Maak een afspraak

29 april 2020

Staatswaarborgregeling voor nieuwe professionele kredieten

Bart Beeusaert

Directeur Marketing & Communicatie

De gevolgen van het coronavirus veroorzaken liquiditeitsproblemen bij heel wat structureel gezonde en solvabele ondernemingen. In aanvulling van de uitstelregeling voor hypothecaire en professionele kredieten, werd op 15/04/2020 het Koninklijk Besluit¹ gepubliceerd in het kader van een staatswaarborgregeling voor nieuwe kredieten om, mits voldaan is aan de bepaalde voorwaarden, de liquiditeitstekorten ten gevolge van de Covid-19 crisis op te vangen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Deze regeling geldt voor alle nieuwe kredieten met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken t.e.m. 30/9/2020 verstrekken aan levensvatbare bedrijven en zelfstandigen die kunnen aantonen de komende maanden extra behoeften aan liquiditeiten te hebben ten gevolge van de coronacrisis, en dit voor hun Belgische activiteiten.

De rentevoet voor deze nieuwe kredieten met een maximale looptijd van 12 maanden werd in het KB bepaald op maximaal 1,25% op jaarbasis, te verhogen met de normale kosten en commissies en met een waarborgpremie voor de overheid van 0,25% op jaarbasis voor een KMO ² en zelfstandige, en van 0,50% op jaarbasis voor kredietnemers die buiten deze definitie vallen.

Ook Bank Nagelmackers engageert zich om structureel gezonde ondernemingen waar mogelijk te ondersteunen, desgevallend met toepassing van deze staatswaarborgregeling, en dit uiteraard rekening houdende met ons kredietbeleid en met de goede praktijken inzake kredietverlening.

Wie komt in aanmerking voor de staatswaarborgregeling?

Alle niet-financiële bedrijven, KMO’s, zelfstandigen (inclusief zelfstandigen zonder vennootschap) en non-profit organisaties die op 1 februari 2020 geen betalingsachterstallen hadden en die op 29 februari 2020 minder dan 30 dagen betalingsachterstallen hadden en die op 31 januari 2020 geen actieve kredietherstructurering doorliepen. Deze betalingsachterstallen betreffen zowel kredieten (bij Nagelmackers en andere financiële instellingen) als belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

Om een zo goed mogelijke kredietoplossing te vinden voor uw situatie, wordt iedere aanvraag vervolgens onderworpen aan een grondige analyse en strikt beoordeeld in functie van de gebruikelijke principes voor een gezonde kredietverlening. Als aanvulling op de staatswaarborg kan de bank bijkomende garanties vragen.

Wenst u in dit kader een aanvraag in te dienen?

In eerste instantie adviseren wij u om na te gaan op welke steunmaatregelen van de Federale en Gewestelijke overheden u vandaag beroep kan doen ³.

Vraag bij liquiditeitstekorten zeker ook eerst een betalingsuitstel aan voor uw lopende professionele kredieten.

 

U hebt alsnog een dreigend liquiditeitstekort de komende maanden?

Bepaal uw liquiditeitstekort en kredietbehoefte aan de hand van geactualiseerde cijfers en uw verwachtingen inzake toekomstige inkomsten en uitgaven op basis van een liquiditeitsplan. U kunt hiervoor gebruik maken van deze handige simulatietool en bijhorende vragenlijst, die u in het kader van uw aanvraag dient te bezorgen aan de bank, samen met de jaarrekening van uw laatste boekjaar en/of tussentijdse cijfers. Uw boekhouder kan u daarbij zeker helpen.

 

Voor verder kredietadvies op maat, kan u uiteraard contact opnemen met uw kantoor.

 

¹ Koninklijk Besluit van 15/04/2020
² Definitie KMO: een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt: jaargemiddeld personeelsbestand van 50 werknemers, jaaromzet van maximum € 9 miljoen, balanstotaal van maximum € 4,5 miljoen.
³ Voor meer informatie inzake de federale en regionale steunmaatregelen:

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak