Online Banking

11 mei 2021

Wat verandert er in uw belastingaangifte?

Solange Saghbini

Senior Tax Advisor

De lente is in het land en dat betekent dat het opnieuw tijd is om uw belastingaangifte in te vullen … Zoals ieder jaar zult u als natuurlijke persoon met verblijfplaats in België binnenkort uw belastingaangifte moeten indienen. Deze keer doet u dat voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten uit 2020).

Schrijf je in op de nieuwsbrief

De voorbereidende documenten (waaronder het aangifteformulier) staan al op de website van de FOD Financiën.

Dit jaar zijn er op het vlak van de fiscaliteit van uw beleggingen geen spectaculaire veranderingen, afgezien van de bevriezing van de indexering van een hele reeks fiscale voordelen. Toch sommen we in dit artikel graag enkele zaken op die voor u van belang kunnen zijn.

Vrijstelling voor een dividendenkorf

Voor dividenden die aan de Belgische roerende voorheffing onderworpen werden, kunt u het bedrag van de terug te vorderen roerende voorheffing ingeven (en dus niet het bedrag van de vrijgestelde dividenden) onder de codes 1437-18 / 2437-85 in het vak VII betreffende de inkomsten van roerende goederen en kapitalen.

Een bepaald deel van de dividenden kan namelijk vrijgesteld worden via uw jaarlijkse belastingaangifte. Voor het inkomstenjaar 2020 (belastingjaar 2021) bedraagt het ‘vrijgestelde’ deel maximaal 800 euro. U kunt dus rekenen op een fiscaal voordeel van maximaal 240 euro (indien de ingehouden Belgische roerende voorheffing 30% bedroeg) per belastingplichtige.

Het terug te krijgen bedrag wordt vervolgens afgetrokken van de verschuldigde belasting of terugbetaald indien er geen belasting verschuldigd is.

De bewijsstukken moeten ter beschikking worden gesteld van de belastingadministratie in geval van controle, maar u moet ze niet bij uw belastingaangifte voegen. Aangezien banken niet verplicht zijn een ad hocdocument of attest te verstrekken, gaat het in principe om de rekeninguittreksels/bewijsstukken betreffende de betaling van het/de dividend(en) waarvoor u een terugbetaling vraagt van de ingehouden Belgische roerende voorheffing. Daarop staan onder meer de naam van de uitkerende vennootschap, het toegekende brutobedrag, het tarief van de Belgische roerende voorheffing, de datum waarop het/de dividend(en) werd(en) geïnd of toegekend …

Voor dividenden die u in het buitenland zou ontvangen en die niet aan de Belgische roerende voorheffing werden onderworpen, volstaat het om de maximale korf van 800 euro niet aan te geven.

We herinneren u eraan dat zowel de dividenden van Belgische als buitenlandse aandelen in aanmerking komen. Dividenden van beleggingsfondsen zoals beveks komen daarentegen niet in aanmerking voor deze regeling. U kunt zelf kiezen voor welke van de in aanmerking komende dividenden u de terugbetaling van de roerende voorheffing vraagt.

Taks op effectenrekeningen

U hebt waarschijnlijk al gelezen of gehoord over de nieuwe wet die een jaarlijkse taks invoert op de effectenrekeningen en op 26 februari 2021 in werking is getreden. Voor het belastingjaar 2021 (inkomsten 2020) is het echter niet verplicht om het bestaan van minstens twee effectenrekeningen te vermelden zoals in het verleden wel het geval was onder de oude jaarlijkse taks op effectenrekeningen. Ter herinnering: die taks werd in 2019 vernietigd door het Grondwettelijk Hof.

Rubriek E van vak XIII betreffende effectenrekeningen werd dus logischerwijs geschrapt voor het belastingjaar 2021 (inkomsten 2020).

Individuele rekeningen en levensverzekeringen in het buitenland

Wij herinneren u eraan dat het verplicht is, zoals al vele jaren het geval is, om de rekeningen waar u (of uw echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwoner) houder van bent in het buitenland en/of de levensverzekeringspolissen waar u (of uw echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwoner) verzekeringnemer van bent in het buitenland te vermelden in het vak XIII, onder de codes 1075-89 en/of 1076-88.

Rechtstreeks in het buitenland ontvangen roerende inkomsten

Indien u ten slotte roerende inkomsten ontvangt in het buitenland (dividenden, interesten …) zonder tussenkomst van een Belgische tussenpersoon en er nog geen toepasselijke Belgische roerende voorheffing werd ingehouden, dan bent u verplicht die inkomsten op te nemen in uw aangifte onder het vak VII ‘Inkomsten van roerende goederen en kapitalen’, punt A. 2. B) (over het algemeen onder de codes 1444-11 en 2444-78, die betrekking hebben op de roerende inkomsten die onderworpen zijn aan het standaardtarief van de Belgische roerende voorheffing van 30%).

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven, geeft u Nagelmackers (verwerkingsverantwoordelijke) toestemming om u per e-mail gepersonaliseerde, commerciële aanbiedingen te versturen over Nagelmackers en haar producten en diensten.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak