Online Banking

 • Home
 • MiFID
 • Samenvatting van het beleid inzake de uitvoering van orders (Best execution)

Samenvatting van het beleid inzake de uitvoering van orders (Best execution)

Deze samenvatting biedt een weergave van het beleid van Bank Nagelmackers nv (hierna ‘de bank’) inzake haar verplichting om op een consistente wijze het best mogelijke resultaat te behalen bij het doorgeven of uitvoeren van orders voor al haar cliënten (uitgezonderd het actieve beheer van beleggingsfondsen door de bank). Dit beleid is van toepassing vanaf 1 februari 2020.

Orders worden verwerkt tijdens de openingsuren op Belgische bankwerkdagen (zijnde maandag tot en met vrijdag, behalve wettelijke feestdagen en zgn. bank holidays) van 9 uur tot 17 uur.

Het doorgeven van orders per telefoon is enkel toegelaten voor aandelen en obligaties, en dit enkel in het kader van de dienstverlening via de Execution Desk (aandelen en niet-complexe obligaties) en in het kader van adviserend vermogensbeheer (aandelen, niet-complexe obligaties maar ook complexe obligaties). Voor alle andere type orders dient u contact op te nemen met een medewerker van een kantoor, die uw order onmiddellijk na ondertekening doorgeeft voor uitvoering.

De werkwijze van de bank om aan deze verplichting tegemoet te komen, wordt hierna uiteengezet voor elk type financieel instrument. Waar relevant, wordt een onderscheid gemaakt al naargelang het type dienstverlening.
De selectie door de bank van financiële tussenpersonen en handelsplatformen gebeurt commissieneutraal. Ook andere voordelen spelen hierbij geen rol, de bank ontvangt bijvoorbeeld geen ‘research’ vanwege haar tegenpartijen waarvoor zij hen niet marktconform vergoedt.

De bank zal op regelmatige tijdstippen, en ten minste jaarlijks, controleren of de door haar geselecteerde financiële tussenpersonen en handelsplatformen het best mogelijke resultaat voor haar cliënten blijven garanderen.

Jaarlijks zal de bank een overzicht publiceren van de top 5 door haar gebruikte financiële tussenpersonen en handelsplatformen. Dit overzicht is beschikbaar in alle kantoren van de bank en op nagelmackers.be/nl/mifid.

Indien u meer informatie wilt betreffende dit beleid inzake optimale uitvoering van orders, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur. De laatste versie van deze samenvatting is altijd beschikbaar in alle kantoren van de bank en op nagelmackers.be/nl/mifid. Bij wijzigingen wordt de cliënt hiervan zo vlug mogelijk in kennis gesteld.

 

 

 

Aandelen & rechten

Voor de uitvoering van orders in aandelen en rechten doet de bank een beroep op KBC Bank als unieke financiële tussenpersoon. De bank oordeelt dat KBC Bank, op basis van haar beleid inzake optimale uitvoering van orders, in staat is om steeds het best mogelijke resultaat te kunnen garanderen voor haar cliënten wat betreft de uitvoering van deze orders. De bank geeft de orders die zij ontvangt van haar cliënten onmiddellijk door aan KBC Bank ter uitvoering.

Op basis van het beleid inzake optimale uitvoering van KBC Bank zullen orders in aandelen en rechten worden uitgevoerd op de volumemarkt.

De bank aanvaardt de volgende soorten orders (aankoop en verkoop) voor aandelen en rechten die noteren in Noord-Amerika (USA & Canada) en binnen de Europese Economische Ruimte:

 • marktorders;
 • orders met een specifieke instructie van de cliënt inzake de limieten van toepassing op de prijs:
  • limietorders;
  • ‘stop/loss’-orders;
  • ‘stop/limit’-orders;
 • orders met een andere specifieke instructie van de cliënt (bijvoorbeeld wat betreft de markt of de geldigheidsduur van het order).

Het is mogelijk dat de markt die wordt geselecteerd voor de uitvoering van het betrokken instrument (hetzij door KBC Bank, hetzij op basis van een specifieke instructie van de cliënt), bepaalde soorten orders niet aanvaardt. In dat geval zal het order geweigerd worden en zal de bank u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Indien de cliënt specifieke instructies geeft met betrekking tot de uitvoering van een order, hetzij wat betreft de limieten van toepassing op de prijs, hetzij wat betreft de markt waarop het order moet worden uitgevoerd of hetzij wat betreft de geldigheidsduur van een order, kan de bank niet langer verzekeren dat KBC Bank de optimale uitvoering van het order kan garanderen voor wat betreft het element of de elementen waarvoor de cliënt een specifieke instructie gegeven heeft.

Binnen het kader van de dienstverlening discretionair vermogensbeheer zal de bank orders van verschillende cliënten onder discretionair beheer samenvoegen. De bank zorgt ervoor dat zij deze steeds correct kan toewijzen aan de betrokken cliënten en heeft principes uitgewerkt betreffende de pro rata toewijzing aan de betrokken cliënten, indien er onvoldoende volume zou zijn om het volledige geaggregeerde order uit te voeren.

Obligaties

Voor de uitvoering van orders in obligaties, is de bank zelf verantwoordelijk voor de optimale uitvoering van de betrokken orders en staat zij dus zelf in voor het behalen van het best mogelijke resultaat voor haar cliënten.

De bank aanvaardt voor obligaties uitsluitend marktorders (aankoop en verkoop), specifieke instructies zijn niet mogelijk.

Het aanbod van de verhandelbare obligaties is afhankelijk van de MiFID-cliëntencategorie en het type dienstverlening waarvan de cliënt gebruikmaakt:

 • Aankoop- en verkoopporders in niet-complexe obligaties zijn mogelijk voor alle cliënten;
 • Aankoop- en verkooporders in complexe obligaties zijn enkel mogelijk enerzijds voor professionele cliënten en anderzijds in het kader van discretionair en adviserend vermogensbeheer indien de cliënt voldoet aan de MiFIDkennis- en ervaringstest.

Obligatieorders worden uitgevoerd via een uniek handelsplatform, namelijk de multilaterale handelsfaciliteit Bloomberg ALLQ, waarlangs de bank toegang heeft tot een selectie van tegenpartijen waarmee zij het betrokken order kan uitvoeren en waarbij rekening wordt gehouden met de totale tegenprestatie die wordt behaald ten behoeve van haar cliënten, in het bijzonder de kosten en de prijs, snelheid en waarschijnlijkheid van uitvoering, alsook de liquiditeit in de markt.

Indien via Bloomberg ALLQ onvoldoende liquiditeit beschikbaar is, zullen orders binnen het kader van adviserend of discretionair vermogensbeheer over-the-counter (OTC) worden uitgevoerd. Bij het selecteren van de tegenpartij zal de bank eveneens rekening houden met de totale tegenprestatie die wordt behaald ten behoeve van haar cliënten, in het bijzonder de kosten en de prijs, alsook het volume. Specifieke controles zullen worden uitgevoerd met betrekking tot de redelijkheid van de prijs die met de tegenpartij wordt bepaald.

Orders buiten een discretionair en adviserend vermogensbeheer zullen doorgegeven worden aan de financiële tussenpersoon KBC Bank.

Binnen het kader van de dienstverlening discretionair vermogensbeheer, zal de bank orders van verschillende cliënten onder discretionair beheer samenvoegen. De bank zorgt ervoor dat zij deze steeds correct kan toewijzen aan de betrokken cliënten en heeft principes uitgewerkt betreffende de pro rata toewijzing aan de betrokken cliënten, indien er onvoldoende volume zou zijn om het volledige geaggregeerde order uit te voeren.

Beleggingsfondsen

Orders met betrekking tot de aankoop en verkoop van deelbewijzen van beleggingsfondsen (fonds) worden door de bank doorgegeven aan de depositaris voor de deelbewijzen van het betrokken fonds. De depositaris bezorgt de orders aan de transferagent van het betrokken fonds. Aankooporders worden enkel aanvaard voor fondsen die de bank in haar aanbod heeft opgenomen. Verkooporders zijn mogelijk voor alle fondsen die de cliënt in portefeuille heeft. De bank geeft de orders die zij ontvangt van de cliënt onmiddellijk door aan de betrokken depositarissen.

Het prospectus van het betrokken fonds bepaalt de handelsperiode van de deelbewijzen van het fonds (bijvoorbeeld dagelijks, wekelijks, etc.). In het prospectus wordt eveneens een tijdstip bepaald waarop orders inzake de deelbewijzen van het betrokken fonds ten laatste dienen te worden doorgegeven aan de transferagent om nog binnen de lopende handelsperiode te vallen (‘cut-off time’). De betrokken depositaris zal alle orders inzake deelbewijzen van een bepaald fonds die hij ontvangt gedurende een bepaalde handelsperiode groeperen en doorgeven aan de transferagent voor de cut-off time. De orders die de depositaris nadien ontvangt, zal hij aan de transferagent doorgeven voor de volgende cut-off time en deze worden dus uitgevoerd binnen de volgende handelsperiode.

Trackers en andere genoteerde fondsen

Trackers en andere genoteerde fondsen worden enkel aangeboden in het kader van de dienstverlening adviserend en/of discretionair vermogensbeheer. Binnen die dienstverlening aanvaardt de bank aan- en verkooporders inzake trackers opgenomen in het productuniversum van de bank.

Daarbuiten kunnen enkel verkooporders doorgegeven worden met betrekking tot de trackers en andere genoteerde fondsen die de cliënten al in portefeuille hebben.

Voor de uitvoering van orders in trackers en andere genoteerde fondsen, doet de bank een beroep op KBC Bank als unieke financiële tussenpersoon. De bank oordeelt dat KBC Bank, op basis van haar beleid inzake optimale uitvoering van orders, in staat is om steeds het best mogelijke resultaat te kunnen garanderen voor de cliënt wat betreft de uitvoering van deze orders. De bank geeft de orders die zij ontvangt van de cliënt onmiddellijk door aan KBC Bank ter uitvoering.

Op basis van het beleid inzake optimale uitvoering van KBC Bank zullen orders in trackers en andere genoteerde fondsen worden uitgevoerd op de volumemarkt.

De bank aanvaardt de volgende soorten orders (aankoop enkel voor Private Banking-cliënten en verkoop) voor trackers en andere genoteerde fondsen indien de marktplaats dit toelaat:

 • marktorders;
 • orders met een specifieke instructie van de cliënt inzake de limieten van toepassing op de prijs:
  • limietorders;
  • ‘stop/loss’-orders;
  • ‘stop/limit’-orders;
 • orders met een andere specifieke instructie van de cliënt (bijvoorbeeld wat betreft de markt of de geldigheidsduur van het order).

Het is mogelijk dat de markt die wordt geselecteerd voor de uitvoering van het betrokken instrument (hetzij door KBC Bank, hetzij op basis van een specifieke instructie van de cliënt), bepaalde soorten orders niet aanvaardt. In dat geval zal het order geweigerd worden en zal de bank u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

 

Indien de cliënt specifieke instructies geeft met betrekking tot de uitvoering van een order, hetzij wat betreft de limieten van toepassing op de prijs, hetzij wat betreft de markt waarop het order moet worden uitgevoerd of hetzij wat betreft de geldigheidsduur van een order, kan de bank niet langer verzekeren dat KBC Bank de optimale uitvoering van het order kan garanderen voor wat betreft het element of de elementen waarvoor de cliënt een specifieke instructie gegeven heeft.

Binnen het kader van de dienstverlening discretionair vermogensbeheer zal de bank orders van verschillende cliënten onder discretionair beheer samenvoegen. De bank zorgt ervoor dat zij deze steeds correct kan toewijzen aan de betrokken cliënten en heeft principes uitgewerkt betreffende de pro rata toewijzing aan de betrokken cliënten, indien er onvoldoende volume zou zijn om het volledige geaggregeerde order uit te voeren.

Gestructureerde producten

Orders met betrekking tot het inschrijven op een gestructureerd product worden enkel aanvaard in het kader van dienstverlening buiten adviserend en/of discretionair vermogensbeheer.

Wanneer de bank gestructureerde producten in primaire uitgifte verdeelt, dienen orders van cliënten om in te schrijven op het betrokken product te worden doorgegeven aan de bank voor het einde van de inschrijvingsperiode van het betrokken product, zoals bepaald in het prospectus. De bank zal alle orders die zij vanwege cliënten heeft ontvangen tijdens de inschrijvingsperiode doorgeven aan de emittent van het betrokken product ter uitvoering.

Indien cliënten wensen uit te stappen uit een gestructureerd product dat zij in portefeuille hebben, geeft de bank deze orders door aan de depositaris van het betrokken product. De depositaris bezorgt de orders aan de emittent van het betrokken product. De bank geeft de orders die zij ontvangt van de cliënt onmiddellijk door aan de betrokken depositarissen.

Het prospectus van het betrokken product bepaalt de handelsperiode ervan (bijvoorbeeld dagelijks, wekelijks, etc.). In het prospectus wordt eveneens een tijdstip bepaald waarop orders ten laatste dienen te worden doorgegeven aan de emittent om nog binnen de lopende handelsperiode te vallen (‘cut-off time’). De betrokken depositaris zal alle orders die hij ontvangt gedurende een bepaalde handelsperiode groeperen en doorgeven aan de emittent voor de cut-off time. De orders die de depositaris nadien ontvangt, zal hij aan de emittent doorgeven voor de volgende cut-off time en deze zullen dus worden uitgevoerd binnen de volgende handelsperiode.

Getransfereerde producten (hierboven niet vermeld)

Indien de cliënt financiële instrumenten heeft overgedragen naar zijn effectenrekening bij de bank, die niet in één van de bovenstaande categorieën vallen, dan aanvaardt de bank enkel verkooporders met betrekking tot deze financiële instrumenten. Het dient steeds te gaan om marktorders, de bank aanvaardt geen specifieke instructies vanwege de cliënt.

Voor de uitvoering van deze orders doet de bank een beroep op KBC Bank als unieke financiële tussenpersoon.

Glossarium

Aandelen

a) Definitie

 • Een aandeel is een effect uitgegeven door een bedrijf, dat recht geeft op een deelneming in de resultaten en doorgaans op een stem in de Algemene Vergaderingen van de aandeelhouders.
 • Bij een belegging in aandelen kan het rendement bestaan uit de betaling van dividenden, koerswinst of koersverlies en – indien in een andere munt werd belegd – valutawinst of valutaverlies.

b) Risico’s

 • Bij de liquidatie van de onderneming (vrijwillig of door faillissement) wordt de aandeelhouder terugbetaald na alle schuldeisers met inbegrip van de obligatiehouders en de achtergestelde obligatiehouders.
 • De waarde van een genoteerd aandeel wordt bepaald op de beurs en is onderhevig aan de wetten van vraag en aanbod.
 • De waarde van een aandeel kan variëren; een aandeel kan zelfs zijn volledige waarde verliezen.
 • Bij een aandeel aan toonder is er een risico van verlies: in geval van een aandeel aan toonder is de bezitter de eigenaar.

Floating Rate Notes

Een Floating Rate Note (FRN) heeft de kenmerken van een obligatie (zie hieronder) met als voornaamste verschil dat de variabele couponrente periodiek opnieuw bepaald wordt aan de hand van een referentie-index.

Fondsen of instellingen voor collectieve belegging

a) Definitie

 • De term ‘Instelling voor Collectieve Belegging’ (ICB) is een algemeen begrip voor verschillende categorieën van instellingen, beleggingsfondsen, beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal en beleggingsvennootschappen met vast kapitaal.
 • Bij Nagelmackers verhandelde ICB’s kunnen Belgisch of buitenlands zijn.
 • ICB’s kunnen de vorm hebben van een beleggingsvennootschap of van een beleggingsfonds dat wordt beheerd door een beleggingsvennootschap.
 • Een beleggingsfonds bestaat uit een onverdeeld vermogen zonder rechtspersoonlijkheid, dat wordt beheerd door een beheersvennootschap voor rekening van de deelnemers. De doelstelling van beleggingsinstellingen is de collectieve belegging van het uit het publiek aangetrokken kapitaal.
 • ICB’s van het open type (in tegenstelling tot besloten type) worden gekenmerkt door het feit dat het aantal uitgegeven deelbewijzen schommelt naargelang het aantal toetredings- en uittredingsaanvragen van de beleggers.
 • Nagelmackers werkt voornamelijk met ICB’s die voldoen aan de voorwaarden van de Europese richtlijn betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging.
 • De voordelen voor de deelnemers zijn:
  • Met deelbewijzen van een ICB kan het risico worden gespreid. ICB’s beleggen hun activa in een groot aantal afzonderlijke effecten die niet systematisch in dezelfde zin of volgens dezelfde curve evolueren. Deze techniek resulteert in een optimale verhouding tussen risico en return, met andere woorden in een optimaal evenwicht tussen het risico van de portefeuille en zijn behaalde resultaat.
  • Via een collectieve portefeuille krijgt een individuele belegger toegang tot verre markten, geavanceerde financiële producten en instrumenten waarvoor een grote kapitaalinbreng is vereist.
  • Bij ICB’s met verschillende compartimenten die elk hun eigen beleggingsbeleid hebben, verloopt de overgang tussen compartimenten gewoonlijk onder veel interessantere voorwaarden dan bij een initiële inschrijving.
 • Er zijn verschillende soorten beleggingen:
  • Obligatie ICB’s beleggen overwegend in vastrentende activa.
  • Monetaire ICB’s beleggen overwegend in liquide middelen en in kortlopende effecten, zoals termijndeposito’s, schatkistcertificaten, obligaties met korte resterende looptijd en commercial papers.
  • Aandelen ICB’s beleggen overwegend in aandelen.
  • Gemengde ICB’s beleggen zowel in obligaties als in aandelen.
  • Dakfondsen beleggen in andere ICB’s.
  • Real Estate ICB’s beleggen in vastgoed, vastgoedvennootschappen of REITs.
  • Alternatieve ICB’s.
  • Hedge funds.
  • Trackers.

b) Risico’s

 • Deelbewijzen van ICB’s worden noch door een kredietinstelling, noch door een overheidsinstantie gewaarborgd. Er bestaat geen beschermingsregeling zoals voor deposito’s bij een Belgische kredietinstelling of een beursvennootschap. Deelbewijzen van ICB’s vormen een risicodragende belegging waarbij het risico afhangt van het beleggingsbeleid van de BEVEK of de beheersvennootschap van het beleggingsfonds. Het beleggingsbeleid wordt uiteengezet in het uitgifteprospectus.
 • Gelet op de diversificatie van de beleggingen worden de risico’s van de portefeuille van de ICB beperkt. Het is dus best mogelijk dat als bepaalde riskante waarden individueel worden gekocht, ze een hoger rendement opleveren dan als onderdeel van een gediversifieerde portefeuille.

Geldigheidsduur van de orders

a) Principe als de cliënt geen specifieke instructie geeft

Als de cliënt geen specifieke instructie geeft m.b.t. de geldigheid van het order, geldt het order tot de laatste handelsdag van het kalenderjaar (uitzondering Duitsland 90 dagen -1), behoudens andere maatregelen genomen door het desbetreffende handelsplatform.

b) Orders met een specifieke instructie m.b.t. de geldigheid, in de mate dat de broker en/of het handelsplatform dit toelaat

Het geven van een specifieke instructie m.b.t. de geldigheid heeft geen invloed op de stappen die worden ondernomen om het best mogelijke resultaat voor de cliënt te bekomen.

 • ‘Good till date’-orders
  Een ‘good till date’-order blijft geldig tot een door de cliënt bepaalde datum, binnen de maximale horizon die wordt aangeboden door de handelsplatformen. Opmerking, voor de meeste handelsplatformen is dit de laatste tradingdag van het jaar. ‘Good till date’-orders worden ook geannuleerd door de marktplaats als er een zogenoemde corporate action plaatsvindt.
 • ‘Good till cancel’
  Voor de fondsen is het principe van ‘good till cancel’ van principe, met andere woorden het order blijft geldig totdat er aan de uitvoeringsvoorwaarden wordt voldaan.

Gestructureerde producten

a) Definitie

Gestructureerde producten zijn beleggingsproducten die meestal zijn samengesteld uit een obligatie en een optie. Sommige beschermen tegen koersverliezen, andere hebben juist een hoog risico en bieden kans op extra rendement. Onder gestructureerde producten vallen alle beleggingsproducten die met behulp van opties of termijncontracten zijn afgeleid van gewone, meestal beursgenoteerde beleggingen.

Gestructureerde producten hebben dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid, een uitgifteprijs (op de ‘primaire’ markt) en een koersprijs (op de ‘secundaire’ markt), een minimale coupure en in de meeste gevallen een kapitaalbescherming op de vervaldag. Dit kan gaan over een volledige of gedeeltelijke kapitaalbescherming. Indien het een volledige kapitaalbescherming betreft, spreken we ook over een gestructureerd schuldinstrument, anders spreken we over een afgeleid schuldinstrument.

b) Risico’s

 • Kredietrisico; In geval van faillissement of wanbetaling van de emittent, loopt de belegger het risico het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen.
 • Liquiditeitsrisico; Dit risico om de gestructureerde obligatie al dan niet te kunnen verkopen voor de vervaldag hangt af van de manier waarop de emittent al dan niet een secundaire markt organiseert (markt gedurende de looptijd van het product).
 • Rentevoetrisico; Een stijging van de rentevoeten heeft voornamelijk een negatieve impact op de koers van de onderliggende nulcouponobligatie. Dat kan het gevolg zijn van een algemene stijging van de marktrentevoeten, maar ook van een stijging van het emittentenrisico.
 • Risico op koersfluctuatie; Naast het kredietrisico en de rentevoet, bestaan er nog elementen die een invloed hebben op de koers van een gestructureerde obligatie. Zo is de waardering van de optie, die deel uitmaakt van de gestructureerde obligatie, sterk beïnvloed door verschillende parameters zoals het niveau, de evolutie en de volatiliteit van de onderliggende activa ten opzichte van het initiële niveau en de resterende looptijd. Met andere woorden, de verkoopkoers kan lager liggen dan de koers bij uitgifte zelfs al biedt de gestructureerde obligatie een kapitaalbescherming op de vervaldag.
 • Kapitaalrisico; Afhankelijk van de voorwaarden van de gestructureerde obligatie, kan het kapitaalrisico variëren van 0% (in geval van volledige kapitaalbescherming) tot 100% (in geval van geen kapitaalbescherming).
 • Wisselrisico; Er is een verschil tussen de munteenheid waarin de gestructureerde obligatie wordt uitgegeven en de munteenheid van de onderliggende activa.

Handelsplatform

Een handelsplatform is een:

 • Gereglementeerde markt: een door een marktexploitant geëxploiteerd en/of beheerd multilateraal systeem dat meerdere koop- en verkoopintenties van derden met betrekking tot financiële instrumenten — binnen dit systeem en volgens de niet-discretionaire regels van dit systeem — samenbrengt of het samenbrengen daarvan vergemakkelijkt op zodanige wijze dat er een overeenkomst uit voortvloeit met betrekking tot financiële instrumenten die volgens de regels en de systemen van de markt tot de handel zijn toegelaten, en waaraan vergunning is verleend en die regelmatig werkt.
 • Multilaterale handelsfaciliteit of ‘MTF’ (Multilateral Trading Facility): een door een beleggingsonderneming of een marktexploitant geëxploiteerd multilateraal systeem dat meerdere koop- en verkoopintenties van derden met betrekking tot financiële instrumenten — binnen dit systeem en volgens niet-discretionaire regels — samenbrengt op zodanige wijze dat er een overeenkomst uit voortvloeit.
 • Georganiseerde handelsfaciliteit of ‘OTF’ (Organised Trading Facility): een multilateraal systeem, anders dan een gereglementeerde markt of een MTF, waarin meerdere koop- en verkoopintenties van derden met betrekking tot obligaties, gestructureerde financiële producten, emissierechten en derivaten op zodanige wijze met elkaar kunnen interageren dat er een overeenkomst uit voortvloeit.

Limietorder

Dit wil zeggen dat de cliënt de maximale koopprijs of minimale verkoopprijs bepaalt. Limietorders worden dus uitgevoerd tegen een specifieke limiet of beter. Limietorders bieden de cliënt meer zekerheid over de prijs waaraan het order wordt uitgevoerd, maar de koers moet wel de limiet bereiken en het order moet in de nuttige rang komen in het orderboek om uitgevoerd te kunnen worden. Daarom is de uitvoering van een limietorder minder waarschijnlijk dan de uitvoering van een marktorder.

 • ‘Stop/loss’-orders
  De cliënt kan een ‘stop/loss’-order geven. Dit wil zeggen dat de cliënt de stopkoers bepaalt waarbij het order wordt ingelegd nadat de stopkoers (of trigger) bereikt is. Zodra de stopkoers bereikt of overschreden is, wordt een ‘stop/ loss’-order ingelegd als een marktorder. Het order wordt uitgevoerd aan de marktkoers en kan dus lager zijn dan de ingegeven ‘stop/loss’-waarde.
 • ‘Stop/limit’-orders
  De cliënt kan een ‘stop/limit’-order geven. De cliënt bepaalt in dat geval vooraf de stopkoers en de maximale koopprijs of de minimale verkoopprijs. Het order wordt pas ingelegd nadat de stopkoers (of trigger) bereikt is. Zodra de stopkoers bereikt of overschreden is, wordt een ‘stop/limit’-order een limietorder. Limietorders worden uitgevoerd tegen een specifieke limiet of beter.

Marktorder

Marktorders zijn orders die worden uitgevoerd tegen de eerstvolgende koers op de markt of deeluitvoeringen hebben op verschillende koersen, ongeacht de hoogte van die koers. De koers waartegen het marktorder wordt uitgevoerd, kan sterk afwijken van de laatst gekende koers op het ogenblik dat de cliënt het marktorder geeft. Marktorders bieden de cliënt dus geen zekerheid over de prijs waaraan het order wordt uitgevoerd. De uitvoering van het order is echter wel waarschijnlijker dan wanneer de cliënt een specifieke instructie geeft m.b.t. de prijs (zie ‘Limietorder’).

Obligaties

a) Definitie

 • Een obligatie is een effect uitgegeven door een emittent, met een vooraf bepaalde looptijd en tegen een vooraf bepaalde vaste of variabele rentevoet.
 • Bij een belegging in obligaties kan het rendement bestaan uit couponopbrengsten, koerswinst of koersverlies en – indien in een andere munt werd belegd – valutawinst of valutaverlies.

b) Risico’s

 • De waarde van een obligatie kan tijdens de looptijd variëren naargelang de actuele rentevoeten en de kredietwaardigheid van de emittent.
 • Tijdens de looptijd van de obligatie kan de kredietwaardigheid van de emittent veranderen. Hoe lager de kredietwaardigheid, hoe groter de kans dat de coupons niet worden uitbetaald en/of het geïnvesteerde kapitaal niet wordt terugbetaald. Gespecialiseerde firma’s, ratingagentschappen genoemd, hebben tot taak de kwaliteit van de emittent van een obligatie te evalueren.
 • In het geval dat aan een obligatie een call- of putoptie verbonden is, kan er volgens de formaliteiten vastgelegd bij de uitgifte een vervroegde terugbetaling, een renteaanpassing of elke andere vooraf bepaalde aanpassing aan de obligatie gebeuren.
 • De houder van een gewone obligatie heeft dezelfde rechten als een gewone schuldeiser van de emittent. Bij vereffening van de vennootschap worden de obligatiehouders terugbetaald nadat de bevoorrechte schuldeisers hun vergoeding ontvingen.
 • In geval van een achtergestelde obligatie wordt de obligatiehouder slechts vergoed nadat de bevoorrechte en gewone schuldeisers betaald zijn. De terugbetaling kan een probleem zijn als de debiteur in financiële moeilijkheden zit.
 • Bij een obligatie aan toonder is er een risico van verlies: in geval van een obligatie aan toonder is de bezitter de eigenaar.
 • Obligaties waaraan call- of putopties verbonden zijn, ondergaan ook een volatiliteitsrisico. Dit weegt op de valorisatie van de optie.

Over-the-counter of OTC

OTC-transacties zijn transacties die rechtstreeks plaatsvinden tussen twee partijen, zonder gebruik te maken van enig handelsplatform.

Trackers

a) Definitie

 • De tracker (ook ETF genoemd, staat voor Exchange Traded Fund) combineert de kenmerken van traditionele ICB’s met die van individuele aandelen.
 • Algemeen beschouwd krijgt u door in te schrijven op deelbewijzen (of aandelen) van een ETF, toegang tot een effectenportefeuille (aandelen, obligaties ...) die tracht de prestaties van een gegeven beursindex te repliceren (of te dupliceren) en op die manier hetzelfde rendement te bereiken als de index. Meestal betreft het grote beursindexen zoals de AEX, de MSCI World of de S&P 500, maar men kan ook minder bekende indexen volgen die toegang geven tot een meer specifieke markt. Zo bestaan er ETF’s die de replicatie nastreven van de prestaties van indexen van diverse activaklassen, zoals aandelen van groeilanden, bedrijfsobligaties ... Net zoals een traditionele ICB is een ETF uitgedrukt in een valuta (die kan verschillen van de valuta van de onderliggende beleggingen) en kan het zich afdekken tegen het valutarisico. Het kan ook dividenden uitkeren of herbeleggen.
 • Een ETF verschilt echter van een traditionele ICB doordat het als een aandeel op de beurs wordt gekocht en verkocht. Aangezien een ETF de prestaties van een specifieke marktindex tracht te repliceren, kan men door deelbewijzen van een ETF te kopen met één enkele transactie toegang krijgen tot (en worden blootgesteld aan) het geheel van die markt.

b) Risico

 • De risico’s van beursgenoteerde trackers zijn vergelijkbaar met die van traditionele ICB’s: de risico’s houden vooral verband met de onderliggende beleggingen.
 • Bovendien is een ETF weliswaar ontworpen om een index te volgen en zijn rendement te evenaren, maar bestaat er een risico dat de prestaties van de ETF (zonder kosten en belasting) afwijken van die van de index. Ten slotte kan een ETF helemaal niet of slechts gedeeltelijk direct beleggen in de effecten van de index die het wil repliceren. Het risico zal hoger zijn indien de tracker indirect, via afgeleide producten, op de beurs belegt.

Volumemarkt

Het handelsplatform waarop het effect het meest verhandeld wordt. Hoe hoger het volume, hoe meer liquiditeit het aandeel heeft. Die liquiditeit zorgt ervoor dat uw orders meer kans hebben op uitvoering en dat er een correctere koersvorming is.