Maak een afspraak

22 juli 2019

Hoe wordt een tweede verblijf in Frankrijk belast?

Pieter Haine

Estate Planner

La douce France, niet ver van bij ons, een aangenaam klimaat, een fijne plek voor een tweede woning. Op zo’n buitenverblijf moet u in Frankrijk als eigenaar verschillende belastingen en taksen betalen. Maar hoe zit het in België? Betaalt u daar ook nog (bijkomende) belasting op uw buitenlandse verblijf?

Schrijf je in op de nieuwsbrief

We bekijken de situatie voor enerzijds de personenbelasting, en voor successie- of schenkingsrechten bij vermogensoverdracht anderzijds.

Hebt u nadien nog vragen? Onze adviseurs staan voor u klaar en brengen u graag in contact met onze specialisten van Estate Planning.

Tweede verblijf in Frankrijk en personenbelasting

Als Belgische ingezetene moet u uw volledige inkomen aangeven, dus zowel uw Belgische als buitenlandse inkomsten. Dat geldt ook voor het fictieve inkomen van uw tweede verblijf.

Tweede verblijf in België

Bent u eigenaar van een tweede verblijf in België, dan moet u in uw belastingaangifte het kadastraal inkomen opgeven. U wordt forfaitair belast op het geïndexeerd kadastraal inkomen verhoogd met 40%. Voor aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) komt een (basis) kadastraal inkomen van 1.000 EUR overeen met een belastbaar inkomen van 2.552,20 EUR.

Tweede verblijf in het buitenland

Hebt u een tweede verblijf in het buitenland, dan moet u de werkelijke huurwaarde van dat goed opgeven in uw aangifte, zelfs indien u het op geen enkel ogenblik tijdens het jaar verhuurde. Die huurwaarde komt overeen met ‘de gemiddelde jaarlijkse brutohuur die men, in geval van verhuring, gedurende het belastbare tijdperk, volgens de gebruiken van het land en de ligging van de goederen, had kunnen krijgen’.

Het belastbare inkomen of de ‘netto huurwaarde’ is het in de aangifte opgegeven bedrag dat automatisch verminderd wordt met een kostenforfait van 40%.

Op basis van de meeste dubbelbelastingverdragen wordt dat inkomen in België vrijgesteld, maar u moet het voor de berekening van de belasting wel toevoegen aan uw overige inkomsten. In jargon spreekt men over ‘progressievoorbehoud’.

Ongelijke behandeling binnen de Europese Unie

Naar aanleiding van een rechtszaak over het bepalen van het belastbare inkomen van een tweede verblijf in Frankrijk stelde het Hof van Beroep van Antwerpen enkele jaren geleden volgende vraag aan het Europese Hof van Justitie. Is het geoorloofd om een tweede verblijf in het buitenland fiscaal verschillend te behandelen dan een tweede verblijf in België?

Het Europese Hof van Justitie antwoordde dat, aangezien de huurwaarde van een goed in het buitenland meestal hoger is dan de forfaitaire belastbare basis die geldt voor een goed in België, België het vrije verkeer van kapitaal schendt. Het aanschaffen van een tweede verblijf in een andere lidstaat dan België, kan dus tot gevolg hebben dat inkomsten in België hoger belast worden.

Belgische gerecht en fiscus aan de kant van belastingplichtigen

In bovenvermeld geschil voor het Antwerpse Hof van Beroep, heeft de fiscus aanvaard dat de forfaitair vastgelegde huurwaarde die door de Franse fiscus wordt gebruikt voor de berekening van de ‘taxe foncière’ en de ‘taxe d’habitation’ ook mag dienen als belastbare basis in België.

De fiscus heeft nog getracht om de revalorisatiecoëfficiënt van 40% toe te passen, zoals gebeurt voor in België gelegen goederen, maar het Hof heeft die redenering niet gevolgd. Bovendien erkende het Hof dat de belastingplichtige het recht heeft om de op hem in Frankrijk gevestigde en betaalde belasting af te trekken van de Franse huurwaarde.

In de praktijk

 • Bent u eigenaar of vruchtgebruiker van een vakantiehuis in Frankrijk (of elders in de Europese Unie) dat niet verhuurd wordt?

  U kunt op basis van een administratieve circulaire uit 2016 het fictieve inkomen aangeven dat door de buitenlandse fiscus gehanteerd wordt in het kader van zijn eigen fiscale regelgeving. 

  In de veronderstelling uiteraard, dat het aangeven van de geschatte huurwaarde tot een hogere belasting van uw overige inkomsten zou leiden.

  Ligt uw tweede verblijf in Frankrijk, dan stemt het aan te geven inkomen overeen met de ‘valeur locative cadastrale’ die gebruikt wordt voor het bepalen van de ‘taxe foncière’. Opgelet, het aanslagbiljet van de Franse belastingdienst vermeldt als belastbare basis voor de berekening van deze taks een netto ‘valeur locative cadastrale’, aangezien die verminderd werd met 50% forfaitaire kosten.

  U moet in België echter het brutobedrag vermelden en bijgevolg moet u dit bedrag vermenigvuldigen met 2. Indien de ‘taxe foncière’ op uw naam gevestigd werd en effectief door u betaald werd, dan mag u dit bedrag in mindering brengen van het aan te geven bedrag.

   
 • Ligt uw tweede verblijf in een ander land uit de Europese Unie, dan geldt dezelfde regeling. Zo kunt u het belastbare inkomen bepalen op basis van de ‘WOZ-waarde’ in Nederland, de ‘valor cadastral’ in Spanje of de ‘rendita cadastrale’ in Italië.

Welk inkomen geeft u aan indien uw goed slechts een deel van het jaar verhuurd wordt?

U telt pro rato de werkelijk verkregen brutohuur (voor de verhuurperiodes) op bij de brutohuurwaarde.

Tweede verblijf in Frankrijk en vermogensoverdracht

Als u een buitenverblijf in Frankrijk hebt, welk land is dan bevoegd voor het heffen van de successierechten? En welk land is bevoegd voor het innen van de schenkingsrechten bij een schenking?

Dubbele successierechten

Op het moment dat de nalatenschap van een Belgische rijksinwoner openvalt, moeten zijn erfgenamen successierechten betalen op zijn wereldvermogen. Dus niet enkel op de goederen in België, maar ook op de goederen die zich in het buitenland bevinden, zoals een vakantiewoning in Frankrijk. Ook Frankrijk zal echter belasten, aangezien de vakantiewoning op zijn grondgebied ligt.

Om die dubbele belasting te milderen, is het mogelijk de belastingen die in het buitenland betaald werden van de in België verschuldigde successierechten af te trekken. Dat bedrag is evenwel begrensd tot de Belgische successierechten verschuldigd op het betreffende buitenlands onroerend goed.

Enkele schenkingsrechten

Stel dat u besluit uw vakantiehuis in Frankrijk te schenken aan uw kinderen om op die manier de erfenis en dus de successierechten te milderen. Waar moeten de schenkingsrechten dan betaald worden?

In deze hypothese is uitsluitend Frankrijk bevoegd voor het heffen van schenkingsrechten. Er wordt dus geen dubbele belasting geheven op een schenking.

Hoeveel bedragen de schenkingsrechten in Frankrijk?

Schenkingsrechten worden in Frankrijk berekend per schenker en per begiftigde. Om de 15 jaar heeft elk kind recht op een abattement ten belope van 100.000 EUR en dat voor elke schenking gedaan door elke ouder. Een abattement houdt in dat een deel van de schenking vrijgesteld is van belasting.

Op de schenking in rechte lijn worden in Frankrijk volgende tarieven toegepast:

Belastbaar deel na abattement Toepasselijk tarief
Onder 8.072 euro 5%
Tussen 8.072 en 12.109 euro 10%
Tussen 12.109 en 15.932 euro 15%
Tussen 15.932 en 552.324 euro 20%
Tussen 552.324 en 902.838 euro 30%
Tussen 902.838 en 1.805.677 euro 40%
Boven 1.805.677 euro 45%

Heeft een schenking in Frankrijk een impact op een latere schenking in België?

Een schenking in Frankrijk heeft geen impact op een eventuele latere schenking in België. De waarde van het in Frankrijk geschonken onroerend goed speelt geen rol bij het bepalen van het toepasselijk schenkingstarief in België.

Ongeacht of deze schenking in Frankrijk binnen 3 jaar gebeurd is, speelt in België dat zogenaamde progressievoorbehoud geen rol op het vlak van schenkingsrechten noch op het vlak van het erfrecht.

Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik

U kunt overwegen om een Franse vakantiewoning te schenken met voorbehoud van vruchtgebruik. Uw kinderen verkrijgen in dat geval de naakte eigendom, maar als vruchtgebruiker hebt u nog steeds het recht om de woning te gebruiken of te verhuren (vruchtgebruik).

Bij zo’n schenking met voorbehoud van vruchtgebruik worden de Franse schenkingsrechten uitsluitend berekend op de waarde van de naakte eigendom. Die is gelijk aan de waarde van de volle eigendom verminderd met de waarde van het vruchtgebruik.

Dat is anders in België. Daar worden bij een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik de schenkingsrechten steeds berekend op de waarde van de volle eigendom. In Frankrijk is de belastbare grondslag dus lager dan in België.

Hieronder vindt u een tabel voor het bepalen van de waarde van het vruchtgebruik.

Leeftijd van
(de vruchtgebruiker)
Leeftijd
tot
Waarde naakte
eigendom
Waarde
vruchtgebruik
0 20 10% 90%
21 30 20% 80%
31 40 30% 70%
41 50 40% 60%
51 60 50% 50%
61 70 60% 40%
71 80 70% 30%
81 90 80% 20%
91 ... 90% 10%

 

Voorbeeld

Stel dat de vakantiewoning van Rik en Angèle in Frankrijk een waarde heeft van 600.000 EUR. Beide zijn ze 72 jaar. Dat betekent dat hun vruchtgebruik een waarde heeft van 30%, zijnde 180.000 EUR. De naakte eigendom, zijnde 420.000 EUR (ofwel 600.000 – 180.000) schenken ze aan hun 2 kinderen.

Concreet betekent dit dat elk kind van elke ouder een schenking t.w.v. 105.000 EUR ontvangt. Gezien elk kind daarenboven recht heeft op een abattement van 100.000 EUR per ouder, houdt dat in dat elk kind twee keer op 5.000 EUR belast zal worden. Elk kind zal dus in totaal 500 EUR schenkingsrechten moeten betalen. Er moet wel nog rekening gehouden worden met het ereloon van de Franse notaris.

 

En als de vruchtgebruikers overlijden?

Het latere overlijden van de schenkers heeft tot gevolg dat hun vruchtgebruik uitdooft en dat de begiftigden volle eigenaars worden. Dat zal in principe noch in Frankrijk noch in België aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van successierechten.

Hebt u nog vragen? Onze adviseurs staan voor u klaar en brengen u graag in contact met onze specialisten van Estate Planning.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak