Beloningsbeleid Nagelmackers de Bevek

Nagelmackers (de ‘Bevek’) is een Belgisch zelfbeheerde bevek en heeft 11 compartimenten. De Bevek heeft een model waarbij zij het beheer delegeert en als zodanig heeft zij geen werknemers in dienst. Het beheer van de beleggingsportefeuille wordt uitgevoerd door Bank Nagelmackers NV (de ‘Beheerder’), Montoyerstraat 14, 1000 Brussel, een Belgische bank. 

Teneinde de reglementaire vereisten in acht te nemen conform de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen , het KB van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de ESMA richtsnoeren van 14 oktober 2016, Richtsnoeren voor een goed beloningsbeleid in het kader van de AIFMD, inclusief de communicatie van 23 december 2016 van de FSMA 2016_18 in dit verband, en om blijk te geven van een gezond risicobeheer, heeft de Bevek een beloningsbeleid uitgewerkt.

BEGINSELEN

De vergoeding stimuleert niet het nemen van risico’s die inconsistent zouden zijn met het risicoprofiel van de Bevek, de wetgeving noch de beleggingsstrategie van de Bevek, maar stimuleert gedrag gericht op lange termijn.

Het beloningsbeleid houdt rekening met het belang van de Bevek, haar aandeelhouders, de Beheerder en zijn personeel. Het beleid zorgt ervoor dat de vergoeding in overeenstemming is met een duurzame bedrijfsontwikkeling en het aligneert individuele vergoedingen met de strategie en de doelstellingen van de Bevek en hun investeerders, en vermijdt belangenconflicten.

BESTUUR

Het ontwerp en de uitvoering van het beloningsbeleid is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de Bevek en in het bijzonder de niet uitvoerende bestuurders en omvat indien van toepassing input van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur van de Bevek zal het beloningsbeleid en de implementatie minstens jaarlijks formeel goedkeuren of vaker indien zij dit nodig acht.

VERGOEDING VOOR GEÏDENTIFICEERDE MEDEWERKERS

De “geïdentificeerde medewerkers”, zoals bepaald door de UCITS-richtlijn, worden door de Bevek geïdentificeerd als zijnde de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

  • Drie niet-uitvoerende bestuurders (die tevens bestuurder en of medewerker van de Beheerder zijn) (1),
  • Twee effectieve leiders (die geen medewerkers zijn van de Beheerder) (2),
  • Twee onafhankelijke bestuurders (die geen medewerkers zijn van de Beheerder) (3).

De niet-uitvoerende bestuurders onder (1) ontvangen geen enkele vergoeding van de Bevek.

De onafhankelijk bestuurders opgenomen onder (3) ontvangen een vaste vergoeding per vergadering, die bepaald wordt op 1.250 EUR per vergadering. Deze vaste vergoeding is niet gekoppeld aan de prestaties van de Bevek en dus zijn de gedetailleerde bepalingen van de UCITS-richtlijn betreffende risicoafstemming en governance niet van toepassing.

De effectieve leiders opgenomen onder (2) ontvangen een vaste geïndexeerde vergoeding per jaar, die bepaald wordt op 5.000,00 EUR BTW Excl. per compartiment. Deze vaste vergoeding is niet gekoppeld aan de prestaties van de Bevek en dus zijn de gedetailleerde bepalingen van de UCITS-richtlijn betreffende risicoafstemming en governance niet van toepassing.

De taken, waar van toepassing, verbonden aan de compliancefunctie, interne audit functie en intern risicobeheer waargenomen door de effectieve leiders worden niet apart vergoed en maken deel uit van bovenstaande vergoeding.

Alle vergoedingen worden gedetailleerd opgenomen in het prospecties van de Bevek en in het jaarlijkse en halfjaarlijkse rapport en voldoen aan alle UCITS-richtlijnen. De Bevek heeft het beheer van de beleggingsportefeuille gedelegeerd aan de Beheerder. Waar nodig worden de UCITS-richtlijnen ook toegepast op het vergoedingsbeleid van toepassing op de personeelsleden van de Beheerder. Jaarlijks ontvangt de Raad van Bestuur van de Bevek hiervan een schriftelijke bevestiging van de Beheerder.

OPENBAARMAKING

De Beheerder zal steeds voldoen aan alle reglementaire vereisten aangaande openbaarmaking in het jaarverslag, de essentiële beleggingsinformatie en de prospectus. Dit beloningsbeleid zal tevens gepubliceerd worden op de website van Bank Nagelmackers.