Online Banking

30 maart 2021

Generatiesprong: wat kunt u doen voor uw kleinkinderen?

Sophie Slits

Estate Planner

Als u als grootouder een deel van uw vermogen wil nalaten aan uw kleinkinderen, dan kunt u dit op twee manieren benaderen:

  • ofwel kiest u ervoor om zelf uw successie richting kleinkinderen te sturen via een schenking, door de opmaak van een testament of een erfovereenkomst,
  • ofwel doet u niets en laat u het initiatief aan uw kind om handelingen te stellen die in een generatiesprong resulteren. Dat kan door het verwerpen van uw nalatenschap of via een doorgeefschenking.

 

 

1. Begunstig uw kleinkinderen tijdens uw leven

Door tijdens uw leven daden te stellen ten gunste van uw kleinkinderen, bent u er zeker van dat de generatiesprong uitgevoerd zal worden.

Giften

U kunt tijdens uw leven schenkingen doen aan uw kleinkinderen. Een andere optie is de opmaak van een testament waarin u een deel van uw nalatenschap aan uw kleinkinderen nalaat.

  • De schenkbelasting op een roerende schenking (geld, effecten) aan kleinkinderen bedraagt 3% (Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en 3,3% (Waals gewest).
  • De erfbelasting  voor kleinkinderen begint aan 3% en loopt op tot 27% (Vlaams Gewest) en 30% (Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest).

In functie van uw wensen en/of bezorgdheden kunt u voorwaarden verbinden aan de schenking of het legaat aan uw kleinkinderen. Met een onvervreemdbaarheidsclausule zorgt u er bijvoorbeeld voor dat uw kleinkinderen het gekregen vermogen niet verkwisten door bijvoorbeeld een luxewagen te kopen. Met een voorbehoud van vruchtgebruik behoudt u dan weer de controle over de geschonken goederen. 

U kunt uw kinderen echter niet helemaal buitenspel zetten. Zij hebben nog steeds recht op hun reserve en kunnen een vordering tot inkorting instellen indien hun reserve wordt aangetast.

Aangezien de reserve van de kinderen beperkt is tot de helft van uw vermogen, kunt u zelf bepalen wat u met de andere helft doet. Dat wordt het beschikbare deel genoemd.

Een erfovereenkomst

Indien u een aanzienlijke schenking wilt doen aan een kleinkind, kunt u ook een zogenaamde punctuele erfovereenkomst afsluiten met de ouder van het kind. Die verbindt zich er in dat geval toe om geen vordering tot inkorting in te stellen tegen die schenking op het ogenblik dat u overlijdt (omdat de erfrechtelijke reserve zou zijn  aangetast).

Er kan ook een overeenkomst worden getekend met alle familieleden om een generatiesprong uit te voeren. De kinderen doen dan allemaal afstand van de nalatenschap van hun ouder ten gunste van hun eigen kinderen.


2. Uw kind kiest voor een generatiesprong

Doet u niets en laat u het initiatief aan uw kind, dan bent u niet zeker dat uw kleinkinderen na uw overlijden een deel van uw nalatenschap zullen ontvangen.

Een generatiesprong na een verwerping van nalatenschap

Wanneer uw nalatenschap openvalt, kan uw kind uw nalatenschap verwerpen. Daardoor doet hij/zij afstand van alle activa en passiva van uw erfenis en nemen uw kleinkinderen de plaats in van uw kind in de erfopvolging.

Uw kind zal dan niets erven. Belangrijk ook om mee te geven dat het niet mogelijk is om van slechts een deel van de nalatenschap afstand te doen. Deze akte moet bovendien verplicht voor een notaris verleden worden.

En wat moeten uw kinderen nog betalen?

Hoewel de regels voor het verwerpen van een nalatenschap gelden voor heel België, worden de fiscale gevolgen gewestelijk bepaald (naargelang de woonplaats van de overledene).

In Vlaanderen wordt de verschuldigde erfbelasting voor elk kind (kleinkind van de overledene) berekend op basis van zijn/haar erfdeel. Hoe meer erfgenamen er zijn, hoe lager de te betalen erfbelasting zal zijn.

In Brussel en Wallonië betalen de kinderen (kleinkinderen van de overledene) de successierechten die u had moeten betalen indien u de nalatenschap had aanvaard.

Door het ‘alles-of-niets’-verhaal bij een verwerping van de nalatenschap, was deze optie geen groot succes. Zowel Vlaanderen als Wallonië hebben daarom bij decreet een regeling uitgewerkt om een gedeeltelijke generatiesprong mogelijk te maken.

Een generatiesprong via een doorgeefschenking

Zo is het sinds 2018 in Vlaanderen mogelijk om wat u kreeg uit de erfenis deels of volledig aan uw kinderen te schenken, zonder schenkingsrechten te moeten betalen. Die doorgeefschenking moet evenwel aan specifieke voorwaarden en termijnen voldoen.

Ook in Wallonië werd een reglementering uitgewerkt voor deze erfenissprong via een schenking, maar die moet nog in voege treden.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven, geeft u Nagelmackers (verwerkingsverantwoordelijke) toestemming om u per e-mail gepersonaliseerde, commerciële aanbiedingen te versturen over Nagelmackers en haar producten en diensten.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak