Online Banking

21 september 2020

Fixed Maturity Plan: een hybride oplossing voor uw obligatieportefeuille

Xavier Grimonprez

Fund Analyst

Fixed Maturity Plannen, of FMP’s, zijn gesloten obligatiefondsen met een vaste looptijd waarin beleggers kunnen investeren gedurende een bepaalde inschrijvingsperiode, meestal bij de lancering van het beleggingsfonds. In dit artikel geven we een gedetailleerde omschrijving van het product, beschrijven we de karakteristieken van een FMP en gaan we dieper in op de verschillen tussen een FMP (gesloten obligatiefonds), een gewone obligatie en een open obligatiefonds.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Wat is een Fixed Maturity Plan?

Het doel van een FMP is een stabiel rendement te behalen over een vooraf vastgelegde periode met eventuele tussentijdse couponbetalingen. Daarbij gaat de beheerder van het beleggingsfonds ervan uit dat het vermogen belegd in het fonds aangehouden wordt tot het einde van de looptijd. De invloed van renteschommelingen in de markt kan daardoor tot het minimum beperkt worden. Daarnaast biedt een FMP geen vorm van kapitaalgarantie.

Meestal is het mogelijk om vroeger uit te stappen wanneer u belegd bent in een FMP. In dat geval moet u rekening houden met de renteontwikkelingen. Door de inverse relatie tussen de rente en de marktwaarde van een obligatie, leidt een lagere rente doorgaans tot een verkoop van het obligatiefonds aan een hogere koers. Omgekeerd geldt hetzelfde. Een stijging in de rente leidt tot een daling in de marktwaarde van het beleggingsfonds.

- Roll-over op vervaldag

De mogelijkheid bestaat dat een belegger in een FMP gevraagd wordt om op vervaldag een zogenaamde ‘roll-over’ te accepteren. Daarbij gaan de geïnvesteerde tegoeden over naar een andere FMP waardoor de looptijd wijzigt. Die situatie doet zich meestal voor wanneer de beheerder van een FMP op vervaldag van mening is dat de liquidatie van de onderliggende instrumenten niet gunstig is voor de investeerders. Dat is het gevolg van een gebrek aan liquiditeit door de verslechterde marktomstandigheden waarop niet geanticipeerd werd. Beleggers dienen dus wel degelijk rekening te houden met dit soort risico wanneer ze intekenen op een FMP.

- Kredietrisico

Daarnaast is het kredietrisico, zijnde het risico dat de emittent van een obligatie in gebreke blijft, de voornaamste factor waarmee rekening gehouden moet worden bij een belegging in een FMP. Een FMP heeft als doel dat risico te beperken door een goed gediversifieerde portefeuille aan te houden. Die diversificatie zorgt ervoor dat wanneer een bedrijf in gebreke blijft, het verlies ten opzichte van de totale portefeuille beperkt blijft.

Waarin worden de tegoeden belegd?

- Bedrijfs- en staatsobligaties

FMP’s kunnen beleggen in zowel bedrijfs- als staatsobligaties. Door de lage renteomgeving waarin we ons vandaag bevinden, is het echter onvermijdelijk dat hoogrentende obligaties in portefeuille aangehouden worden om tot een aantrekkelijk rendement te komen. Daar speelt het professionele beheer van een FMP een sleutelrol in. De fondsmanager moet namelijk toezicht houden op het algemene kredietrisico van de portefeuille.

- Corporate Hybrids

Naast gewone bedrijfs- en staatsobligaties wordt er ook vaak belegd in zogenaamde ‘Corporate Hybrids’. Dat zijn achtergestelde leningen die worden uitgegeven door niet-financiële instellingen waarbij de emittent meestal kan kiezen om de lening vervroegd af te lossen indien hij dat voordelig acht. Vaak loopt de dag waarop een emittent het recht heeft om zijn schuld vervroegd af te lossen samen met de vervaldag van het FMP dat het instrument in portefeuille heeft. De emittent heeft bovendien de mogelijkheid om de betaling van de coupon uit te stellen. Gezien de eigenschappen van een Corporate Hybrid, genieten dergelijke instrumenten doorgaans een hogere coupon. Via Corporate Hybrids kan men investeren in uitgiftes van kredietwaardige bedrijven en tegelijkertijd een aantrekkelijk rendement genieten. Door de complexere structuur spreekt het voor zich dat het professionele beheer van het beleggingsfonds een cruciale rol speelt in het selecteren van dergelijke instrumenten.

- ESG-criteria

Ten slotte zien we geregeld posities in FMP’s die rekening houden met de steeds belangrijker wordende ESG-factoren (‘Environment, Social and corporate Governance’) zoals ‘Green Bonds’. Dat zijn obligaties die milieuvriendelijke projecten mee financieren.

Wat is het verschil met een gewone obligatie of een open obligatiefonds?

Onderstaande tabel vergelijkt de karakteristieken van obligaties, open obligatiefondsen en Fixed Maturity Plannen (gesloten obligatiefondsen). Daaruit blijkt dat een FMP vaak de voordelen van een alleenstaande obligatie combineert met de voordelen van een open obligatiefonds. Zo kan een FMP een coupon genieten en wordt er gestreefd naar de terugbetaling van de nominale waarde op vervaldag, zoals bij een obligatie.

Tegelijkertijd tekenen beleggers in op een gediversifieerde portefeuille en genieten ze de expertise van een fondsmanager tegen beheerkosten, zoals bij een open obligatiefonds.

*Indien de obligatie aangehouden wordt tot de vervaldag.
**Indien het FMP aangehouden wordt tot de vervaldag waarbij het renterisico niet volledig verdwijnt, maar meestal beperkt wordt tot het minimum.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak