Online Banking

21 december 2021

Nieuwe risicotermijn van 5 jaar voor schenkingen in Wallonië – Wat met Vlaanderen en Brussel?

Astrid Dutré

Estate Planner

De Waalse regering kondigde het in juli reeds aan en nu is het zover. Er komt een nieuwe fiscale maatregel die de niet-geregistreerde roerende schenkingen viseert, waarmee de regering schenkers ertoe wil aanzetten de schenking te registreren. U kunt tijdens uw leven namelijk een deel van uw roerend vermogen toebedelen aan wie u lief is door te schenken.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Roerende schenking

De schenking van roerende goederen kan onderhands of via een notariële akte gebeuren.

  • Een notariële akte geeft de schenking een vaste datum en is tegenstelbaar aan derden. Wordt de akte voor een Belgische notaris verleden, dan is die laatste ertoe gebonden ze te laten registreren, waardoor er verplicht schenkbelasting moet betaald worden. Ook een schenking voor een buitenlandse notaris (in het verleden vaak een Nederlandse notaris) moet sinds 15/12/2020 verplicht geregistreerd worden in België. De zogenaamde Kaasroute en het daarbij horende fiscale voordeel is op die manier verdwenen.
  • Kiest u voor een onderhandse schenking, dan hebt u de keuze om ze wel of niet te laten registreren.

- Registreert u de schenking en betaalt u de schenkbelasting, dan verdwijnen de geschonken goederen definitief uit uw vermogen en is er geen erfbelasting meer verschuldigd op het moment van uw overlijden.

- Kiest u ervoor om de schenking niet te registreren (en dus geen schenkbelasting te betalen), dan schrijft de wet voor dat de geschonken goederen geacht worden alsnog deel uit te maken van uw vermogen indien u binnen de drie jaar na de schenking overlijdt. De goederen zijn dan onderworpen aan erfbelasting, alsof er nooit een schenking heeft plaatsgevonden.

In een nieuw decreet van de Waalse regering is beslist om de risicotermijn van drie jaar voor niet-geregistreerde roerende goederen op te trekken naar vijf jaar. Via die nieuwe maatregel hopen ze de meest voorzichtige schenkers en begiftigden ertoe aan te zetten om de schenking te laten registreren. Zo wordt het risico uitgesloten om later successierechten te moeten betalen indien de schenker woonachtig in het Waals Gewest binnen de vijf jaar na de schenking komt te overlijden.

Risicotermijn – Termijn van drie of vijf jaar?

Om te weten wat de toepasselijke risicotermijn voor een niet-geregistreerde roerende schenking is, moet bepaald worden welk gewest bevoegd is. In principe is dat het gewest waar de overledene (schenker) zijn fiscale woonplaats heeft. In geval van een verhuis, moet u goed opletten op de regionale regels die van toepassing zijn.

Inwerkingtreding Waals decreet

Het nieuwe Waalse decreet treedt op 01/01/2022 in werking. Die nieuwe fiscale regel viseert roerende schenkingen uitgevoerd na die datum. De termijn van drie jaar blijft van toepassing voor alle schenkingen gedaan voor 01/01/2022. Bewaar het bewijs van de schenking dus zorgvuldig!

Hoeveel bedraagt de schenkbelasting?

De schenkbelasting is regionale materie. Het tarief dat op de schenking wordt toegepast, is dat van het gewest waar de schenker op het ogenblik van de schenking zijn fiscale woonplaats heeft. Als hij in de vijf jaar die aan de schenking voorafgaan zijn woonplaats in meer dan een gewest heeft gehad, is de toepasselijke schenkbelasting die van het gewest waar hij in die periode het langst fiscaal gedomicilieerd was.
De schenkingstarieven variëren ook volgens de verwantschapsband tussen de schenker en de begiftigde. Ze zijn vlak voor roerende schenkingen: er wordt één enkel tarief toegepast, los van de waarde van het geschonken goed.

Hoe registreert u uw bankschenking?

Ter herinnering: bij een notariële schenking gebeurt de registratie automatisch. De notaris brengt alle formaliteiten in orde.

Een onderhandse roerende schenking kan op elk moment geregistreerd worden, zowel op het ogenblik van de schenking als later. Zowel de schenker als de begiftigde kunnen daartoe het initiatief nemen.

U maakt daarvoor een afspraak bij een kantoor Rechtszekerheid of bij een infocenter van de FOD Financiën. U dient alle documenten die het bestaan van de bankgift bewijzen mee te nemen (brief, rekeninguittreksels …).

In Vlaanderen zal het kantoor Rechtszekerheid de akte onmiddellijk registreren en er een vaste datum aan verlenen. Vervolgens zal dat kantoor het dossier overmaken aan de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) die een uitnodiging tot betaling naar de betrokkene zal versturen.

In het Waals en Brussels Gewest moet u de ‘pacte adjoint’ aan het kantoor Rechtszekerheid bezorgen en vervolgens de schenkbelasting (belastbare basis = de waarde van de geschonken goederen) betalen op een rekening van het kantoor. De registratie zal pas na betaling uitgevoerd worden.

Conclusie

Meer dan ooit is het duidelijk dat elk gewest zijn eigen regels uitzet in het kader van de erf- en schenkbelasting. Overweegt u een verhuis, informeer u dan zeker goed over de regels en de fiscaliteit waar u rekening mee moet houden. U kunt daarvoor steeds terecht bij uw Nagelmackers-adviseur of bij onze estate planners.
Meer informatie over de schenking vindt u hier.

 

Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en verbindt geenszins de bank. Zij houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie en kan in geen geval gelijkgesteld worden met een juridisch of fiscaal advies noch met een raad over financiële planning. Gezien de complexiteit van bepaalde operaties en hun implicaties op burgerrechtelijk en fiscaal vlak, raden wij u ten stelligste aan om uw notaris of persoonlijk adviseur te raadplegen. Deze publicatie is gebaseerd op de geldende wetgeving op 13/12/2021.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak