Maak een afspraak

9 april 2020

Uw bedrijf moet sluiten of uw zelfstandige activiteit ligt stil door de coronacrisis?

Bart Beeusaert

Directeur Marketing & Communicatie

Een tijdelijke opschorting van de kapitaalsaflossingen van uw professioneel krediet is mogelijk. De voorbije weken hebben de banken, hun sectorvereniging Febelfin en het kabinet van de Minister van Financiën hard gewerkt om de mogelijkheid tot tijdelijke opschorting van de terugbetaling van kredieten concreet vorm te geven. Komt u daarvoor in aanmerking? En wat moet u dan concreet doen?

In dit artikel geven we u alle nuttige informatie over de opschorting van de kapitaalsaflossingen van uw professioneel krediet indien u financieel getroffen wordt door de coronacrisis.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Maatregelen voor professionele kredieten

Wie financieel getroffen is door het coronavirus kan betalingsuitstel vragen voor zijn professionele krediet(en).

Wat houdt dat betalingsuitstel precies in?

Wie aan de voorwaarden voldoet kan een uitstel van de kapitaalsaflossingen van zijn professionele krediet bekomen voor maximaal 6 maanden (vervaldagen van 1 mei, juni, juli, augustus, september en oktober). Er dienen wel nog maandelijks interestbetalingen te gebeuren over het uitstaande kapitaal.

Nadat de uitstelperiode van maximum 6 maanden is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het onderliggende krediet wordt met 6 maanden verlengd.
De bank zal geen dossier- of administratiekosten aanrekenen voor de aanpassing van de kredietovereenkomsten binnen dit kader.

Bijkomend krediet om liquiditeitsproblemen op te lossen

Het is ook mogelijk om een bijkomend krediet of kredietlijn aan te vragen indien u tijdelijk liquiditeitsproblemen ondervindt ten gevolge van de coronacrisis. De looptijd van dit bijkomend krediet is maximum 12 maanden.

Wie komt in aanmerking voor dit betalingsuitstel?

Een betalingsuitstel van een professioneel krediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

1) De onderneming/ organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:

• de omzet of activiteit is of zal gedaald/ dalen;
• er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
• de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.

2) De onderneming/ organisatie is vast gevestigd in België.

3) De onderneming / organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.

4) De onderneming / organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Openbare overheden kunnen geen betalingsuitstel aanvragen.

Voor welke kredieten kan men betalingsuitstel aanvragen?

• Termijnkrediet
• Kaskredieten en Straight Loans van bepaalde duur met eindvervaldag tussen 01/05 en 31/10/2020
• Straight Loan Roll/Over met kapitaalsafbouw in de periode tussen 01/05 en 31/10/2020
• Leningen op afbetaling, uitgezonderd kredieten voor financiering voorafbetaling belastingen

Wanneer?

• Aanvragen tot betalingsuitstel die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020.
• Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum uiterlijk 31 oktober 2020.
• Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen.
• Aanvragen die werden ingediend voor de publicatie van dit charter zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.
• Het is niet mogelijk om andere voorwaarden van uw krediet ook meteen te laten aanpassen.

Wat moet u doen indien u betalingsuitstel voor uw professioneel krediet wenst?

• Verzamel alle nodige bewijsstukken (zie hieronder) die ons in staat stellen na te kijken of u aan alle voorwaarden voldoet.
• Bezorg deze bewijsstukken aan uw Nagelmackers-adviseur.
• Uw adviseur zal u contacteren om samen met u een aanvraagformulier tot betalingsuitstel in te vullen. Hij zal u het document ter ondertekening bezorgen.
• U bezorgt het ondertekende document terug aan uw adviseur.
• Na controle van uw dossier zal de bank u haar beslissing meedelen.
• Indien u voldoet aan de criteria voor uitstel, ontvangt u na enkele weken van ons ook een aangepaste aflossingstabel en/of aanpassing van de kredietbrief voor het betrokken krediet. 

Wat als u niet voldoet aan de voorwaarden maar toch ondersteuning wenst?

De financiële gezondheid van onze cliënten is onze belangrijkste zorg. Ook voor wie niet voldoet aan de voorwaarden van de coronamaatregelen, maar die toch tijdelijke liquiditeitsproblemen ondervindt ten gevolge van deze crisis, zoeken we graag een passende oplossing.
Neem contact met uw adviseur die samen met u zal bekijken hoe we u doorheen deze moeilijke periode kunnen helpen.
Voor aanpassingen buiten het kader van de coronamaatregelen blijft evenwel een dossierkost verschuldigd voor de aanpassing uw kredietovereenkomst.

Meer weten?

Hebt u nog vragen? Wellicht vindt u het antwoord in een van onderstaande documenten:

Charter betalingsuitstel professioneel krediet
FAQ Betalingsuitstel professioneel krediet

Uiteraard kunt u ook steeds terecht bij uw Nagelmackers-adviseur. Hij helpt u graag verder.

Maatregelen voor hypothecaire kredieten

Ook voor hypothecaire kredieten is het mogelijk om betalingsuitstel aan te vragen. Lees ons artikel indien u wilt weten of u in aanmerking komt en wat u precies moet doen.

U kunt ook de mededeling van Febelfin, sectorvereniging van de bank, raadplegen voor meer details;

Charter betalingsuitstel hypothecair krediet
FAQ Betalingsuitstel hypothecair krediet

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak