Nagelmackers maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Daardoor kunnen we beter voldoen aan uw behoeften en voorkeuren.
Wenst u meer informatie of weigert u het gebruik van cookies? Klik hier. Verdergaan op de website

AssurMiFID

1. Wat is AssurMiFID?
2. Zorgplicht – Know your customer
3. Informatieplicht – Inform your customer
4. Beleid op het gebied van belangenconflicten
5. Belangrijkste kenmerken van de producten
6. Kosten en tarieven
7. Bijkomende informatie

 

1. Wat is AssurMiFID?

MiFID of Markets in Financial Instruments Directive is een geheel van regels van Europees recht die bijdragen tot de harmonisatie van de regelgeving voor de transacties in financiële producten en de integratie van de financiële markten.

De belangrijkste doelstellingen van MiFID zijn enerzijds het versterken van de concurrentie en de transparantie van de financiële markten en anderzijds het zorgen voor een betere bescherming van de consument.

De Belgische wetgever besliste die MiFID-regels ook toe te passen op de verzekeringen, wat ‘AssurMiFID’ genoemd wordt.

De AssurMiFID-reglementering is van toepassing op alle verzekeringen, met uitzondering van reisbijstandsverzekeringen, verzekeringen aanvullend pensioen en groepsverzekeringen. De toepassing is ook afhankelijk van het gedekte risico: grote risico’s (luchtvaart), niet-levensverzekeringen (auto, brand), levensverzekeringen (schuldsaldoverzekering) en beleggingsverzekeringen.
 

De AssurMiFID-regels omvatten 4 domeinen:

 • Zorgplicht van de verzekeraars en verzekeringstussenpersonen tegenover hun cliënten (verlangens- en behoefteanalyse, eventuele passendheids- en geschiktheidstesten van het product) - Know your customer;
 • Informatieplicht van de verzekeraars en verzekeringstussenpersonen ten opzichte van hun cliënten (transparantie) - Inform your customer;
 • Beheer van belangenconflicten;
 • Vergoedingsbeleid en transparantie over de kosten.

 

2. Zorgplicht – Know your customer

De zorgplicht houdt in dat de verzekeringstussenpersoon zich op een loyale, billijke en professionele wijze moet inspannen om de belangen van zijn cliënten optimaal te behartigen.

Advies en gepersonaliseerde aanbeveling
De richtlijnen van AssurMiFID hebben als doel een beter begrip van de aard van het voorgestelde contract of de voorgestelde dienst, alsook van de verbonden risico’s, zodat de cliënten kunnen beslissen en al dan niet onderschrijven met volledig kennis van zaken. Enkel personen die een opleiding hebben gevolgd en voldoende technische kennis hebben, kunnen advies en gepersonaliseerde aanbevelingen geven in de domeinen en takken van verzekeringen die zij kennen.

Analyseplicht
In het algemeen moet de verzekeringstussenpersoon ervoor zorgen dat het verzekeringscontract dat hij voorstelt aan alle vereisten en behoeften van zijn cliënten beantwoordt.

In geval van een spaar- of beleggingsverzekering is de verzekeringstussenpersoon ook verplicht om op het ogenblik van de analyse een geschiktheids- en passendheidstest van het product voor de (potentiële) cliënt uit te voeren.
 

Niet-gebonden agent
Om de belangen van haar cliënten optimaal te kunnen behartigen, koos de bank ervoor om te opereren als niet-gebonden agent. Dat houdt in dat de bank in de verschillende verzekeringstakken met verschillende verzekeringsmaatschappijen een preferente (maar niet geheel exclusieve) samenwerking heeft om zo het product dat het meest aangepast is aan de behoeften van haar individuele cliënt voor te stellen.

De bank werkt structureel samen met de volgende preferente partners:

 • Brand, auto, BA familiale, overige risico’s (Fidea)
 • Hospitalisatieverzekeringen (DKV)
 • Rechtsbijstandsverzekeringen (DAS)
 • Bijstandsverzekeringen (Europ Assistance)
 • Levens-, spaar- en beleggingsverzekeringen (NN Insurance Belgium)

Enkel die verzekeringsmaatschappijen die tot de top van de Belgische verzekeringsmarkt behoren en dus kwalitatieve producten aanbieden aan correcte prijzen komen in aanmerking om preferente partner te worden. Onze verzekeringsexperts blijven de producten aangeboden door preferente partners permanent toetsen en vergelijken met andere producten beschikbaar op de markt om zo de kwaliteit van ons verzekeringsaanbod permanent te waarborgen.
 

Werken met preferente verzekeringspartners heeft een aantal voordelen voor de cliënten:

 • door het grote aantal contracten die de bank bij de preferente partner aanhoudt en plaatst, kan de bank zeer gunstige voorwaarden voor haar cliënten onderhandelen
 • de bank heeft met haar preferente partners goed gestructureerde processen opgezet waardoor ze deverzekeringsdossiers van haar cliënten op een zeer efficiënte en kwalitatieve manier kan beheren.

In de regel biedt de bank dus de verzekeringen van haar preferente partners aan. Indien uitzonderlijk zou blijken dat de producten voorgesteld door haar preferente partners geen goede oplossing zijn of dat zij in een concreet geval geen oplossing aanbieden, dan kan de bank producten aanbieden van andere verzekeraars.

Beleidsaanbevelingen voor arbitrage
‘Arbitrageadvies’ betekent dat men aan een cliënt voorstelt om voortijdig uit te treden uit een verzekeringscontract dat zijn vervaldatum nog niet heeft bereikt, om over te schakelen naar een of meerdere andere producten.

De bank en de aan haar verbonden personen leven de volgende principes na wanneer zij advies inzake arbitrage verlenen.

Voor spaar- en beleggingsverzekeringen hanteert de bank een ‘buy & hold’-strategie. Dat betekent dat ze in principe steeds adviseert om een spaar- of beleggingsverzekering aan te houden tot op de contractuele vervaldag of totdat de beleggingshorizon die bij het onderschrijven werd voorgesteld, bereikt werd. De bank zal enkel arbitrage voor spaar- en beleggingsverzekeringen adviseren in volgende gevallen:

 • als de portefeuille van de cliënt niet in overeenstemming is met zijn risicoprofiel, dan moet een arbitrage ervoor zorgen dat de samenstelling van de portefeuille opnieuw in lijn wordt gebracht met het profiel van de cliënt;
 • als een spaar- of beleggingsverzekering zijn maximaal potentieel heeft bereikt of indien er een reëel gevaar bestaat op substantiële verliezen voor de cliënt;
 • om een concentratie van een bepaald beleggingsproduct binnen de portefeuille te vermijden en te zorgen voor een betere spreiding.

Wat schadeverzekeringen betreft zal De bank enkel een arbitrage adviseren indien de nieuw te onderschrijven producten een reëel voordeel (bv. qua prijs of dekking) voor de cliënt betekenen.

De bank verplicht zich ertoe bij een arbitrageadvies correcte, duidelijke en niet-misleidende informatie aan de cliënt te verschaffen. Zo kan hij een beslissing nemen met kennis van zaken, in het bijzonder over de impact van de kosten verbonden aan de voorgenomen transacties en over de kenmerken van de betrokken producten.
 

3. Informatieplicht – Inform your customer

De informatieplicht houdt in dat financiële instellingen verplicht zijn om aan hun cliënten informatie te verstrekken die duidelijk, correct, volledig, tijdig en niet-misleidend is. De belangrijkste gedragsregels met betrekking tot de informatieverstrekking aan cliënten kunnen als volgt samengevat worden.

De cliënt krijgt voor het verlenen van een verzekeringsbemiddelingsdienst voldoende informatie zodat hij met kennis van zaken een beslissing kan nemen (het al dan niet onderschrijven van een verzekeringscontract en/of het al dan niet vragen naar bijkomende informatie).
De informatie moet juist, duidelijk, volledig en niet-misleidend zijn.

Deze verplichtingen betreffen de dienstverlener zelf, de diensten die hij voorstelt en de verzekeringscontracten waarop de diensten betrekking hebben. Deze informatieverplichtingen kunnen verschillen naargelang het al dan niet om een spaar- of beleggingsverzekering gaat.
 

4. Beleid op het gebied van belangenconflicten

Inleiding
De bank (hierna ‘de bank’ genoemd) is verplicht om op grond van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID) een beleid en procedures uit te werken die gericht zijn op het voorkomen van belangenconflicten en het oplossen van bewezen conflictsituaties.

Wat volgt beschrijft de maatregelen en bepalingen van het belangenconflictenbeleid van de bank. Dat is erop gericht om de belangen van de cliënten te beschermen in geval van een belangenconflict bij het verstrekken van verzekeringsdiensten die onder de AssurMiFID-richtlijn vallen.

Een belangenconflict is een situatie waarin, bij de uitoefening van de activiteiten van de bank, de belangen van de bank en/of van haar cliënten en/of van haar medewerkers rechtstreeks of onrechtstreeks met elkaar in strijd zijn, en dit voor zover de bank verplicht is te handelen in het belang van de cliënt. Een belangenconflict ontstaat wanneer de bank baat heeft bij een situatie én de cliënt een aanzienlijk risico op schade loopt als gevolg van deze situatie.

Belangenconflictenbeleid
Als financiële dienstverlener kan de bank te maken krijgen met situaties waarin de belangen van een cliënt in conflict kunnen komen met die van een andere cliënt of met die van de bank, en zelfs met situaties waarin de belangen van de bank in conflict kunnen komen met die van een van haar medewerkers.

In dit verband zijn volgende gedragscodes en procedures van belang:

 • de gedragscode financiële transacties, in het bijzonder de bepalingen over:

- persoonlijke transacties van Nagelmackers-medewerkers
- volmachten aan Nagelmackers-medewerkers
- nevenactiviteiten van Nagelmackers-medewerkers
- schenkingen aan Nagelmackers-medewerkers
- belangenconflicten in hoofde van Nagelmackers-medewerkers
- het verbod op tegenpartijstelling door Nagelmackers-medewerkers
- de regels voor commerciële objectieven, incentives en rangschikkingen,

 • de gedragscode relatiegeschenken,
 • de MiFID-procedure over het commercialiseren van beleggingsproducten,
 • de procedure bestuurderskredieten,
 • de onverenigbaarheidsregeling voor externe mandaten van de leiders/directeurs van de bank,
 • het beloningsbeleid,
 • het charter inzake asset management,
 • de gedragscode inzake het verstrekken van raad over financiële planning
 • de klachtenprocedure,
 • de klokkenluiderregeling.

De middelen die de bank aanwendt om belangenconflicten te voorkomen en beheersen, omvatten organisatorische maatregelen en administratieve procedures voor de behandeling en de controle van acties met de bedoeling:

 • situaties op te sporen die (kunnen) leiden tot belangenconflicten,
 • belangenconflicten te voorkomen,
 • een adequaat beleid voor belangenconflictbeheersing uit te werken en te onderhouden,
 • cliënten te informeren wanneer, voor een specifieke verrichting, de getroffen maatregelen niet kunnen garanderen dat de belangen van de cliënten beschermd zullen worden.
   

Getroffen maatregelen
De bank heeft al haar activiteiten doorgenomen om die situaties op te sporen die kunnen leiden tot belangenconflicten. Zij heeft ook adequate procedures ingevoerd om eventuele conflictsituaties op een billijke manier te beheersen.

De procedures en gedragscodes van de bank bepalen dat haar medewerkers zich altijd onafhankelijk moeten opstellen in hun relaties met cliënten. De maatregelen om iedere vorm van beïnvloeding te vermijden en een onafhankelijke houding te garanderen, worden hierna beschreven.

De in het beleid opgenomen preventiemiddelen omvatten zowel maatregelen die noodzakelijk zijn voor de strikte toepassing van de geldende teksten, als een reeks aanvullende maatregelen om de naleving van deze normen te vergemakkelijken.

 • Opleiding en begeleiding: de bank zorgt voor een geschikte opleiding van haar betrokken medewerkers zodat zij volledig op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden en verplichtingen en in staat zijn belangenconflicten op een adequate manier te beheersen.
 • ‘Chinese walls’/scheiding van functies: om belangenconflicten in verband met de uitwisseling van gevoelige informatie en/of voorkennis te voorkomen, past de bank de hiërarchische en fysieke scheiding toe van activiteiten die belangenconflicten kunnen veroorzaken (bv. scheiding tussen activiteiten voor rekening van cliënten en activiteiten voor eigen rekening van de bank). Op die manier wordt iedere onterechte overdracht van vertrouwelijke informatie of voorkennis verhinderd.
 • Geschenken: alle medewerkers van de bank moeten uitdrukkelijk afzien van het vragen of aanvaarden van geschenken of voordelen die hun onpartijdigheid of hun integriteit op het spel kunnen zetten, ongeacht of deze geschenken of voordelen van cliënten, leveranciers of derden komen.
 • Verrichtingen door medewerkers: de medewerkers van de bank mogen de informatie over een cliënt, waar zij in het kader van hun beroepsactiviteiten over beschikken, niet gebruiken voor eigen rekening. Bovendien zijn hun eigen verrichtingen onderworpen aan interne procedures.
 • Mogelijkheid tot het afwijzen van een dienst: wanneer de bank oordeelt dat het belangenconflict niet opgelost kan worden, kan de bank ervan afzien om voor deze cliënt op te treden om haar eigen belangen te beschermen.

Openbaarmaking van belangenconflicten
Als blijkt dat de getroffen maatregelen niet volstaan om de belangen van een van haar cliënten met redelijke zekerheid te beschermen, dan brengt de bank hem, voordat zij in zijn naam handelt, duidelijk en uitvoerig op de hoogte van de algemene aard of van de oorzaak van deze belangenconflicten zodat de cliënt een weloverwogen beslissing kan nemen.

Bevoorrecht partnerschap met Fidea
Meer informatie over het bevoorrecht partnerschap van de bank met Fidea vindt u hier.

 

5. Belangrijkste kenmerken van de producten

De bank biedt verzekeringen aan van de tak leven en niet-leven:

 • Beleggingsverzekeringen:

- Tak 21
- Tak 23
- Tak 26

 • Schuldsaldoverzekingen
 • Schadeverzekeringen:

- Autoverzekeringen
- Brand- of woningverzekeringen
- BA familiale verzekeringen

 • Hospitalisatieverzekeringen
 • Rechtsbijstandverzekeringen
 • (Reis)bijstandsverzekeringen

Uitgebreide informatie over deze verzekeringsproducten vindt u hier.

6. Kosten en tarieven

Alle details van kosten, tarieven en door de bank ontvangen commissies vindt u hier.

7. Bijkomende informatie

Talen waarin de bank met haar cliënten communiceert
De communicatie tussen de cliënt en De bank verloopt in het Nederlands of Frans, naar keuze van de cliënt. De communicatie met een De bank-kantoor in het Vlaams of Waals Gewest kan echter door de bank worden beperkt tot respectievelijk het Nederlands of het Frans.

Alle contracten, reglementen en andere bankdocumenten zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.

Methoden van communicatie
De bank communiceert via diverse kanalen met haar cliënten, onder andere:

 • via rekeninguittreksels, beheersverslagen, periodieke overzichten en andere mededelingen, die u per post
 • worden bezorgd of elektronisch ter beschikking worden gesteld via een dagafschriftendrukker of via Online Banking;
 • via borderellen;
 • via brochures, technische fiches of informatiebulletins;
 • via reglementen, de Algemene Bankvoorwaarden en tarieflijsten.

De precontractuele informatie specifiek gelinkt aan een advies rond een of meerdere verzekeringsproducten, zoals een verzekeringsvoorstel, productfiche, algemene voorwaarden en de behoefteanalyse, bezorgen wij per e-mail aan onze cliënten. De productfiches en de algemene voorwaarden zijn tevens beschikbaar op nagelmackers.be/reglementen.

Vergunning
De bank heeft als toezichthouders de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), congresstraat 10-16,
1000 Brussel en de Nationale Bank van België (NBB), Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. De bank is in de FSMA-
registers (zie www.fsma.be) ingeschreven als kredietinstelling en als verzekeringstussenpersoon (FSMA 025573 A).
De bank is ook in de NBB-registers (zie www.nbb.be) ingeschreven als kredietinstelling.