Online Banking

DBI-bevek: een interessant alternatief voor individuele aandelen?

Voor een vennootschap zijn de dividenden en meerwaarden uit aandelen slechts onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van vennootschapsbelasting (DBI-aftrek).

Wat zijn de voorwaarden?

 • Taxatievoorwaarde
  De aandelen moeten zijn uitgegeven door een vennootschap die onderworpen is aan vennootschapsbelasting of aan een gelijkaardige buitenlandse belasting.
 • Permanentievoorwaarde
  De aandelen moeten gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar in volle eigendom worden aangehouden.
 • Participatievoorwaarde
  Minimale deelneming in het kapitaal van 10% of een historische aanschaffingswaarde van minstens 2.500.000 euro.

  Het is niet voor elke beleggende vennootschap weggelegd om aan bovenstaande voorwaarden te voldoen. Vooral de participatievoorwaarde zorgt voor problemen.

  Nagelmackers biedt u een manier om toch eenvoudig van dit fiscale voordeel te kunnen genieten: de DBI-bevek, die kan gelden als alternatief voor een belegging in individuele aandelen.

 

Meerwaarden en dividenden uit DBI-bevek zijn vrijgesteld

Een DBI-bevek is een distributiebevek specifiek voor vennootschappen. Hij belegt (vrijwel) uitsluitend in ‘goede aandelen’ (namelijk aandelen uitgegeven door vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting of een gelijkaardige buitenlandse belasting) en heeft als doel jaarlijks minstens 90% van de ontvangen inkomsten - na aftrek van vergoedingen, commissies en kosten - uit te keren.

Het fiscale regime van dit soort belegging is afhankelijk van de aard van de inkomsten:

 • voor de periodieke dividenden of de meerwaarde gerealiseerd bij de uitstap ingevolge de inkoop van aandelen door de bevek (in dat geval spreken we over ‘inkoopboni’), bestaat het fiscale voordeel uit een aftrek voor 100% ten belope van de definitief belaste inkomsten (DBI);
 • voor de gerealiseerde of vastgestelde meerwaarde in het kader van een overdracht van de aandelen aan een derde, bijvoorbeeld bij een overdracht van de aandelen naar de effectenrekening van de aandeelhouder bij de liquidatie van de vennootschap, bestaat het fiscale voordeel uit een volledige vrijstelling via een verhoging van de begintoestand van de reserves.

Er worden in elk geval geen voorwaarden opgelegd over hoelang de belegging moet worden aangehouden door de beleggende vennootschap of over het belegde bedrag.

 

Boekhoudkundige en fiscale verwerking

Het DBI fonds wordt boekhoudkundig op dezelfde manier verwekt als een gewone DIS BEVEK. Zo zal het DBI fonds aanvankelijk geboekt worden aan zijn initiële aankoopwaarde.
De uitgekeerde dividenden of gerealiseerde meerwaarden worden geboekt bij de financiële opbrengsten.

Het fiscaal voordeel situeert zich op het vlak van de berekening van de vennootschapsbelasting en dus via de jaarlijkse aangifte van de vennootschapsbelasting. De inkomsten die een DBI-bevek genereert, zijn inderdaad aftrekbaar of vrijgesteld voor de belegger voor zover ze afkomstig zijn van ‘goede inkomsten’, namelijk dividenden en meerwaarden die de DBI-bevek ontvangt van de ‘goede aandelen’ waarin hij heeft belegd.

Als de DBI-bevek uitzonderlijk interest heeft ontvangen op een tijdelijke belegging van liquiditeiten, moet de aftrek of de vrijstelling (zeer) licht worden geprorateerd.

Het percentage over hoeveel er aftrekbaar of vrijgesteld is, vindt u hieronder terug in de exceltabellen met hierin de betreffende verdeelsleutel. Het aftrekbaar of vrijgestelde bedrag moet in de belastingaangifte van de vennootschapsbelasting in de betreffende DBI rubriek worden ingegeven.

 

 


De DBI-bevek, een ideale keuze?

Vanuit fiscaal oogpunt is de DBI-bevek een zeer interessant alternatief voor een belegging in individuele aandelen of klassieke aandelenfondsen. Ook bij een dergelijke belegging mogen het risicoprofiel van de belegger en het diversificatieprincipe echter niet uit het oog verloren worden.

Belangrijk om weten:

 • Notionele intrestaftrek: een belegging in een DBI-fonds verlaagt de basis voor de berekening van de notionele interestaftrek, in tegenstelling tot beleggen in individuele aandelen. Door de aanpassing van de vennootschapsbelasting is het belang van de notionele interestaftrek echter verder beperkt, waardoor dit specifieke voordeel quasi teniet werd gedaan.
 • De DBI-bevek is een aandelenbelegging. Wanneer u als vennootschap meer dan 50% van uw fiscaal kapitaal, belaste reserves en herwaarderingsmeerwaarden belegt in deze bevek, hebt u niet langer recht op het verlaagde tarief vennootschapsbelasting voor kleine vennootschappen.


DBI-bevek bij Nagelmackers

Bij Nagelmackers beheren we ons eigen DBI-fonds. Dat is de manier om zeker te weten dat wat we doen, ook goed gedaan is. Dit compartiment voldoet aan alle voorwaarden om als DBI-bevek in aanmerking te komen.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak