Maak een afspraak

2 augustus 2019

De inbreng van schenkingen en de verklaring van behoud

Astrid Dutré

Estate Planner

Het nieuwe erfrecht in werking sinds 1 september 2018 …

De basisprincipes van ons erfrecht stammen nog uit de 19de-eeuwse Code Napoléon. Het Burgerlijk Wetboek werd sindsdien uiteraard regelmatig bijgewerkt en afgestemd op de maatschappelijke veranderingen van de afgelopen decennia.

In 2018 wilde de wetgever nog een stap verder gaan om nog meer rekening te houden met de nieuwe maatschappelijke realiteit. Hij paste daarom een aantal wettelijke bepalingen aan die tot een oneerlijke verdeling leidden.

In dit artikel beperken we ons tot de inbreng van schenkingen. Wat houdt die inbreng in? Aan welke waarde gebeurt die? En wat met de schenkingen uit het verleden?

Aan de hand van twee voorbeelden wordt al snel duidelijk dat een verklaring van behoud nuttig kan zijn! Wacht dus niet langer …

De inbreng van schenkingen

Indien u aan uw kinderen schenkt, is het vaak de bedoeling dat alle erfgenamen gelijk behandeld worden. Daarom moeten alle schenkingen die de overledene deed met de andere goederen die nog aanwezig zijn in de nalatenschap samengebracht  worden. Dat heet in het juridische jargon de ‘inbreng van schenkingen’.

Sinds de hervorming gebeurt de inbreng van schenkingen aan de waarde op de dag van de schenking, zowel voor roerende als onroerende goederen, te indexeren  tot aan het overlijden van de schenker.

Werden er aan de schenking bepaalde modaliteiten gekoppeld zoals een voorbehoud van vruchtgebruik, dan wordt er in principe gekeken naar de waarde op het moment van overlijden.

De oude inbrengregels maakten een onderscheid naargelang het goed dat geschonken werd. Voor roerende goederen werd rekening gehouden met de waarde op de dag van de schenking; voor onroerende goederen werd de waarde op de dag van het overlijden van de schenker in acht genomen. Door dat onderscheid kon er een onevenwicht tussen de begiftigden ontstaan.

Enkele voorbeelden ter verduidelijking

  • Eerste voorbeeld: u hebt geld geschonken

In 2004 schonk een moeder 50.000 euro aan haar zoon. In 2010 schonk ze aan haar dochter ook 50.000 euro. Volgens haar werden beide kinderen zo gelijk behandeld.
Die schenkingen zijn een voorschot op de erfenis, die de kinderen in de nalatenschap van hun moeder moeten inbrengen. Zonder verklaring van behoud zal de zoon 50.000 euro moeten inbrengen, geïndexeerd sinds 2004, terwijl dat voor de dochter 50.000 euro is, geïndexeerd sinds 2010.

Indien de moeder het liever anders ziet, kan zij een verklaring van behoud opstellen voor die schenkingen. Beide schenkingen zullen dan ingebracht worden aan  de waarde van de dag van de schenking, namelijk 50.000 euro.

  • Tweede voorbeeld: u hebt aandelen van uw familiebedrijf met voorbehoud van vruchtgebruik geschonken

Guido is 60 jaar oud en heeft twee kinderen, Jan en Julie. Hij schonk de aandelen van zijn familiale vennootschap aan zijn zoon Jan, zijn gedoodverfde opvolger en even gepassioneerd bezig met het ondernemerschap.

Guido schonk met voorbehoud van vruchtgebruik om zijn levensstandaard veilig te stellen. Wanneer Guido overlijdt, zal zijn zoon Jan de aandelen moeten inbrengen aan de waarde op dat moment.

De waardestijging en de meerwaarde op de aandelen zal Jan dus moeten delen met zijn zus Julie, terwijl die te danken zijn aan het harde labeur van Jan. Om die reden kan Guido een verklaring van behoud afleggen. De waarde van de aandelen die Jan moet inbrengen, wordt dan vastgeklikt aan de waarde op datum van de schenking.


Is een verklaring van behoud nodig?

De nieuwe inbrengregels voor schenkingen zijn in principe op alle schenkingen van toepassing die voor 1 september 2018 gedaan werden.

Indien u na een gesprek met uw notaris ook verkiest om de oude regels te behouden voor uw reeds uitgevoerde schenkingen, kunt u een verklaring van behoud opstellen. Die verklaring moet voor 1 september 2019 voor de notaris worden afgelegd.

Is zo’n verklaring ook voor u nuttig? Dat hangt af van uw familiale situatie en het type schenking dat u in het verleden deed.

Belangrijk om weten is dat die verklaring van behoud betrekking heeft op alle schenkingen die u in het verleden al deed voor de start van het nieuwe erfrecht op 1 september vorig jaar. U kunt niet kiezen, het is een alles-of-nietsverhaal.

U kunt hier onze brochure ‘Uw successieplanning begint vandaag’ downloaden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst Estate Planning of bij uw notaris.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak