Maak een afspraak

24 juni 2020

Het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen

Solange Saghbini

Senior Tax Advisor

De coronacrisis heeft ieder van ons tot nieuwe inzichten gebracht, ons doen stilstaan bij onze prioriteiten of ons de gelegenheid gegeven om onze projecten op korte, middellange en lange termijn opnieuw vorm te geven.
Enkelen onder ons zullen ook van de gelegenheid gebruik gemaakt hebben om stil te staan bij hun vermogens- en successieplanning.
Misschien overweegt u wel een vennootschap op te richten om er een nieuwe activiteit in onder te brengen. Of u staat al aan het hoofd van een onderneming en een vlot verloop garanderen in de beslissingen van uw onderneming, is gelet op de voorbije coronacrisis meer dan ooit erg belangrijk gebleken.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen trad reeds in werking op 1 mei vorig jaar, maar het is pas dit jaar dat we er volop en volledig mee geconfronteerd worden. Een aantal bepalingen zijn sinds 1 januari van dit jaar van toepassing.

Welke wijzigingen werden er aangebracht? Aan welke elementen moet u aandacht besteden? We geven u hier alvast een aantal aandachtspunten mee die voor u interessant kunnen zijn. 

De wetgever stelde 3 belangrijke principes voorop bij deze hervorming: flexibiliteit, vereenvoudiging en een grotere aantrekkingskracht. De bedoeling was inderdaad om België aantrekkelijker te maken, meer vrijheid te voorzien voor de oprichters/aandeelhouders en het vennootschapsrecht te vereenvoudigen door de regels te moderniseren en te harmoniseren.

Van de 17 vennootschapsvormen zijn er slechts 4 behouden: de bv (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de oude bvba), de nv (naamloze vennootschap), de cv (coöperatieve vennootschap) en ten slotte, de maatschap, zonder of met rechtspersoonlijkheid (onder de vorm van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap).
Het oude onderscheid tussen vennootschappen met een handelsdoel en een burgerlijk doel is volledig verdwenen. Alle vennootschappen worden gekwalificeerd als ondernemingen. De Rechtbank van koophandel heet voortaan Ondernemingsrechtbank.

Het nieuwe Wetboek biedt meer vrijheid en wil ook competitiever zijn: zo is het mogelijk om een bv of een nv alleen op te richten. Een onderneming met statutaire zetel in België, valt onder het Belgische vennootschapsrecht ongeacht de werkelijke leiding/activiteit in het buitenland. Ook kan er in de statuten afgeweken worden van het principe van ‘1 aandeel 1 stem’ dat van oudsher gold in de bv en de nv. Dit zorgt voor meer mogelijkheden op het vlak van de overdracht van de vennootschap en de zeggenschap.

Communiceren via een e-mailadres (vermeld in de statuten) is toegelaten en juridisch erkend voor alles wat het vennootschapsleven aangaat. Onnodig te zeggen dat deze mogelijkheid in de bijzondere omstandigheden van de afgelopen maanden meer dan nuttig gebleken is!

Ten slotte werd het klassieke ‘kapitaalbegrip’ bij de oprichting van een vennootschap afgeschaft en vervangen door de notie ‘eigen vermogen’. Het is mogelijk om immateriële activa, arbeid of know how in te brengen in ruil voor een deel van de winst. Winst mag enkel uitgekeerd worden voor zover de balans- en liquiditeitstest dit toelaten.

Het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen is sinds 1 mei 2019 gefaseerd in werking getreden. Voor nieuwe vennootschappen en verenigingen opgericht sinds 1 mei vorig jaar is het uiteraard van toepassing. Voor vennootschappen of verenigingen die al bestonden op 1 januari 2020 en die hun statuten nog niet aangepast hebben aan de nieuwe wetgeving, zijn de dwingende bepalingen onmiddellijk van toepassing en dienen de statuten op uiterlijk 31 december 2023 aangepast te zijn.

 

Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en verbindt geenszins de bank. Zij houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie en kan in geen geval gelijkgesteld worden met een juridisch of fiscaal advies noch met een raad over financiële planning.
Gezien de complexiteit van bepaalde verrichtingen en hun implicaties op burgerrechtelijk en fiscaal vlak, raden wij u ten stelligste aan om uw notaris of persoonlijk adviseur te raadplegen.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak