Nagelmackers maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Daardoor kunnen we beter voldoen aan uw behoeften en voorkeuren.
Wenst u meer informatie of weigert u het gebruik van cookies? Klik hier. Verdergaan op de website

23 mei 2018

De levensverzekering in uw successieplanning

Sophie Slits

Estate Planner

Een levensverzekering stelt u in staat om een deel van uw vermogen over te dragen aan een of meerdere dierbaren. Door een schenking en een levensverzekering met een aanvaardende begunstigde te combineren, kunt u uw vermogen bovendien op een fiscaal voordelige manier overdragen en de controle erover behouden. Welke voordelen biedt een levensverzekering in het kader van successieplanning?

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Uw vermogen verdelen onder uw dierbaren

Het opstellen van een begunstigingsclausule is essentieel. Door de vrijheid die u geniet bij het opmaken van deze clausule is een levensverzekering vergelijkbaar met een testament.

Wanneer u een levensverzekering onderschrijft, hebt u de mogelijkheid om de begunstigde aan te duiden die in geval van overlijden het kapitaal verkrijgt. Indien u niemand aanwijst, wordt het kapitaal bij uw overlijden toegewezen aan uw nalatenschap.

U kunt een of meer begunstigden aanduiden, al dan niet opeenvolgend, op generieke of nominatieve wijze. Om misverstanden te vermijden bij het toewijzen van het vermogen, moet de toewijzing van de begunstigde(n) eenduidig zijn.

U kunt de verdeling van het kapitaal onder de begunstigden ook bepalen. Indien u geen verdeling vastlegt voor de begunstigden, zal het kapitaal in gelijke delen in volle eigendom onder hen verdeeld worden.

Indien u ‘de nalatenschap’ aanduidt als begunstigde bij overlijden, wordt het overlijdenskapitaal van de levensverzekering volgens de wettelijke erfopvolging of overeenkomstig uw testament uitgekeerd.

Indien u uw echtgeno(o)t(e) en kinderen aanduidt als begunstigden, voorziet de wetgeving inzake verzekeringen dat het overlijdenskapitaal voor de helft aan de echtgeno(o)t(e) en voor de helft aan de kinderen uitgekeerd zal worden en dat in gelijke delen.

Indien de verzekeringnemer minderjarig is, is de begunstigde automatisch de nalatenschap. Zodra de verzekeringnemer 18 is, kan hij vrijuit de begunstigde van de verzekering kiezen.

Wat zijn de rechten van de aanvaardende begunstigde?

Indien de begunstigde van de levensverzekering de begunstiging van het kapitaal via een bijvoegsel aanvaardt, kan de verzekeringnemer de aanvaardende begunstigde niet meer herroepen. Hij kan verder geen afkoop meer doen of afstand doen van zijn rechten als verzekeringnemer zonder het akkoord van de begunstigde.

Levensverzekering en successierechten

Naargelang de structuur van het contract is het uitgekeerde kapitaal onderworpen aan successierechten.

De successierechten zijn een gewestelijke bevoegdheid en liggen naargelang het gewest tussen 3 en 80%. De fiscale woonplaats van de overledene bepaalt welk gewest bevoegd is. Heeft de overledene in de laatste 5 jaar vóór zijn overlijden op verschillende plaatsen in België gewoond, dan gelden de tarieven van het gewest waar de overledene in deze periode van 5 jaar het langst heeft gewoond.

Is de begunstigde van uw levensverzekering uw echtgeno(o)t(e)?

Als de echtgeno(o)t(e) aangeduid wordt als begunstigde van het contract, dan is het kapitaal dat onderworpen wordt aan successierechten afhankelijk van de structuur van het contract en van het huwelijksstelsel dat de echtgenoten kozen.

Indien de premie betaald wordt met gemeenschappelijke tegoeden, dan moet de begunstigde echtgeno(o)t(e) successierechten betalen op de helft van het overlijdenskapitaal.

Indien de premie betaald wordt met eigen tegoeden van de verzekeringnemer, dan moet de begunstigde echtgeno(o)t(e) successierechten betalen op het volledige overlijdenskapitaal.

Wanneer moeten de successierechten betaald worden?

Naargelang de structuur van het contract en het bevoegde gewest, vindt de betaling van de successierechten op verschillende momenten plaats (bv. bij het overlijden, bij het overlijden van de echtgeno(o)t(e), bij het afkopen van het contract door de overlevende echtgeno(o)t(e) enz.).

Kapitaal schenken, maar er de controle over behouden en de mogelijkheid om het terug te krijgen in geval van vooroverlijden van de begiftigde!

U kunt een levensverzekering onderschrijven in het kader van successieplanning. De structuur van de levensverzekering maakt daarbij het verschil.

Een ouder die een deel van zijn vermogen wil toewijzen aan zijn kind en er toch de controle over wil behouden, kan het vermogen schenken aan zijn kind, dat het geld zal beleggen in een levensverzekering.

Een roerende schenking kan voor een notaris of onderhands gebeuren.

Wanneer het kind de levensverzekering onderschrijft, wordt het de verzekeringnemer en de verzekerde en duidt het zijn ouder aan als begunstigde bij overlijden. De ouder aanvaardt de begunstiging van de levensverzekering om er controle over te kunnen uitoefenen.

Om zich ervan te vergewissen dat de geschonken goederen in geval van het overlijden van zijn kind terugkeren, voorziet de ouder in de schenkingsakte een conventioneel beding van terugkeer. Indien het begiftigde kind vooroverlijdt, verlangt de belastingadministratie voor de toepassing van het conventionele beding van terugkeer dat de schenker de schenking bewijst, dat er een conventioneel beding van terugkeer bestaat, dat er geen afstand werd gedaan van deze clausule en dat deze clausule uitdrukkelijk vermeld wordt in de verzekeringspolis.

Indien de ouder overlijdt, mag het kind vrijuit beschikken over het kapitaal belegd in de levensverzekering. Indien de schenking werd geregistreerd of indien ze meer dan drie jaar voor het overlijden van de schenker heeft plaatsgevonden, dan zal de begiftigde/verzekeringnemer geen erfbelasting op het ontvangen bedrag verschuldigd zijn.

Is het mogelijk om een levensverzekering te schenken?

Via een authentieke schenkingsakte kunt u uw rechten als verzekeringnemer overdragen. Bij dit soort schenkingen moeten schenkingsrechten betaald worden op het ogenblik van de schenking voor een notaris.
In navolging van deze schenking moet een bijvoegsel bij het contract opgesteld worden.
Het is bovendien mogelijk dat er successierechten betaald moeten worden op de toename van het gegeven kapitaal op het moment van het overlijden. Dit verschilt naargelang de positie van de belastingadministratie van het bevoegde gewest.

 

Wat als u afstand doet van de nalatenschap maar begunstigde bent van een verzekering?

De begunstigde bij overlijden ontvangt het kapitaal van de levensverzekering rechtstreeks als begunstigde van de verzekering en niet in zijn hoedanigheid van erfgenaam.

De begunstigde die met naam genoemd wordt en die ook een erfgenaam is van de overledene, zou de nalatenschap bijgevolg dus kunnen weigeren, maar toch recht hebben op de uitkering uit het levensverzekeringscontract.

Dit kapitaal wordt in principe onderworpen aan successierechten.

Kunt u uw kinderen onterven?

Aangezien de verzekeringnemer zijn begunstigde vrij kan kiezen bij levensverzekeringen, zou men kunnen denken dat iedere verzekeringnemer zijn kinderen kan onterven.

Dat is echter niet mogelijk aangezien de wet verduidelijkt dat het overlijdenskapitaal verlaagd zou kunnen worden indien de reserve van reservataire erfgenamen aangetast zou zijn.

Vanaf september 2018 en enkel voor contracten die na september 2017 opgemaakt werden, kan het overlijdenskapitaal ook in de nalatenschap ingebracht worden.

Met een levensverzekering kunt u uw vermogen eenvoudig en discreet toebedelen aan uw dierbaren. Het is bovendien mogelijk om uw levensverzekering een extra dimensie te geven zodat het een interessant instrument wordt voor uw successieplanning. Bespreek het met een van onze specialisten.

Maak een afspraak

 

Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en verbindt geenszins de bank. Zij houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie en kan in geen geval gelijkgesteld worden met een juridisch of fiscaal advies noch met een raad over financiële planning.
Gezien de complexiteit van bepaalde operaties en hun implicaties op burgerrechtelijk en fiscaal vlak, raden wij u ten stelligste aan om uw notaris of uw persoonlijk adviseur te raadplegen.

 

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak