Nagelmackers maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Daardoor kunnen we beter voldoen aan uw behoeften en voorkeuren.
Wenst u meer informatie of weigert u het gebruik van cookies? Klik hier. Verdergaan op de website

Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable Real Estate Note 2026

U zoekt een investering die u de mogelijkheid geeft tot vervroegde aflossing die automatisch kan worden geactiveerd in jaar 2, 4 of 6 als, op de tweejaarlijkse observatiedatum, de prestatie van de Euronext Reitsmarket GRESB Global Sustainable Price (EUR) index hoger dan of gelijk is aan 4% vermenigvuldigd met het aantal jaren sinds de uitgiftedatum. De kans op automatische vroegtijdige terugbetaling is klein.

Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable Real Estate Note 2026 is een gestructureerde note die wordt uitgegeven door Goldman Sachs International. Door in te schrijven, leent de belegger geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt om de belegger op de eindvervaldag 100% van het belegde kapitaal terug te betalen (zonder kosten en belastingen) en de belegger de mogelijkheid tot vervroegde aflossing te geven die automatisch kan worden geactiveerd in jaar 2, 4 of 6 als, op de tweejaarlijkse observatiedatum, de prestatie van de Euronext Reitsmarket GRESB Global Sustain able Price (EUR) index hoger dan of gelijk is aan 4% vermenigvuldigd met het aantal jaren sinds de uitgiftedatum. De kans op automatische vroegtijdige terugbetaling is klein. (behalve in geval van faillissement of risico van faillissement van Goldman Sachs International).

Maak een afspraak online

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een langetermijnstrategie op .

Maak een afspraak

Onze oplossing

Van 24 september 2018 tot 23 november 2018 (behalve in geval van vervroegde afsluiting).

Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable Real Estate Note 2026

Gestructureerde note naar Engels recht

 • Belegging met een looptijd van 8 jaar en 1 maand maximum.
 • De belegger geniet van de mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling die automatisch kan worden geactiveerd in jaar 2, 4 of 6 als, op de tweejaarlijkse observatiedatum, de prestatie van de Euronext Reitsmarket GRESB Global Sustainable Price (EUR) index hoger dan of gelijk is aan 4% vermenigvuldigd met het aantal jaren sinds de uitgiftedatum. De kans op automatische vroegtijdige terugbetaling is klein.
 • Op de vervaldag heeft de belegger recht op een terugbetaling van 100% van het beginkapitaal (exclusief taksen en belastingen en behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van Goldman Sachs International) en op een potentiële winst verbonden aan de uiteindelijke Gemiddelde Prestatie van de Euronext Reitsmarket GRESB Global Sustainable Price (EUR) index.
  Beleggingsdoelstelling: Deze note met een looptijd van maximaal acht jaar en een maand is voor beleggers die op zoek zijn naar een oplossing om blootstelling te hebben aan vastgoed en hun investeringen te diversifiëren. Er werd voor deze onderliggende waarde gekozen om te anticiperen op een stijging van de vastgoedmarkt waaraan dit product indirect is gekoppeld, alsook voor de diversificatie die dit met zich meebrengt voor een beleggingsportefeuille.
 • Minimale belegging: 1000 EUR
 • Publicatie van de productwaarde: minstens eenmaal per kwartaal op https://www.nagelmackers.be/nl/koersen-info
 • Belastingen behoudens wetswijzigingen: roerende voorheffing van 30% en taks op de beursverrichtingen (TOB). Geen op de primaire markt en 0,12% (max. 1.300 EUR) op de secundaire markt. De fiscale behandeling is afhankelijk van de persoonlijke situatie van iedere belegger. Zij kan later worden gewijzigd. Belastingen van toepassing op een gemiddelde particuliere klant ('retailklant') die handelt als natuurlijk persoon en ingezetene is van België, behoudens wetswijzigingen.

Kosten en vergoedingen:

Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs:

 • Kosten gefactureerd door de Emittent (inclusief structureringskosten): maximaal 3% van het nominale bedrag waarop werd ingeschreven en in mindering gebracht op de uitgifteprijs bij uitgifte.
 • Andere recurrente kosten die de belegger maakt, vervat in de uitgifteprijs (distributiekosten): Goldman Sachs International betaalt aan Nagelmackers SA een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die 0,50% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt, die jaarlijks wordt afgetrokken.

Kosten niet opgenomen in de uitgifteprijs:

 • Instapkosten: 1,75% maximum
 • Uitstapkosten:
  • In geval van verkoop voor de vervaldag: taks op beursverrichtingen van 0,12% (maximaal  1.300 EUR) en  een bied- / laatspread van 1%
  • Op de vervaldag: 0%

Documenten

 

Risico's

de belangrijkste risico's die gepaard gaan met de gestructureerde notes Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable Real Estate Note 2026 zijn beschreven in de brochure (op pagina 12 - 14). Het gaat meer bepaald om:

 • Kredietrisico: De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent Goldman Sachs International (rating A + door S & P, A1 door Moody's en A door Fitch op 15/06/2018). De ratingbureaus kunnen deze ratings op elk moment wijzigen. Door dit product te kopen, accepteert de belegger, net als bij andere gestructureerde schuldinstrumenten, het kredietrisico (bijvoorbeeld faillissement) van de emittent. In geval van faillissement van de Emittent kan de belegger zijn kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen alsook de eventueel nog uit te betalen coupons. Dit product kan niet worden beschouwd als een deposito en wordt bijgevolg niet beschermd in het kader van de depositobeschermingsregeling.
  Mocht Goldman Sachs International ernstige solvabiliteits problemen krijgen, dan kunnen de instrumenten volledig of gedeeltelijk worden geannuleerd, of in eigenvermogensinstrumenten (aandelen) worden omgezet bij beslissing van de regelgever (‘Bail-in’). In dat geval loopt de belegger het risico om de bedragen waarop hij recht heeft, niet te kunnen recupereren en het belegde bedrag en de coupon helemaal of gedeeltelijk te verliezen.
 • Risco op prijsschommelingen van het product: Door dit product aan te kopen, is de belegger blootgesteld aan het risico van schommelingen in de prijs van het product. Dit product is net als andere gestructureerde schuldinstrumenten onderworpen aan een risico van rentewijziging. Indien de marktrente na uitgifte van dit product stijgt en alle andere marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van het product tijdens de looptijd ervan. Indien in dezelfde omstandigheden de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van het product. Een wijziging van de perceptie van het kredietrisico, die tot uiting kan komen in een aanpassing van de rating van de Emittent, kan de waarde van het effect mettertijd doen schommelen. Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. Dat risico is groter aan het begin van de looptijd en vermindert naarmate de eindvervaldag nadert.
 • Rendementsrisco: De Gemiddelde Prestatie kan slechter of beter zijn dan de waargenomen prestatie.
  Rendementsrisco in het laatste jaar: In het laatste jaar, als de gemiddelde prestaties van de index nul of negatief is, is de potentiële winst 0%.
 • Liquiditeitsrisico: Dit product is noteert op de beurs van Luxemburg, maar er is geen actieve markt. De belegger kan het product niet op de beurs verkopen.

Goldman Sachs International heeft de intentie om de liquiditeit van de effecten op een regelmatige manier te verzekeren in normale marktomstandigheden tegen een prijs die zij bepaalt in functie van de marktparameters van het moment (zie hierboven in de paragraaf Risico op prijsschommelingen van het product) en die lager zou kunnen zijn dan de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure), maar Goldman Sachs International behoudt zich het recht voor om de effecten niet langer van de houders terug te kopen waardoor de doorverkoop ervan tijdelijk onmogelijk kan worden.

Klachten:

 • Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst van Nagelmackers (Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel), via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be, binnen de termijnen zoals bepaald in de Algemene Bankvoorwaarden van de bank die kunnen worden verkregen in alle Nagelmackers-kantoren en op nagelmackers.be. Indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).
 • Prestatiescenario’s: Gelieve het KID (Key Information Document) te raadplegen voor de prestatiescenario's. U vindt het KID op de website website: https://www.gspriips.eu/api/download/document/XS1852239737. Deze scenario's worden verstrekt door de Emittent (Goldman Sachs International) en berekend op basis van een methode die is voorgeschreven door de nieuwe Europese Verordening PRIIPS (Verordening (EU) nr. 1286/2014). Zij presenteren het bedrag dat de belegger zou kunnen verkrijgen na aftrek van de kosten op 1 jaar, 4 jaar en 8 jaar, afhankelijk van 4 marktscenario's (stress, ongunstig, gemiddeld en gunstig). Deze scenario's zijn een schatting van toekomstige prestaties op basis van historische gegevens met betrekking tot veranderingen in de waarde van deze investering.

 

De belegger wordt verzocht alvorens in te schrijven kennis te nemen van de volledige commerciële brochure en het basisprospectus, het KID en de definitieve voorwaarden, met inbegrip van de bijlagen, te lezen. Deze documenten zijn gratis te verkrijgen in alle Nagelmackers-kantoren en op www.nagelmackers.be. Het KID (Key Information Document) is beschikbaar en downloadbaar via website: https://www.gspriips.eu/api/download/document/XS1852239737).

Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable Real Estate Note 2026 is voorbehouden voor cliënten van de bank Nagelmackers nv. Bovendien is deze complexe gestructureerde obligatie bestemd voor klanten die over voldoende ervaring en kennis beschikken om de kenmerken van de voorgestelde belegging te begrijpen.
Uitgifteprijs: 100% + instapkosten (1,75%) te betalen aan Nagelmackers.
Aanbieding geldig van 24.09.2018 tot 23.11.2018 (behoudens vervroegde afsluiting).