Maak een afspraak

28 september 2020

Nieuwe regels voor de berekening van intresten op de rekening-courant

Solange Saghbini

Senior Tax Advisor

De rekening-courant wordt door bedrijfsleiders vaak gebruikt om op een fiscaal voordelige manier geld uit de vennootschap te halen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Bij een rekening-courant ‘passief’ kent de bedrijfsleider of aandeelhouder een lening toe aan de vennootschap (privégelden, betalingsuitstel …). Net zoals bij elke andere lening ontvangt u als ‘schuldeiser’ op uw vennootschap op regelmatige basis een bepaalde intrest.

Die techniek zorgt voor een kleinere belastingdruk voor zowel de vennootschap als de bedrijfsleider: de intresten zijn  enkel  onderworpen aan de inhouding van 30%  roerende voorheffing  en zijn aftrekbare beroepskosten voor de vennootschap . De bedrijfsleider moet niets aangeven (wegens bevrijdende roerende voorheffing) en de ontvangen intresten zijn niet onderworpen aan enige andere inhouding (zoals sociale bijdragen).

Waarmee moet u rekening houden bij de bepaling van het rentetarief? U hebt hier een zekere marge indien u aan bepaalde limieten voldoet.

De intresten die een vennootschap betaalt aan u in de hoedanigheid van bedrijfsleider zullen in twee gevallen als dividenduitkering worden beschouwd:

  • als het totale bedrag van deze rekening-courant hoger is dan de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het werkelijk gestorte kapitaal aan het einde van het boekjaar OF
  • als het gebruikte rentetarief hoger is dan de marktrente.

Die eerste limiet wordt in de meeste gevallen gerespecteerd. Waar het schoentje in de toekomst zou kunnen knellen, is de verwijzing naar de marktrente die de wetgever sinds kort definieert!

Voor intresten die betrekking hebben op periodes vanaf 1 januari 2020 (aanslagjaar 2021) is de referentierentevoet immers wettelijk bepaald.
Voor het aanslagjaar 2021 is de marktrente vastgelegd op 4,06%.

Wordt er een hoger percentage aan intresten gevraagd, dan wordt het verschil tussen de marktrente en de werkelijk en hoger ontvangen rente door de fiscus als dividend beschouwd. Daardoor mag de vennootschap de betaalde bedragen niet aftrekken als beroepskosten. De bedragen die als intresten kwalificeren zijn toch fiscaal aftrekbaar.

Deze nieuwe regels gelden enkel voor niet-hypothecaire kredieten van onbepaalde duur (tussen de vennootschap en haar bedrijfsleider/aandeelhouder). Bovendien zijn andere regels van toepassing voor een rekening-courant ‘actief’, met andere woorden wanneer de bedrijfsleider of aandeelhouder schulden heeft bij zijn eigen vennootschap (referentierentevoet afzonderlijk in een Koninklijk Besluit bepaald).

We kunnen dus besluiten dat deze veelgebruikte techniek nog steeds actueel en fiscaal voordelig is, voor zover de nieuwe regels nageleefd worden zonder al te gretig te zijn!

 

Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en verbindt geenszins de bank. Zij houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie en kan in geen geval gelijkgesteld worden met een juridisch of fiscaal advies noch met een raad over financiële planning.Gezien de complexiteit van bepaalde verrichtingen en hun implicaties op burgerrechtelijk en fiscaal vlak, raden wij u ten stelligste aan om uw notaris of persoonlijk adviseur te raadplegen.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven, geeft u Nagelmackers (verwerkingsverantwoordelijke) toestemming om u per e-mail gepersonaliseerde, commerciële aanbiedingen te versturen over Nagelmackers en haar producten en diensten.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak