Nagelmackers maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Daardoor kunnen we beter voldoen aan uw behoeften en voorkeuren.
Wenst u meer informatie of weigert u het gebruik van cookies? Klik hier. Verdergaan op de website

8 mei 2018

Plan uw successie!

Marjorie Hoyaux

Auteur

Het beheer van uw vermogen houdt in dat u ook nadenkt over de overdracht ervan. Doet u niets, dan beslist de wet wie erft en wat zij krijgen.
Uw nalatenschap plannen betekent dat u bij leven de overdracht van uw vermogen organiseert met respect voor de wettelijke bepalingen. Het is dan ook nooit te vroeg om daarmee te beginnen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

U hebt daarvoor verschillende opties die we hieronder voor u oplijsten, zoals een huwelijkscontract, testament, schenking, levensverzekering 

Waarom uw nalatenschap plannen?

Plan uw nalatenschap om:

• uw dierbaren te beschermen,
• conflicten en juridisch getouwtrek onder erfgenamen te vermijden,
• zelf te bepalen welke goederen in wiens handen overgaan,
• de continuïteit van uw familiebedrijf te waarborgen,
• hoge successierechten te vermijden.
• …

Hoe plant u uw nalatenschap?

Wettelijke erfopvolging van de partner

De overlevende partner erft anders naargelang uw samenlevingsvorm: feitelijke samenwonend, wettelijke samenwonend of gehuwd.

• De feitelijke samenwoners zijn geen wettelijke erfgenamen van elkaar. Zij moeten dus steeds een regeling treffen als ze elkaar iets willen nalaten.
• De wettelijke samenwoners erven het vruchtgebruik op de gezinswoning en het daarin aanwezige huisraad, maar erven niets van het vermogen.
• De gehuwde partners hebben het statuut van wettelijke en reservataire erfgenamen. Het deel dat ze erven is afhankelijk van hun huwelijksregime.

Uw huwelijkscontract

Uw huwelijkscontract kan een hulpmiddel zijn bij uw successieplanning indien u uw echtgeno(o)t(e) wilt bevoordelen. U kunt bijvoorbeeld:
• eigen goederen inbrengen in het gemeenschappelijke vermogen,
• clausules opnemen waardoor de langstlevende partner bij het overlijden de keuze heeft om alle of een deel van de gemeenschappelijke goederen in volle eigendom te krijgen of alleen in vruchtgebruik.

Het testament

Door een testament op te maken kunt u vandaag beslissen wat er met uw vermogen moet gebeuren na uw overlijden. De goederen die op basis van een testament verkregen worden, zijn onderworpen aan successierechten. Vergeet echter niet dat een testament eenzijdig herroepbaar is. U moet bovendien ook rekening houden met de reservataire erfgenamen. Zij hebben recht op een vast deel van de nalatenschap.

De schenking

Een testament heeft slechts uitwerking bij het overlijden van de persoon die het testament opgemaakt heeft. Niets belet u desondanks om nu al een deel van uw vermogen over te dragen. Zo bevoordeelt u uw dierbaren en zorgt u er tegelijkertijd voor dat uw belastbaar vermogen afneemt.
Ook in het geval van een schenking moet u de reservataire erfgenamen in acht nemen. Een schenking is daarenboven onherroepelijk (behalve in enkele uitzonderlijke gevallen). U kunt er dus niet op terugkomen: gegeven is gegeven.
In België moeten in principe alle schenkingen, zowel van roerende als onroerende goederen, bij notariële akte vastgesteld worden. Het gaat in dat geval om een notariële schenking. De notaris staat in voor het opmaken van de schenkingsakte en voor de formaliteiten bij het registratiekantoor.

1. De onroerende schenking

Voor de schenking van onroerende goederen is steeds een notariële akte vereist. De schenkingsrechten variëren naargelang de woonplaats van de schenker, de graad van verwantschap tussen de schenker en de begiftigde en de omvang van wat wordt geschonken.

2. De roerende schenking

Roerende goederen worden in principe kosteloos overgedragen via een notariële schenking, maar ze kunnen ook geschonken worden via een onderhandse gift.
In dat laatste geval is de schenking niet noodzakelijk onderworpen aan schenkingsrechten. Als de schenking niet geregistreerd wordt (en er dus geen schenkingsrechten betaald worden), moeten uw erfgenamen geen successierechten betalen voor zover deze schenking minstens drie jaar voor uw overlijden gebeurde. Om vast te kunnen stellen dat de termijn van drie jaar verstreken is, hebt u er alle belang bij om een document op te maken met de datum van de schenking.

Wenst u meer informatie? Raadpleeg dan ons artikel ‘Roerende schenking: de grote principes’.

De levensverzekering

Met een levensverzekering kunt u bepaalde personen ook begunstigen bij uw overlijden. Door in te schrijven op een levensverzekering kunt u immers vrij de begunstigde(n) van het kapitaal aanduiden ingeval de verzekerde persoon overlijdt.

Zo kunt u bijvoorbeeld een deel van uw vermogen toekennen aan uw kleinkinderen via een levensverzekering. Het kapitaal dat de begunstigde(n) ontvangt, is in principe onderworpen aan successierechten.

U kunt uw vermogen via een levensverzekering verdelen over een groter aantal personen, waardoor ze in totaal minder successierechten betalen.

Zolang uw verzekeringscontract niet afloopt of u nog leeft, behoudt u in principe de mogelijkheid om het contract af te kopen of de begunstigden te wijzigen.

De aanwijzing van een specifieke begunstigde heeft voorrang op eventuele bepalingen die in uw huwelijkscontract of testament staan. Net zoals bij een testament of schenking moet u het aandeel van uw reservataire erfgenamen in aanmerking nemen.

Successieplanning via een levensverzekering gebeurt zowel met spaarverzekeringen met gewaarborgd rendement of tak 21, als met een beleggingsverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen of tak 23.

Successieplanning is een complex onderwerp waar continu over nagedacht moet worden. Net zoals uw behoeften, evolueren ook uw persoonlijke en gezinssituatie … maar ook het wettelijke en reglementaire kader. Nagelmackers heeft een team estate planners ter beschikking dat u begeleidt bij het plannen van uw nalatenschap. De estate planners houden hierbij steeds rekening met uw behoeften en die van uw naasten.
Maak een afspraak.

 

Blijf op de hoogte


Bekijk de privacy verklaring.

Ik ga ermee akkoord om via e-mail commerciële informatie te ontvangen van Bank Nagelmackers nv.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak