Online Banking

3 juni 2022

Het is weer tijd voor de belastingaangifte voor natuurlijke personen…

Solange Saghbini

Senior Tax Advisor

U hebt bankbeleggingen en zoals elk jaar rond deze periode is het, als natuurlijke persoon, tijd om uw jaarlijkse belastingaangifte (voor het inkomstenjaar 2021) in te vullen en in te dienen. U vraagt zich waarschijnlijk af of er dit jaar belangrijke veranderingen zijn op het vlak van de fiscaliteit van uw beleggingen, of dat er zaken zijn waarmee u rekening moet houden bij het indienen van uw aangifte. U ontdekt het in dit artikel.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Enkele basisregels

Voor we dieper ingaan op het thema, herinneren we u eerst graag aan enkele basisregels. Als natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, heeft deze aangifte betrekking op uw globale inkomsten van elke aard, of het nu gaat om beroepsinkomsten, persoonlijke inkomsten, inkomsten uit onroerend goed of andere inkomsten. Aangifte betekent niet altijd belasting, maar daar komen we later op terug. Bovendien moeten bepaalde inkomsten niet verplicht worden aangegeven: dit is bijvoorbeeld het geval voor uw roerende inkomsten (dividenden, interesten) die reeds aan de Belgische bronbelasting werden onderworpen (in de overgrote meerderheid van de gevallen via uw Belgische financiële instelling).

Zoals elk jaar kunt u de voorbereidende documenten (waaronder het aangifteformulier) en de duidende brochure vinden op de website van de FOD Financiën.

De termijn voor dit jaar

Als u zelf uw belastingaangifte invult, is de uiterste datum om deze in te dienen verschillend naargelang u de elektronische of de papieren versie gebruikt. Voor de papieren versie hebt u tijd tot 30 juni 2022. Als u de tax on web-versie gebruikt, hebt u 15 dagen langer tijd, tot 15 juli 2022 dus. Indien u een voorstel van vereenvoudigde aangifte hebt ontvangen, raden wij u sterk aan om de vooraf ingevulde gegevens te controleren en dit, ook via tax on web, vooral als uw persoonlijke of vermogenssituatie veranderd is sinds uw laatst ingediende belastingaangifte.

Indien u beroep doet op de hulp van een boekhouder of een belastingdeskundige die handelt als gemachtigde om uw aangifte in te dienen, werd de uiterste datum dit jaar een maand vervroegd, namelijk naar 30 september 2022.

Zijn er veranderingen te melden?

Om naar de kern van ons onderwerp te gaan, namelijk de fiscaliteit van uw beleggingen, zijn er dit jaar geen in het oog springende of spectaculaire veranderingen op het vlak van uw belastingaangifte, en dat is niet vaak het geval!

Toch is er een verandering waar dit jaar veel over gesproken wordt, die gaat over inkomsten uit onroerend goed in het buitenland. Als u in die categorie valt en het geluk hebt om over een tweede verblijf te beschikken in een zonniger oord, zult u nu het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van dit onroerend goed moeten nemen, zoals u dat in de loop van het jaar door de Belgische belastingdienst is meegedeeld. Ter herinnering worden deze inkomsten niet als zodanig belast, maar er wordt wel rekening mee gehouden bij het vaststellen van uw belastingtarief op uw totale inkomen. In fiscaal jargon wordt dit de progressiviteitsreserve genoemd. Raadpleeg zeker ons artikel voor meer informatie over dit onderwerp.

Naast deze wijziging mag ook niet uit het oog worden verloren dat een hele reeks belastingvoordelen op het gebied van indexering zijn bevroren, wat in de praktijk betekent dat alle pakketten, manden of maximumbedragen die recht geven op een belastingvoordeel, dezelfde zijn als voor het inkomstenjaar 2020 (pensioensparen, vrijgestelde rente op gereglementeerde spaarrekeningen, vrijgesteld dividendpakket …).

Vrijstelling voor een dividendenkorf

Zoals in 2020, kunt u voor dividenden die in het jaar 2021 aan de Belgische roerende voorheffing onderworpen werden, het bedrag van de terug te vorderen roerende voorheffing ingeven (en dus niet het bedrag van de vrijgestelde dividenden) onder de codes 1437-18 / 2437-85 in het vak VII betreffende de inkomsten van roerende goederen en kapitalen.
Een bepaald deel van de dividenden kan namelijk vrijgesteld worden via uw jaarlijkse belastingaangifte. Voor het inkomstenjaar 2021 (belastingjaar 2022) bedraagt het ‘vrijgestelde’ deel maximaal 800 euro. U kunt dus rekenen op een fiscaal voordeel van maximaal 240 euro (indien de ingehouden Belgische roerende voorheffing 30% bedroeg) per belastingplichtige. Het terug te krijgen bedrag wordt vervolgens afgetrokken van de verschuldigde belasting of terugbetaald indien er geen belasting verschuldigd is.


De bewijsstukken moeten ter beschikking worden gesteld van de belastingadministratie in geval van controle, maar u moet ze niet bij uw belastingaangifte voegen. Aangezien banken niet verplicht zijn een ad hocdocument of attest te verstrekken, gaat het in principe om de rekeninguittreksels/bewijsstukken betreffende de betaling van het/de dividend(en) waarvoor u een terugbetaling vraagt van de ingehouden Belgische roerende voorheffing. Daarop staan onder meer de naam van de uitkerende vennootschap, het toegekende brutobedrag, het tarief van de Belgische roerende voorheffing, de datum waarop het/de dividend(en) werd(en) geïnd of toegekend …

Voor dividenden die u in het buitenland zou ontvangen en die niet aan de Belgische roerende voorheffing werden onderworpen, volstaat het om de maximale korf van 800 euro niet aan te geven.

We herinneren u eraan dat zowel de dividenden van Belgische als buitenlandse aandelen in aanmerking komen. Dividenden van beleggingsfondsen zoals beveks komen daarentegen niet in aanmerking voor deze regeling. U kunt zelf kiezen voor welke van de in aanmerking komende dividenden u de terugbetaling van de roerende voorheffing vraagt.

Taks op effectenrekeningen

U hebt waarschijnlijk al gelezen of gehoord over de nieuwe wet die een jaarlijkse taks invoert op de effectenrekeningen en op 26 februari 2021 in werking is getreden. Voor het belastingjaar 2022 (inkomsten 2021) is het echter niet verplicht om het bestaan van minstens twee effectenrekeningen te vermelden zoals in het verleden wel het geval was onder de oude jaarlijkse taks op effectenrekeningen. Ter herinnering: die taks werd in 2019 vernietigd door het Grondwettelijk Hof.

In de praktijk wordt deze belasting (tegen een tarief van 0,15%) voor uw effectenrekeningen in België automatisch en verplicht aan de bron ingehouden door uw Belgische financiële instelling op de gemiddelde waarde van uw effectenrekening als de drempel van één miljoen euro wordt overschreden en deze inhouding bevrijdend is voor haar. Voor de standaardreferentieperiode die eindigt op 30 september 2021 hebben de financiële instellingen deze aangifte en betaling uiterlijk op 20 december 2021 verricht. Met andere woorden, u hoeft niets meer te doen.

Indien u daarentegen effectenrekeningen in het buitenland hebt, zult u die gemiddelde waarde zelf moeten berekenen, vervolgens de eventueel verschuldigde belasting moeten berekenen (indien de drempel wordt overschreden), deze belasting moeten aangeven (via een afzonderlijk formulier in papieren vorm tot op heden en binnen dezelfde termijn als uw jaarlijkse belastingaangifte als natuurlijke persoon) en deze aan de belastingdienst moeten betalen (uiterlijk op 31 augustus 2022). Alle informatie is ook beschikbaar op de website van de FOD Financiën.

Individuele rekeningen en levensverzekeringen in het buitenland

Wij herinneren u eraan dat het verplicht is, zoals al vele jaren het geval is, om de rekeningen waar u (of uw echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwoner) houder van bent in het buitenland en/of de levensverzekeringspolissen waar u (of uw echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwoner) verzekeringnemer van bent in het buitenland te vermelden in het vak XIII, onder de codes 1075-89 en/of 1076-88.

Rechtstreeks in het buitenland ontvangen roerende inkomsten

Indien u ten slotte roerende inkomsten ontvangt in het buitenland (dividenden, interesten …) zonder tussenkomst van een Belgische tussenpersoon en er nog geen toepasselijke Belgische roerende voorheffing werd ingehouden, dan bent u verplicht die inkomsten op te nemen in uw aangifte onder het vak VII ‘Inkomsten van roerende goederen en kapitalen’, punt A. 2. B) (over het algemeen onder de codes 1444-11 en 2444-78, die betrekking hebben op de roerende inkomsten die onderworpen zijn aan het standaardtarief van de Belgische roerende voorheffing van 30%).

 

Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en verbindt geenszins de bank. Zij houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie en kan in geen geval gelijkgesteld worden met een juridisch of fiscaal advies noch met een raad over financiële planning.
Gezien de complexiteit van bepaalde verrichtingen en hun implicaties op burgerrechtelijk en fiscaal vlak, raden wij u ten stelligste aan om uw notaris of persoonlijk adviseur te raadplegen.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak