Maak een afspraak

12 februari 2019

Aangifte en betaling van de taks op effectenrekeningen voor 2018

Die nieuwe taks van 0,15% werd begin 2018 ingevoerd en is van toepassing op elke natuurlijke persoon die financiële instrumenten aanhoudt op een of meer effectenrekeningen bij een financiële instelling, waarvan de gemiddelde totale waarde 500.000 EUR of meer bedraagt.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Die taks betreft niet alleen Belgische belastingplichtigen die effectenrekeningen bezitten in België en/of in het buitenland, maar ook niet-rijksinwoners voor effectenrekeningen die zij aanhouden bij een Belgische financiële tussenpersoon.

Hoe wordt de taks geïnd?

Belgische financiële instellingen zijn verplicht de eventueel verschuldigde taks te berekenen en die bevrijdend te innen:

• automatisch, wanneer de drempel van 500.000 EUR per rekeninghouder en per financiële instelling wordt bereikt;
• in overige gevallen op vraag van de rekeninghouder ('opt-in').

Buitenlandse financiële instellingen zijn niet verplicht de eventueel verschuldigde taks te berekenen en die bevrijdend te innen, maar hebben de mogelijkheid om die dienst aan te bieden aan hun cliënten die Belgische rijksinwoners zijn.

Indien u in 2018 bij meerdere banken in België financiële instrumenten bezat (en/of op een of meerdere effectenrekening(en) in het buitenland), met een gemiddelde waarde van 500.000 EUR of meer, en die taks niet/onvoldoende werd ingehouden op het einde van het vorige jaar, bent u verplicht:

1. in uw volgende aangifte van personenbelasting het bestaan te vermelden van meerdere effectenrekeningen op uw naam;

2. de verschuldigde taks te berekenen en aan te geven, ten laatste op de uiterste datum waarop u de aangifte van personenbelasting kan indienen via het elektronische platform MyMinfin;

3. de taks ten laatste op 31 augustus 2019 te betalen (de praktische modaliteiten moeten nog in een koninklijk besluit worden vastgelegd).

Is de fiscus op de hoogte van uw buitenlandse rekeningen?

Ja, wanneer het een land betreft dat de 'Common Reporting Standard' (CRS) heeft onderschreven, een internationale norm inzake gegevensuitwisseling voor financiële tegoeden (rekeningen, effectenrekeningen en verzekeringsovereenkomsten van tak 21, 26 en 23).

Aan de hand van de jaarlijks verstrekte gegevens, waaronder de waarde van de effectenrekeningen op 31/12, kan worden nagegaan of aan de verplichtingen inzake aangifte en betaling is voldaan. Een bijkomend gevolg is dat een regularisatieprocedure in principe uitgesloten is voor wie schriftelijk in kennis is gesteld van specifieke lopende onderzoekdaden.

Meer informatie over de berekening van die taks?

Lees dan ons artikel ‘Wordt u getroffen door de effectentaks?’. Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om een van onze estate planners te contacteren of een afspraak te maken.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak