Maak een afspraak

20 november 2019

De nieuwigheden op het vlak van successierechten en schenkingsrechten in de drie gewesten.

Astrid Dutré

Estate Planner

1. Hervorming en verlaging erfbelasting in het Vlaams Gewest

In 2018 besliste de Vlaamse regering om de erfbelasting te hervormen en te verlagen. Zo is ze beter afgestemd op het nieuwe erfrecht en sluit ze nauwer aan op de nieuwe samenlevingsvormen .

De generatiesprong is voortaan mogelijk door een schenking.

In het Vlaamse regeerakkoord werden een aantal maatregelen aangekondigd op het vlak van de erfbelasting.

 

Naast de vrijstelling op zijn aandeel in de gezinswoning, verkrijgt de langstlevende partner een bijkomende vrijstelling van erfbelasting op de eerste schijf van 50.000 euro roerende goederen.
We spreken in de erfbelasting van 'partners' als het gaat om de langstlevende echtgenoot, de langstlevende wettelijk dan wel feitelijk samenwonende partner. Voor feitelijke samenwonenden is wel vereist dat zij minstens een jaar samenwoonden en een gemeenschappelijke huishouding hadden, terwijl dat voor de gezinswoning drie jaar is.

Voor kinderen die hun beide ouders verliezen én jonger zijn dan 21 jaar, is er een vrijstelling van erfbelasting op de eerste schijf van 75.000 euro roerende goederen én een vrijstelling op de woning van de ouders.

De tarieven in de zijlijn werden aangepast waarbij het hoogste tarief nu 55 % bedraagt en het tarief op de eerste 35.000 euro 25 % bedraagt.

Tarief tussen broers en zussen

Belastingschijven
(in EUR)

Tarief op de schijf  Totale bedrag van de belasting op de voorgaande schijven
(in EUR)
< 35.000  25%  
van 35.000 tot 75.000  30%  8.750
> 75.000  55%  20.750

 

Tarief tussen alle andere personen

Belastingschijven
(in EUR)

  Tarief op de schijf Totale bedrag van de belasting op de voorgaande schijven
(in EUR)
< 35.000    25%  
van 35.000 tot 75.000    45%  8.750
> 75.000    55%  26.750

 

Voortaan is het voor een erfgenaam mogelijk om een gedeeltelijke erfenissprong te realiseren. Dat kan door alle of een deel van de geërfde goederen kosteloos door te geven aan de eigen kinderen (de zogeheten ‘generation skipping’).

We illustreren aan de hand van een voorbeeld. Een van uw ouders overlijdt. U aanvaardt de nalatenschap en u betaalt de erfbelasting. Vervolgens doet u een schenking van alle of een deel van de geërfde goederen (of van eigen roerende goederen met dezelfde waarde). Die schenking kan vrij van schenkbelasting gebeuren voor zover de waarde van de geschonken goederen niet meer bedraagt dan de brutowaarde van de met erfbelasting bezwaarde goederen.

Die schenking dient voor notaris te gebeuren en binnen het jaar na het overlijden van de erflater.

De schenking mag geen opschortende voorwaarde of termijn bevatten.

De gedeeltelijke erfenissprong wordt beheerst door de Vlaamse regelgeving. Dat houdt in dat zowel uw ouder als u Vlaamse residenten dienen te zijn. De woonplaats van uw kinderen (de begiftigden) speelt geen rol.
In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord wordt er gewag gemaakt van verschillende nieuwe maatregelen op het vlak van de erfbelasting:

  • Afschaffing duolegaat: vanaf 2021 zou het niet langer mogelijk zijn om het goede doel een last tot betaling van erfbelasting op te leggen. Er zou wel een tariefverlaging voor de goede doelen voorzien worden.
  • Invoering van een ‘Best friend’-regeling: een ver familielid of derde kan tot 12.500 euro erven aan 3% erfbelasting.
  • Voor niet-geregistreerde schenkingen via een bankgift of voor een Nederlandse notaris zou de risicotermijn worden opgetrokken van 3 naar 4 jaar.

2. Laatste ontwikkelingen erf- en schenkbelasting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De gezinswoning is vrijgesteld van successierechten.
Legaten aan goede doelen zijn voordeliger.

 

Sinds januari 2018 is de gezinswoning vrijgesteld van successierechten in hoofde van de langstlevende huwelijkspartner of langstlevende wettelijk samenwonende partner.
Die vrijstelling betekent dat er geen progressievoorbehoud is voor de andere goederen die de langstlevende huwelijkspartner/wettelijk samenwonende partner erft.
De successierechten op een legaat ten voordele van een vzw bedragen 7% op voorwaarde dat de vzw een federale erkenning verkreeg.
De nieuwe Brusselse regering kondigde een aantal maatregelen aan op het vlak van de successierechten zonder reeds in detail te treden!


3. Laatste ontwikkelingen erf- en schenkbelasting in het Waals Gewest

De gezinswoning is vrijgesteld van successierechten net zoals de geklasseerde monumenten.

Schenkingen kunnen gebeuren aan nieuwe tarieven en de ‘generatiesprong’ werd gestemd.

 

Sinds januari 2018 is de gezinswoning vrijgesteld van successierechten in hoofde van de langstlevende huwelijkspartner of langstlevende wettelijk samenwonende partner.

Die volledige vrijstelling betekent dat er geen progressievoorbehoud is voor de andere goederen die de langstlevende huwelijkspartner/wettelijk samenwonende partner erft.
Sinds 1 januari 2019 is er een vrijstelling van successierechten voor de erfgenaam van een goed geklasseerd als monument, met de bedoeling om de goederen van de overheid in goede staat te onderhouden. De vrijstelling wordt verleend op voorwaarde dat het bedrag uitgespaard aan successierechten wordt geïnvesteerd in onderhouds-, renovatie- of restauratiewerken van de beschermde monumenten en dat binnen een termijn van 10 jaar.

Voor een roerende schenking voorziet het Waals Gewest een tarief van 3,3% voor schenkingen aan kinderen en tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden. Voor schenkingen aan alle andere personen is het tarief 5,5%.

Van zodra de schenkingsrechten zijn betaald, zijn er geen successierechten meer verschuldigd op de schenking.

Ook de schenkingsrechten voor onroerende goederen werden aangepast en liggen in lijn met de schenkingsrechten die al gelden in de andere gewesten. De tarieven variëren van 3 tot 27% voor schenkingen in rechte lijn en tussen partners. Voor onroerende schenkingen aan andere personen lopen de tarieven op van 10% tot 40%.

De ‘schenking met generatiesprong’ werd gestemd maar de datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.

Binnenkort zult u de erfenis van uw ouder dus kunnen aanvaarden en na betaling van de successierechten alle of een deel van de goederen kunnen doorschenken aan uw kinderen zonder betaling van schenkbelasting.

Die schenking dient voor notaris te gebeuren binnen een termijn van 90 dagen na de indiening van de successieaangifte (ofwel uiterlijk 7 maanden na het overlijden).

De generatiesprong is gewestelijke wetgeving, dus zowel u als uw ouder dienen inwoners van het Waals Gewest te zijn. De woonplaats van uw kinderen/de begiftigden van de schenking is van geen belang.

Een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik is niet mogelijk.

De nieuwe Waalse regering heeft geen nieuwe maatregelen aangekondigd op het vlak van de successierechten.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak