbeheerde bevek. Bank Nagelmackers is tevens de distributeur van het fonds.

Kenmerken:

Type deelbewijzenDistributieaandelen
MuntEUR
ISIN-codeBE6309126520
BeleggingshorizonMinimum 5 jaar
Juridische structuurCompartiment van de beleggingsvennootschap naar Belgisch recht Nagelmackers Institutional
Financiële dienstverleningCACEIS Bank Belgium Branch Havenlaan 86C b 320 1000 Brussel
DistributeurBank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel
Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuilleBank Nagelmackers nv
RapporteringMaandelijks
LooptijdOnbepaald
Minimale inschrijvingMinimale initiële inschrijving: 1 aandeel
Minimale bijkomende inschrijving: 1 aandeel
Eerste NIW (Netto-inventariswaarde)100,00 EUR op 18/12/2018
PeriodiciteitDagelijks
Publicatie op de websitetijd.be
lecho.be
nagelmackers.be

Het prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers-kantoren en op de website nagelmackers.be.

Wettelijke informatie:

 • Met de term ‘fonds’ wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld.

 • Alvorens de belegger beslist te beleggen in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële beleggersinformatie. Die documenten zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en Frans op nagelmackers.be en in alle Nagelmackers-kantoren.

 • De informatie in dit document houdt geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger. Daarom is het aangeraden dat de potentiële belegger bijkomende informatie vraagt in zijn Nagelmackers-kantoor.

 • De redactie van dit document gebeurt door Nagelmackers op basis van nauwkeurig geselecteerde bronnen, die beschouwd worden als volledig en betrouwbaar.

Verantwoordelijke uitgever:

Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107

U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de bevoegde instantie in de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten (Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Voor een overzicht van uw rechten als belegger kunt u terecht op deze webpagina: 'Uw rechten als aandeelhouder'. Dit overzicht is beschikbaar in het Nederlands en Frans.

 

Beleggingsbeleid

Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap belegt voor 80% tot 100% in large-capaandelen van beursgenoteerde Europese ondernemingen binnen de eurozone. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. De liquide middelen kunnen voor maximaal 10% deel uitmaken van het fonds.

Het beleggingsproces richt zich op het selecteren van de meest aantrekkelijke landen, sectoren en ondernemingen in Europa (eurozone). Daarbij wordt een fundamentele analyse gemaakt van de huidige en toekomstige verwachte winstgevendheid, gerelateerd aan de relatieve aandelenwaarderingen. Daarnaast is het selectieproces afhankelijk van de visie ten aanzien van macro-economische ontwikkelingen.

Het fonds kan gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement.

Voor dit fonds wordt geen benchmark gehanteerd en het fonds wordt actief beheerd.

Jaarlijks wordt ten minste 90% van de inkomsten verkregen door dit fonds uitgekeerd aan de distributieaandelen (DBI), na aftrek van vergoedingen, provisies en kosten, overeenkomstig artikel 203, §2, tweede lid van het Wetboek van Inkomstenbelasting van 1992 en elke latere bepaling die daarop betrekking heeft.

U kunt op iedere bankwerkdag aandelen in het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dat gebeurt altijd in het belang van de zittende aandeelhouders van het fonds.

Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen de 5 jaar op te nemen.

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële beleggersinformatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.

 

Belgische fiscaliteit

Taks op de beursverrichtingen (TOB)*Niet van toepassing
Roerende voorheffing op de dividenden*30%
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)*Niet van toepassing

* Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is.

Kosten

Instapkosten (per inschrijving)Max. 2,50%
UitstapkostenGeen
Beheerkosten1,45%
Lopende kosten1,73%. Dit cijfer kan van jaar tot jaar kan variëren.
ConversiekostenGeen
PrestatievergoedingNiet van toepassing
Swing priceDe NIW per aandeel worden aangepast om te voorkomen dat de waarde van beleggingen voor bestaande aandeelhouders wordt benadeeld. De omvang van het aanpassingseffect wordt bepaald door factoren zoals het transactievolume, de aankoop- of verkoopprijzen van de onderliggende beleggingen en de toegepaste waarderingsmethode om de waarde van dergelijke onderliggende beleggingen van de ICB te berekenen. De maximale swingfactor zal nooit meer bedragen dan 4% van de oorspronkelijke NIW per aandeel. Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus.
Bewaarloon op effectenrekeningGratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers