Nagelmackers maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Daardoor kunnen we beter voldoen aan uw behoeften en voorkeuren.
Wenst u meer informatie of weigert u het gebruik van cookies? Klik hier. Verdergaan op de website

8 februari 2018

Wat betekent de stemming van de taks op effectenrekeningen voor u?

Sandrine Geirnaert

Estate Planner

U hebt waarschijnlijk reeds via de pers vernomen dat de Kamer op 1 februari de nieuwe wet tot invoering van de effectentaks heeft gestemd. Deze nieuwe taks zal in voege treden op de dag volgend na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Hieronder vindt u de krachtlijnen van deze nieuwe taks.

Wordt u getroffen door de effectentaks?

De taks viseert alle natuurlijke personen die financiële instrumenten aanhouden die ingeschreven zijn op één of meerdere effectenrekeningen bij een financiële tussenpersoon en waarvan de gemiddelde totale waarde 500.000 euro of meer is.

Onder financiële instrumenten worden begrepen: aandelen en obligaties (al dan niet beursgenoteerd), aandelen van een bevek, aandelen van een gemeenschappelijk beleggingsfonds, kasbons of warranten.

Fiscale rijksinwoners worden geviseerd zowel wat betreft hun effectenrekeningen die ze in België aanhouden, als deze in het buitenland.

Ook niet-rijksinwoners die titularis zijn van een effectenrekening bij een Belgische financiële tussenpersoon worden in principe onderworpen. Als deze laatsten echter van een dubbelbelastingsverdrag kunnen genieten dat ook van toepassing is op de vermogensbelasting, dan kan ervan uitgegaan worden dat de taks op effectenrekeningen voor hen niet geldt.

Een Fransman zou hierdoor wel onder de effectentaks vallen, terwijl een Nederlander zou ontsnappen.

Hoeveel bedraagt de taks?

Het tarief van de taks bedraagt 0,15% en zal worden toegepast op het volledige bedrag zodra de drempel van 500.000 euro werd bereikt.

Hoe zal de gemiddelde waarde van uw portefeuille worden berekend?

Voor 2018 zal de gemiddelde waarde van de financiële instrumenten die ingeschreven zijn op uw effectenrekeningen worden berekend over de periode die loopt vanaf de inwerkingtreding van de wet tot en met 30 september 2018. Behoudens specifieke gevallen (toevoeging van een titularis, overdracht naar een andere bank …) zal dit overeenstemmen met het gemiddelde van de waarden op het einde van elk civiel trimester.

Hieronder vindt u een voorbeeld van hoe de gemiddelde waarde en de taks zullen worden berekend.
490.000 €

Waarde van de financiële instrumenten op 31.03.2018 490.000 €
Waarde van de financiële instrumenten op 30.06.2018 505.000 €
Waarde van de financiële instrumenten op 30.09.2018 510.000 €
Gemiddelde totale waarde in 2018 501.667 €
Verschuldigde taks: 501.667 € x 0,15% 752,50 €

Vanaf 2019 zal de waardering op dezelfde manier gebeuren, maar dan over een periode van 12 maanden die loopt van 1 oktober van het voorgaande jaar tot 30 september.

U hebt meerdere effectenrekeningen bij dezelfde bank?

De waardering van de belastbare financiële instrumenten zal in principe gebeuren op geconsolideerde basis, d.w.z. door de verschillende effectenrekeningen waarvan u titularis bent samen te tellen (globaliseren).

Hoe zal de taks worden ingehouden?

Op het einde van de berekeningsperiode, in principe in de loop van oktober, zal de bank u informeren over de gemiddelde waarde van de financiële instrumenten die ingeschreven zijn op uw effectenrekening(en). De bank zal overgaan tot aangifte en inhouding aan de bron van deze taks indien de gemiddelde totale waarde ten minste 500.000 euro bedraagt. In dat geval zal de bank u het bedrag van de ingehouden taks meedelen.

U hebt meerdere effectenrekeningen bij verschillende financiële instellingen?

Indien de gemiddelde waarde van deze financiële instrumenten in totaal minstens 500.000 euro bedraagt en deze taks niet (of onvoldoende) aan de bron werd ingehouden door de financiële instellingen bij wie u deze effectenrekeningen aanhoudt, dan zult u zelf een aangifte moeten indienen en deze taks betalen.

U kunt zich echter van deze verplichting ontdoen en bijgevolg van een zekere discretie t.o.v. de fiscus genieten door te opteren voor een inhouding van de taks aan de bron. U zult deze keuze aan de financiële instellingen moeten meedelen ten laatste eind november.

U hebt een effectenrekening samen met andere personen?

Om in hoofde van elke titularis na te gaan of de drempel van 500.000 euro bereikt wordt, voorziet de wet dat de gemiddelde waarde van de financiële instrumenten in gelijke delen moet verdeeld worden over het aantal co-titularissen.

Hierna vindt u een voorbeeld van hoe de belastbare gemiddelde waarde van financiële instrumenten en de taks zullen berekend worden:

Effectenrekeningen Gemiddelde waarde van financiële instrumenten Deel van Mevrouw Deel van Meneer Deel van de zoon
Op naam van Meneer en Mevrouw 800.000 € 400.000 € 400.000 €  
         
Op naam van Meneer (in vruchtgebruik) en van de zoon (in naakte eigendom) 500.000 €   250.000 € 250.000 €
         
Belastbare gemiddelde waarde van de financiële instrumenten   400.000 € 650.000 € 250.000 
         
Verschuldigde taks   0 € 975 € 0 €


Door de gelijke proportionele verdeling zal de taks enkel verschuldigd zijn in hoofde van Meneer en zal deze 975 euro bedragen.

Mits bewijsstukken kan er rekening gehouden worden met het werkelijke deel dat wettelijk of conventioneel aan elke partij toebehoort:

  • via een latere aanvraag tot terugbetaling indien de taks reeds aan de bron werd ingehouden;
  • via de aangifte die door elke titularis wordt ingediend indien de taks niet reeds aan de bron werd ingehouden.


In het bijzondere geval van een portefeuille aangehouden in vruchtgebruik – naakte eigendom, kan er gebruik gemaakt worden van de waarderingsregels voor het vruchtgebruik voorzien in het Burgerlijk Wetboek (art. 745 sexies §3).

 

Aangezien de definitieve wettekst nog niet gepubliceerd is en er nog veel praktische vragen zijn over de implementatie van de wet door de financiële instellingen, kan de voorgaande informatie in de komende weken nog wijzigingen ondergaan. 

 

Blijf op de hoogte

Ik ga ermee akkoord om via e-mail nieuwsbrieven en commerciële informatie te ontvangen van Bank Nagelmackers nv.

Wat is uw doel? Kom er eens over praten met uw Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een financieel routeplan op dat u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak