Nagelmackers maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Daardoor kunnen we beter voldoen aan uw behoeften en voorkeuren.
Wenst u meer informatie of weigert u het gebruik van cookies? Klik hier. Verdergaan op de website

19 juli 2016

Hoe lang mag een bank de rekeningen blokkeren na een overlijden?

Anja Laurent

Teamleader Nalatenschappen

Om te vermijden dat de rekeningen van een overledene nog snel leeggehaald worden door de erfgenamen, worden ze geblokkeerd. De erfgenamen moeten elke bank waar de overledene zicht-, spaar of effectenrekeningen of een kluis had, verwittigen van het overlijden. De bank blokkeert de tegoeden en deblokkeert ze pas na de afhandeling van bepaalde formaliteiten. 

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Onlangs berichtte De Tijd dat het soms lang, lees maanden, duurt alvorens die deblokkering gebeurt door de banken. Hoe verloopt dat blokkerings- en deblokkeringsproces precies?

Wat en wanneer blokkeert de bank?

Zodra de bank op de hoogte is van het overlijden van een rekeninghouder, blokkeert zij:

  • Alle tegoeden (zicht-, spaar- en effectenrekeningen) op naam van de overledene;
  • De tegoeden op naam van de echtgeno(o)t(e) van de overledene (ongeacht het huwelijksstelsel);
  • De tegoeden op naam van de overledene en zijn/haar echtgeno(o)t(e);
  • De tegoeden op naam van de overledene en een derde persoon bv. Samenwonende partner;
  • En ten slotte de tegoeden op naam van de overledene, zijn/haar echtgeno(o)t(e) en een derde.

Is er een kluis, dan wordt die verzegeld. Ook eventuele volmachten die de overledene aan anderen gaf, vervallen.

Wat is de volgende stap?

Vervolgens bezorgt de bank aan FOD Financiën een overzicht en een waardering van al deze tegoeden. Als tijdstip wordt middernacht genomen voorafgaand aan de dag van het overlijden. Dat is een verplichting van de bank en neemt niet weg dat de erfgenamen nog steeds verplicht zijn een aangifte van nalatenschap in te dienen voor de berekening van de successierechten.

Kan er tijdens de blokkering nog betaald worden?

Ondanks de blokkering zijn onder bepaalde voorwaarden betalingen mogelijk die verband houden met de nalatenschap (bv. begrafeniskosten, ziekenhuisfacturen …).

De echtgeno(o)t(e) of de wettelijke samenwoner kan van de bank ook een voorschot krijgen op zijn/haar erfdeel van het saldo van de geblokkeerde rekeningen voor de betaling van dagelijkse uitgaven. Dat voorschot mag niet meer bedragen dan de helft van wat er op de rekeningen staat op het ogenblik van overlijden, met een maximum van 5.000 euro.

Maakt de echtgeno(o)t(e) of de wettelijke samenwoner van deze mogelijkheid misbruik om een hoger bedrag af te halen, dan worden twee sancties opgelegd: de nalatenschap wordt geacht zonder meer aanvaard te zijn en deze som moet aan de andere erfgenamen terugbetaald worden.

Op de geblokkeerde rekeningen kunnen wel nog stortingen gebeuren.

Wanneer deblokkeert de bank?

Zodra de bank officieel op de hoogte is wie de wettige erfgenamen van de overledene zijn, worden de rekeningen gedeblokkeerd. Dat op de hoogte zijn, kan op twee manieren:

  • Via een attest van erfopvolging, opgemaakt door de ontvanger van het registratiekantoor. Deze aflevering is gratis, maar kan slechts onder bepaalde omstandigheden worden afgeleverd. Zo mag er geen testament of huwelijkscontract zijn en mogen er geen handelingsonbekwame – bv. minderjarige - erfgenamen zijn. In die gevallen moet een notaris tussenkomen.
  •  Via een akte van erfopvolging opgemaakt door de notaris.

Vooraleer een kluis gedeblokkeerd wordt, wordt eerst een officiële inventaris van de inhoud opgemaakt. Dat gebeurt hetzij door een medewerker van de bank, hetzij door een notaris. De FOD Financiën wordt eveneens uitgenodigd. De inventaris wordt ondertekend door alle erfgenamen en de afgevaardigde van de FOD Financiën indien die aanwezig is.

Waarom loopt dit proces soms zoveel vertraging op?

Het opmaken van de attesten en verklaringen neemt tijd in beslag en er moet nagegaan worden of de overledene en ook de erfgenamen geen fiscale of sociale schulden hebben. Toch is het vooral onenigheid tussen erfgenamen die tot heel wat vertraging kan leiden.

Meer weten over erfrecht en nalatenschap? In ons dossier ‘Successieplanning begint vandaag’ vindt u de belangrijkste zaken terug. Download het snel . Het is gratis.

Bron: De Tijd 17 juni 2016

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak