Online Banking

10 november 2020

Voorontwerp van wet voert nieuwe taks op effectenrekening in!

Pieter Haine

Estate Planner

Op 2 november 2020 heeft de Minsterraad het voorontwerp van wet houdende de invoering van een nieuwe jaarlijkse taks op effectenrekeningen goedgekeurd. Dat voorontwerp kadert in het regeerakkoord van Premier De Croo en moet bijdragen aan de financiering van de gezondheidszorg. Daarom wordt er gesproken over een ‘solidariteitsbijdrage’ en  ‘een eerlijke bijdrage van personen met de grootste draagkracht’.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Deze taks is grotendeels gebaseerd op de oude versie van taks op effectenrekeningen, die – ter herinnering – in 2019 door het Grondwettelijke Hof werd vernietigd. Toch zal deze taks er op verschillende punten volledig anders uitzien.

Opgelet: de teksten zijn nog niet definitief en liggen nu voor bij de Raad van State ter advies. Amendementen kunnen dus nog steeds ingediend worden.

Hieronder vindt u reeds de grote lijnen van deze nieuwe taks.

Algemeen zal deze taks (nog steeds 0,15% op jaar basis) een ruimer toepassingsgebied hebben dan de vorige versie.

Welke financiële instrumenten worden geviseerd?

Alle financiële instrumenten aangehouden op een effectenrekening zouden aan de taks onderworpen worden, met inbegrip van derivaten en trackers. Ook TAK 23 zou deze keer getroffen worden. Aandelen op naam blijven daarentegen buiten schot.

Belastingplichtigen?

De effectentaks zal voortaan niet alleen verschuldigd zijn door natuurlijke personen maar ook door vennootschappen en rechtspersonen. Zowel effectenrekeningen van Belgische rijksinwoners als deze die door niet-inwoners in België worden aangehouden (behoudens vrijstelling op basis van dubbelbelastingsverdragen) zullen aan de taks onderworpen worden. Ook oprichters van juridische constructies in de zin van de kaaimantaks zouden binnen de scope vallen.

Belastbare basis

De taks wordt voortaan berekend per effectenrekening en niet langer per titularis. Effectenrekeningen waar meer dan 1.000.000 euro op staat, zouden onderworpen worden aan de nieuwe taks.

De manier waarop de belastbare basis wordt berekend zou niet veranderen. Dit zal gebeuren op basis van trimestriële waarderingen die dienen om de gemiddelde waarde van de financiële instrumenten te berekenen over een bepaalde referentieperiode, die in principe loopt van 1 oktober tot 30 september van het daaropvolgend jaar.

Ook de inning aan de bron door Belgische financiële instellingen zou ongewijzigd blijven, behoudens in specifieke gevallen.

Antimisbruikbepaling

Via een bericht in het Belgisch Staatsblad werd een antimisbruikbepaling ingevoerd met terugwerkende kracht tot 30 oktober 2020. Deze antimisbruikbepaling beoogt verschillende (niet-exhaustief opgesomde) scenario’s die als enig doel hebben om de taks te ontduiken: omzetting van effecten op naam, ‘kunstmatige’ opsplitsing van effectenrekeningen, overdrachten tussen financiële instellingen …

We kunnen vandaag enkel concluderen dat er nog veel onduidelijkheid is. We komen hierop terug zodra de definitieve wettekst gestemd is.

Opgemaakt op 09/11/2020

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven, geeft u Nagelmackers (verwerkingsverantwoordelijke) toestemming om u per e-mail gepersonaliseerde, commerciële aanbiedingen te versturen over Nagelmackers en haar producten en diensten.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak