Maak een afspraak

29 mei 2020

(Gedeeltelijke) terugvordering van Belgische roerende voorheffing op ontvangen dividenden

Solange Saghbini

Senior Tax Advisor

Sinds 1 januari 2018 zijn dividenden gedeeltelijk vrijgesteld van roerende voorheffing via uw personenbelasting aangifte. In de praktijk betekent dat dat u als particulier een deel van de Belgische roerende voorheffing op dividenden uit uw aandelen kunt terugvorderen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Voor dividenden ontvangen in 2019 is het bedrag dat kan teruggevorderd worden 30% van de eerste schijf van 800 EUR, of een voordeel van maximum 240 EUR per belastingplichtige (voor gehuwden of wettelijk samenwonende partners = 2X800 EUR en dus 2X240 EUR maximum).

U moet praktisch NIET het bruto of netto dividend opgeven in uw aangifte maar wel het bedrag van de hierop ingehouden Belgische roerende voorheffing (voor inkomstenjaar 2019/aanslagjaar 2020, vak VII A. 1.  b) 1437/2437 dus maximum 240 euro in elk code).

Denk eraan om, indien u het voorbije jaar dividenden hebt ontvangen, die roerende voorheffing terug te vorderen in uw aangifte van personenbelasting.

Het is niet nodig om bij uw aangifte documenten, bewijsstukken of een specifiek attest (zoals voorzien bv voor de hypothecaire leningen) toe te voegen.

Het volstaat om de borderellen/rekeninguittreksels ter beschikking van de fiscus te houden, mocht er ooit een controle plaatsvinden.

Geldt dit voor alle dividenden?

Nee, die maatregel is enkel bedoeld voor dividenden uit Belgische of buitenlandse individuele aandelen, maar niet voor dividenden uitbetaald door een bevek of een gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Wat met de aandelen van uw eigen vennootschap?

Ook die aandelen komen in aanmerking voor een vrijstelling.

Ter info geven we u al mee dat voor inkomstenjaar 2020 (dus aanslagjaar 2021) de vrijgestelde schijf aan dividenden 812 EUR bedraagt per belastingplichtige!

 

Op het moment van dit schrijven, bent u ongetwijfeld druk bezig met het invullen van uw jaarlijkse aangifte in de personenbelasting (of misschien diende u ze wel al in). We maken van deze gelegenheid gebruik om u eraan te herinneren dat indien u titularis was van meer dan één effectenrekening, bij alle bankinstellingen samen (in Belgïe of in het buitenland), dan bent u nog altijd verplicht om dit vermelden voor inkomstenjaar 2019/aanslagjaar 2020 en dit, ongeacht uw aandeel in de gemiddelde waarde van deze effectenrekeningen of de reeds ingehouden of aangegeven taks erop.

Deze meldingsplicht die enkel bestaat uit het aanvinken van het vakje “ja” (codes 1072/2072) staat los van de vraag of er al niet belasting werd ingehouden. U moet dus geen bedrag vermelden  en geen bewijsstukken aan uw aangifte toevoegen.

Deze meldingsplicht is in zeker zin vergelijkbaar met diegene die slaat op rekeningen of levensverzekeringen in het buitenland (hoewel de aan te geven gegevens hier uitgebreider zijn).

Hoewel de taks op de effectenrekening door het Grondwettelijk Hof in 2019 geannuleerd werd, had haar uitspraak geen terugwerkende kracht en de taks werd dus enkel voor de toekomst afgeschaft. Daarom blijft de meldingsplicht behouden in de aangifte voor inkomstenjaar 2019/aanslagjaar 2020 maar mits een aangepaste formulering die nu naar de periode van 01.01.2019 tot 30.09.2019 verwijst.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak