Online Banking

28 december 2021

Wat mogen we in 2022 verwachten op fiscaal en juridisch vlak? Welke maatregelen raken uw vermogen?

Pieter Haine

Estate Planner

Zoals ieder jaar zijn er een aantal nieuwe juridische en fiscale maatregelen die een directe weerslag kunnen hebben op uw vermogen. Daarnaast zijn er ook een aantal regels die dit jaar al in werking waren, maar die ook in de toekomst uw vermogen kunnen beïnvloeden. We zetten ze voor u op een rij.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen

Sinds februari 2021 bedraagt deze taks 0,15% op effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van minstens 1 miljoen euro gedurende een bepaalde referentieperiode.

 • Inhouding aan de bron door de Belgische banken;
 • Voor een effectenrekening in het buitenland moet u zelf overgaan tot de berekening en betaling van deze taks (aan te geven en te betalen in 2022);
 • Meer informatie kunt u terugvinden in dit artikel.

Vlaams Gewest

 • Afschaffing fiscaal voordeel duolegaat sinds 1/07/2021 – Goede doelen kunnen voortaan begunstigd worden via erfenis of schenking aan 0%;
 • De invoering van een ‘vriendenerfenis’ tot maximum 15.000 euro aan 3% sinds 1/07/2021;
 • Verlaging registratierechten bij de aankoop van een gezinswoning: 3% (i.p.v. 6%) vanaf 1/01/2022. De datum van de akte is bepalend;
 • Verhoging registratierechten bij de aankoop van een tweede verblijf: 12% (i.p.v. 10%) vanaf 1/01/2022. De datum van het compromis is bepalend – Meer informatie op www.notaris.be;
 • Geen dubbele belasting meer indien de gemeenschappelijke rekening op naam van de langstlevende echtgenoot blijft staan (beslissing Vlabel).

Waals Gewest

 • Verlenging risicotermijn van 3 naar 5 jaar voor niet-geregistreerde roerende schenkingen, voor schenkingen vanaf 1/01/2022.
 • In Brussel en Vlaanderen blijft de risicotermijn behouden op drie jaar. Lees hier meer;
 • Vanaf 1/01/2022 zijn bepaalde levensverzekeringsstructuren onderworpen aan successierechten;
 • Vanaf 1/01/2022 zijn schenkingen onder de opschortende termijn van overlijden onderworpen aan successierechten.

Voor alle regio’s

 • Sinds 15/12/2020 is de ‘Kaasroute’ gesloten. Schenkingen van roerende goederen in het buitenland door een Belgische rijksinwoner moeten sinds die datum verplicht geregistreerd worden in België en zijn dus onderhevig aan schenkbelasting.

Generatiesprong

 • Indien u erft, kunt u alle of een deel van de geërfde goederen (gedeeltelijk) vrij van schenkbelasting doorschenken (‘generatiesprong’);
 • In Vlaanderen bestaat deze techniek voor doorgeefschenkingen al langer en wordt ze in de praktijk ook frequenter toegepast;
 • In Wallonië is de generatiesprong al bij decreet gestemd, maar is het nog wachten op een beslissing van de Waalse regering over de datum van inwerkingtreding;
 • In Brussel bestaat deze generatiesprong niet.

Personenbelasting

 • Mogelijkheid om een deel van de Belgische roerende voorheffing ingehouden op de dividenden van individuele aandelen te recupereren. Voor de dividenden ontvangen in 2021 is het maximum te recupereren bedrag gelijk aan 30%, met een maximum van 800 euro. Lees meer in dit artikel;
 • Buitenlands onroerend inkomen – aangifte van de waarde van uw in het buitenland gelegen vastgoed, deadline 31/12/2021. Voor meer informatie, lees ons artikel;
 • Nieuwe aankopen in het buitenland moet u spontaan melden binnen de vier maanden na de aankoop. 

Successierechten in het buitenland

Ingevolge een Arrest van het Grondwettelijk Hof kan de in het buitenland betaalde erfbelasting op roerende goederen mee verrekend worden met de in België te betalen erfbelasting bij het overlijden van een Belgische resident. Dat is al langer het geval voor de in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlands vastgoed.

Transparantie van uw vermogen

 • Einde fiscale regularisatie op 31/12/2023 – federale belastingen;
 • Centraal Aanspreekpunt (CAP) – Dit register bevat de bankrekeningnummers en verschillende contracten die aangehouden worden bij de bank. Ook de saldi en bedragen zullen worden meegedeeld aan dit CAP, in principe voor eind januari 2022. De toegang tot het CAP is strikt gereglementeerd en geregeld bij wet.

Izimi - digitale kluis

Het gaat om een digitale kluis die via het notariaat gratis ter beschikking wordt gesteld voor alle burgers. U kunt er belangrijke, persoonlijke en gevoelige documenten opslaan. Meer informatie vindt u via www.notaris.be en in dit artikel.

Nieuw goederenrecht

Op 1/09/2021 is het nieuwe goederenrecht in werking getreden. Informeer u grondig over de nieuwigheden en opportuniteiten alvorens u bijvoorbeeld instapt in een nieuw vastgoedproject of wanneer u overgaat tot een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik. Hier leest u er meer over.

Formaliteiten UBO en maatschap

Deze verplichtingen kent u uiteraard ook al sinds 2019. Vergeet niet om elk jaar de uiteindelijke begunstigden te bevestigen. In 2021 was er echter een nieuwigheid: alle documenten waaruit blijkt dat de meegedeelde informatie over de geregistreerde uiteindelijke begunstigden (UBO) adequaat, nauwkeurig en actueel is, moet geüpload worden. De maatschap moet daarnaast ook jaarlijks een algemene vergadering houden en een boekhouding voeren. Klik hier voor het volledige artikel.

Uw vennootschap en het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

U hebt tot 1/01/2024 de tijd om uw statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. Neem contact op met uw notaris of boekhouder om na te gaan of het nieuwe Wetboek andere mogelijkheden biedt.

Frankrijk

In november 2021 is een nieuw dubbelbelastingverdrag tussen Frankrijk en België ondertekend. Het zal echter pas ten vroegste in januari 2023 in werking treden, zodra de ratificatieprocedure door de verdragsluitende landen is voltooid. Dat verdrag zal gevolgen hebben voor de belasting van dividenden van Franse oorsprong die worden ontvangen door Belgische fiscaal ingezetenen, maar kan ook gevolgen hebben voor Belgische fiscaal ingezetenen die in Frankrijk onroerend goed bezitten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een vennootschap. In onze volgende publicaties komen wij hier meer in detail op terug.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven, geeft u Nagelmackers (verwerkingsverantwoordelijke) toestemming om u per e-mail gepersonaliseerde, commerciële aanbiedingen te versturen over Nagelmackers en haar producten en diensten.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak